Om oss

SOS-barnebyer jobber i hele verden for å sikre barn omsorg og beskyttelse i en trygg familie.

FAKTA

SOS-barnebyer:

 • sørger for omsorg for barn som er alene eller står i fare for å miste omsorg fra voksne
 • sørger for gode omsorgsalternativer til barn som ikke kan bo i sin egen familie
 • samarbeider med, støtter og påvirker lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter slik at barn får sin rett til god omsorg oppfylt
 • er en av verdens største humanitære organisasjoner for barn
 • er etablert i 134 land og har programmer for barn og familier i 128 land
 • ble grunnlagt i Østerrike i 1949 i ruinene etter 2. verdenskrig.
 • ble etablert i Norge i 1964
 • har om lag 130 000 SOS-fadderskap i Norge
 • har programmer i Norge. Det er en barneby i Bergen og vi jobber med omsorgs- og bosettingstiltak for enslige mindreårige flykninger 
SOS-barnebyers innsamlings- og informasjonsarbeid i Norge.

SOS-barnebyers innsamlings- og informasjonsarbeid i Norge

SOS-barnebyer Norge er en av de største økonomiske bidragsyterne til SOS-barnebyer arbeid over hele verden. Innsamling utgjør 94 prosent av inntektene og 12 prosent av norske husholdninger har et forhold til SOS-barnebyer. I tillegg til faddere og andre private givere støttes SOS-barnebyers arbeid av bedrifter, organisasjoner, skoler og barnehager, frivillige og Norad.

SOS-barnebyer Norge bidrar til faglig utvikling av det internasjonale programarbeidet. Ansatte og Frivillige for SOS-barnebyer i Norge driver også et viktig informasjonsarbeid om barns situasjon i verden overfor både givere, skoleelever, barnehagebarn, fagmiljø og myndigheter.

SOS-barnebyer internasjonalt.

SOS-barnebyer internasjonalt

Den internasjonale paraplyorganisasjonen SOS Children's Villages International er en av verdens største humanitære organisasjoner for barn, og består av 134 selvstendige, nasjonale medlemsorganisasjoner. 

Det internasjonale kontoret, som ligger i Innsbruck i Østerrike, koordinerer arbeidet. Alle SOS-barnebyers programmer følger organisasjonens strenge retningslinjer for barneomsorg, samt finansielle og administrative rutiner. SOS-barnebyer jobber for likestilling og har nulltoleranse for korrupsjon, diskriminering og misbruk.

Lokal forankring

Alle SOS-barnebyers programmer drives av nasjonale SOS-organisasjoner. Og så godt som alle som jobber i SOS-barnebyer er lokalt ansatte. Det sikrer en sterk lokal forankring, og at kunnskap og ressurser bygges opp lokalt. I tillegg til barnefaglig kompetanse, kjenner de lokal og nasjonal kultur og politikk godt. Og ikke minst har de god kjennskap til barns situasjon og behov nasjonalt, regionalt og lokalt.

I alle landene er det etablert nettverk og samarbeid med andre organisasjoner og nasjonale og regionale myndigheter. Mange land driver også med innsamling som finansierer arbeidet i eget og andre land.

SOS-barnebyers omsorgsarbeid for barn i Norge

SOS-barnebyers omsorgsarbeid for barn i Norge

SOS-barnebyers arbeid for å gi omsorg til barn i Norge startet i 2007. I 2008 ble landets første SOS-barneby etablert i Bergen. Barnebyen består av flere fosterhjem for barn under barnevernets omsorg. Fosterhjemmene ligger i et nabolag og alle familiene får god oppfølging av et støtteapparat som har bred og sterk faglig kompetanse. SOS-foreldrene er fosterforeldre som har den daglige omsorgen for barna, og det er spesielt tilrettelagt for at biologiske søsken skal få vokse opp sammen. Erfaringene fra barnebyen brukes nå også i en ny omsorgsmodell for å gi enslige mindreårige asylsøkere omsorg i en familie.
Les mer om vårt arbeid for barn i Norge.

Hvorfor er arbeidet for å gi barn familieomsorg så viktig?

Hvorfor er arbeidet for å gi barn familieomsorg så viktig?

En trygg og stabil familie er det beste utgangpunktet for å beskytte barn. Det sikrer at barns grunnleggende rettigheter til omsorg, helsetilbud og utdanning blir oppfylt. At barn får god omsorg i et trygt hjem er også grunnleggende for å skape positive og varige endringer for både enkeltmennesker og samfunn. SOS-barnebyers arbeid er et viktig bidrag for å redusere fattigdom, og i tillegg en forutsetning for alt annet utviklingsarbeid. Vi anslår at 10 prosent av verdens barn (220 millioner) har mistet eller står i fare for å miste omsorg fra familien sin.

Nøkkeltall 2015

 • Etablert i 134 land, SOS-programmer i 127 land
 • 573 barnebyer over hele verden
 • 2317 SOS-program innen omsorg, utdanning, helse og nødhjelp
 • 82 300 barn og unge i SOS-familier og ungdomsprogrammer
 • 352 500 barn og voksne støttes i SOS-familieprogram
 • 23 100 barn går i SOS-barnehager
 • 107 700 elever går i SOS-skoler
 • 16 600 ungdommer og voksne får utdanning fra SOS-yrkesopplæringssentre
 • 75 medisinske sentre livsviktig behandling og hjelp til flere hundre tusen barn og voksne
 • SOS-barnebyer driver også nødhjelpsarbeid over store deler av verden

Grunnlagt i ruinene etter 2. verdenskrig

Hermann Gmeiner, SOS-barnebyers grunnlegger. Foto: Alexander Gabriel
Hermann Gmeiner, SOS-barnebyers grunnlegger.

SOS-barnebyer ble grunnlagt i 1949 i Østerrike av medisinstudenten Hermann Gmeiner. Han ønsket å hjelpe foreldreløse barn etter andre verdenskrig. Hans idé om familiebasert barneomsorg, med en SOS-mor og søsken som lever som en vanlig familie, åpnet en helt ny retning innen barnevernsarbeid. 

Den første barnebyen ble bygd i Imst i Østerrike. Modellen spredte seg til andre deler av Europa og senere til resten av verden. Den første SOS-barnebyen utenfor Europa ble åpnet i Sør-Korea i 1963. Det er i dag barnebyer i alle verdensdeler.

Våre tema