Gå til hovedinnhold

Søskenplassering i barnevernet

Kontinuitet i nære relasjoner er viktig for barns utvikling. For barn som er plassert i fosterhjem kan søsken ofte representere den eneste stabile og livslange relasjonen de har.

Innenfor barnevernet i Norge finnes det lite dokumentasjon om kontakt mellom søsken blir opprettholdt eller brutt. Det fremkommer av et studie gjennomført av NOVA, som har undersøkt hvor mye tilgjengelig kunnskap som finnes om flyttinger innenfor barnevernets omsorg, og i hvilken grad søsken blir plassert i samme hjem. Resultatene i denne studien er i stor grad basert på tilgjengelige statistiske data fra Norge, i tillegg til empiri fra internasjonal forskning.

NOVA sin gjennomgang viser at:

  • Det er få data som er tilgjengelig i dag. Innenfor barnevernet i Norge har man hatt lite systematisk dokumentasjon om kontakt mellom søsken blir opprettholdt eller brutt. Man har ikke hatt rutiner for å registrere og rapportere om dette.
  • Det finnes lite forskning med fokus på søskenplasseringer i barnevernet, på tross av at dette har vært prioritert i andre land de siste ti årene.
  • Studier som har undersøkt hvordan det går med tidligere plasserte barn, har vist at for mange har kontakten med søsken vært viktigere enn kontakt med foreldrene.
  • Søskenplasseringer kan gi mange positive utfall for barna. I flere studier har barn som er plassert med søsken, færre emosjonelle og atferdsmessige problemer sammenlignet med søsken som er splittet i forskjellige fosterhjem. Sammenbrudd i plasseringer kan oppleves mindre dramatisk hvis man opplever dette med søsken.

Les hele rapporten her:

Søskenplasseringer i barnevernetSøskenplasseringer i barnevernet