Medvirkningsverksted

Her finner du prinsipper, tips og verktøy for å innhente brukerstemmene til barn og unge som følges opp av barnevernstjenesten

SOS-barnebyer har i et samarbeid med Løvetannakademiet utviklet denne digitale plattformen for at barneverntjenester enklere kan gjennomføre brukermedvirkning. Ved å samle prinsipper, nyttige tips og verktøy håper vi samtidig å kunne spare tid for tjenesten i sitt arbeid med å innhente stemmene til ungdom og andre brukere av barneverntjenesten 

Sidene er utviklet som en del av prosjektet Sammen om tilstanden i barnevernet for at barneverntjenester på en enklere måte kan løfte tilbakemeldingene fra sine brukere inn i den årlige tilstandsrapporten som barneverntjenesten gjør til kommunestyret hvert år. Men metoden beskrevet her kan benyttes uavhengig av den årlige tilstandsrapporteringen.  

Vi har basert metoden på det vi kaller for 9 prinsipper om medvirkning. Dette er prinsipper som bør være til stede for å skape en arena for en god medvirkningsprosess. Under disse finner du egne sider for de tre fasene for gjennomføring av medvirkningsverksted – planlegging, gjennomføring og oppfølging i etterkant. Nederst på disse sidene vil du finne maler og verktøy som kan komme til nytte i gjennomføringen. 

9 Prinsipper for medvirkning 

Informasjon  
Deltagerne skal gis informasjon om hva de skal medvirke i og hvilke rammer som finnes.  Er det noen spesielle temaer som skal tas opp, eller generelle opplevelser av tjenesten som skal diskuteres?  På hvilket nivå skal de medvirke? Er det i egen sak eller på tjenestenivå? Hvor mye er det forventet at de skal delta og hvor skal deres svar og erfaringer brukes?

Frivillighet 
Medvirkning er en rett ungdom/brukere har, det er ikke en plikt. Ingen skal tvinges til å uttrykke synspunkter mot deres ønsker. De bør derfor informeres at de kan avslutte sin medvirkning når som helst.

Respekt 
Synspunkter må behandles med respekt. Deltagerne bør gis plass til å fremheve og adressere temaene de selv identifiserer som relevant og viktig å få med i konteksten.

Relevant 
Det er mer interessant å medvirke dersom man opplever at temaene er relevante for en selv. Det bør gis god informasjon om hvorfor medvirkning er viktig og hvorfor akkurat JEG burde være med. Dette er ting som må komme tydelig frem i den første informasjonsrunden med den enkelte deltager.

Ungdomsvennlig
Ungdomsvennlige tilnærminger bør brukes om ungdom skal være involvert for å sikre at ungdommene er godt forberedt på og kan bidra meningsfullt. Dette gjelder fra invitasjon til valg av lokaler, form på presentasjon av de temaene dere ønsker svar på og oppfølgingen etter verkstedet. Dette bidrar til trygghet og forutsigbarhet for ungdommen. 

Inkluderende 
Deltakelse må være inkluderende og representere et mangfold av ungdommer/brukere av tjenesten. Det er enkelt å involvere de som har lett for å uttrykke seg, men alle kan ha viktige innspill.  Det er derfor viktig å oppmuntre ungdom/brukere med ulike erfaringer og bakgrunn. 

Kompetente voksne
Det er anbefalt at de som skal lede medvirkningsverkstedet har god erfaring med å fasilitere medvirkningsprosesser. Det er viktig at man klarer å etablere relasjoner med ulike typer ungdommer/brukere. Slik skaper man en trygg arena der det blir lett for deltakerne å åpne seg. Dette trenger ikke å være noen i barneverntjenesten, kanskje finnes det god kompetanse på medvirkningsprosesser i kommunen eller frivilligheten?

Trygg arena
De ansatte har et ansvar overfor ungdommen/brukeren for å ta alle forholdsregler for å minimere risikoen for at deltakerne opplever negative konsekvenser, på bakgrunn av deres deltakelse. Det skal være en trygg arena der de skal kunne uttrykke sine egne meninger. Husk også på personvernforordningen (GDPR), og da særlig prinsippet om dataminimering – tilbakemeldinger som gis gjennom Medvirkningsverksted bør gjennomgående anonymiseres.

Oppfølging
Etter deres deltakelse, må deltagerne gis tilbakemelding om hvordan deres synspunkter har blitt tolket og brukt. Hvordan har tilbakemeldingene deres påvirket tjenesten? Der det er hensiktsmessig, bør man også se på hvordan de kan involveres i videre prosesser og aktiviteter.