Gå til hovedinnhold

Fokus på søsken

SOS-barnebyer Bergen er tilrettelagt for å kunne ivareta søskengrupper som av ulike årsaker ikke kan bo med sine foreldre. Internasjonalt har vi mer enn 60 års erfaring med å tilby søsken å vokse opp sammen.

I mange tilfeller kan søsken representere den eneste stabile og livslange relasjonen for barn som er under barnevernets omsorg. Denne gruppen barn har ofte mange års erfaring med brutte relasjoner og tap av omsorgspersoner.

Seks av ti barn blir skilt fra sine søsken

I dag mister mange barn under barnevernets omsorg kontakten med søsknene sine. En undersøkelse foretatt av SOS-barnebyer våren 2013 viser at seks av ti barn har blitt skilt fra sine søsken ved plassering i fosterhjem. Barna sier selv at de opplever dette som svært negativt. Likeledes sier barnevernsansatte at dette er noen av de vanskeligste sakene de har.

Flere internasjonale studier viser at barn som er plassert sammen med søsken har færre emosjonelle og atferdsmessige problemer sammenlignet med søsken som blir splittet i forskjellige fosterhjem. Å vokse opp sammen med søsken gir en unik mulighet til nærhet og tilhørighet og øker sannsynligheten for positive utfall i voksen alder. Til tross for dette har det vært et manglende fokus på søsken i barnevernet, både poltisk og faglig. En undersøkelse foretatt av NOVA i 2011 på oppdrag fra SOS-barnebyer, konkluderte med at det er forsvinnende lite forskning på søskenplasseringer i barnevernet i Norge.

- Det kan føles som det rives ut en del av deg om du blir splitta fra søsknene dine.

Fra SøskenRåd, et prosjekt av Forandringsfabrikken og Norsk fosterhjemsforening

Fakta om SOS-barnebyers kartlegging

  • Vi innhentet tall fra 70 kommuner, inkludert bydelene Alna, Stovner, Bjerke og Sagene i Oslo
  • Ved inngangen til 2012 bodde 9700 barn i fosterhjem. Vi har kartlagt situasjonen for 3191 av dem
  • Kartleggingen viser at 42% av barna har søsken som også er plassert i fosterhjem. Av disse barna hadde 59% blitt skilt fra søknene sine

Dagens regelverk

I Barne- og likestillingsdepartementets rundskriv Q-13/97 heter det: "Som hovedprinsipp skal søsken plasseres i samme fosterhjem. Rent unntaktsvis og når spesielle forhold tilsier det, kan søsken plasseres i forskjellige hjem".

Det følger også av Barnekonvensjonens artikkel 16 at når myndighetene gjør inngrep i søskenrelasjonen, enten i form av ulike bosteder eller restriksjoner i samværet. må tiltaket være nødvendig. Vår undersøkelse har vist at majoriteten av søsken blir splittet. Praktiseringen av releverket bør derfor gjennomgås.

- Søsken kan være de viktigste for oss gjennom hele livet, også når barnevernet forsvinner.

Fra SøskenRåd, et prosjekt av Forandringsfabrikken og Norsk fosterhjemsforening

Våre anbefalinger

  • Det utarbeides en strategi for å sikre tilstrekkelige fosterhjem med vilje og evne til å ivareta søsken.
  • Bufetat tilbyr forsterkning av fosterhjem som tar imot søsken. Ekstra støtte vil være nødvendig i en oppstartsfase.
  • Kompetansen til de ansatte i barnevernstjenesten styrkes. Søsken må bli et sentralt tema i utdanning og forskning på feltet.
  • Det utvikles retningslinjer for plassering av søsken utenfor hjemmet og for oppfølgning av søsken i barnevernet.
  • Det innføres en plikt til alltid å kartlegge om det er søsken i familien. Det må sikres at barn og unge vet om søsknene sine.
  • Søskenplasseringer blir en integrert del av barnevernsstatistikken med sikte på kvalitetsutvikling og kompetanseheving.
  • Eventuell adskillelse av søsken må begrunnes ut fra hensyn til barnets beste.