Gå til hovedinnhold

Personvern

Tillit er viktig for SOS-barnebyer. Vi er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern og personvernet til de barna vi i felleskap gjør en viktig innsats for. Denne personvernerklæringen handler om hvordan SOS-barnebyer samler inn og bruker personopplysninger.

Generelt

SOS-barnebyer behandler (bruker) personopplysninger i henhold til personopplysningsloven fra juli 2018 samt gjeldende forskrifter.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, i SOS-barnebyer er det vår generalsekretær, Sissel Aarak.

Personvernerklæringen gjelder for deg som er fadder, giver eller på annen måte er støttespiller til SOS-barnebyer.

Alle våre faste givere må være 18 år. Dersom vi skal registrere et fadderskap eller en fastgiveravtale på en person under 18 år, må dette registreres sammen med en myndig person.

Grunnlaget for vår behandling av personopplysninger

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er avtalen vi har med deg. I enkelte tilfeller vil behandlingen skje etter det personopplysningsloven definerer som “berettiget interesse”, med vår alles formål om å gi god omsorg for barna vi hjelper. Vi behandler også noen personopplysninger for markedsføringsformål.

Når det gjelder personopplysninger som behandles for å innrapportere til skattemyndighetene om skattefradrag samt innfrielse av våre plikter i henhold til regnskap- og bokføringsloven, har vi hjemmel i spesiallovgivningen.

Behandling av personopplysninger

Vi lagrer og behandler informasjon om våre faddere, givere og støttespillere for å:

 • bekrefte at vi har korrekt identitet på deg
 • administrere og følge opp forpliktelsene vi har i avtalen med deg
 • ta imot bidrag fra deg
 • formidle informasjon om SOS-barnebyer
 • sikre korrekt, god og sikker informasjonsflyt mellom giver og fadderbarn ved fadderskap
 • kunne yte god service, eksempelvis håndtere dine henvendelser på korrekt og profesjonell måte dersom du skulle kontakte oss vedrørende faktureringer, betalingsoppfølging og utøvelse av dine rettigheter
 • informere relevant, målrettet og kostnadseffektivt i ulike kanaler om vårt formål, arbeid og resultater generelt, ditt fadderskap spesielt og andre eventuelle støttemuligheter som finnes hos oss
 • kunne bruke personopplysninger til å begrense eller målrette informasjon og markedsføring tilpasset ditt giverforhold og dine interesser i sosiale medier med mål om å bruke midlene våre mest effektivt
 • kunne gjennomføre remarketingaktiviteter
 • kunne innberette til myndighetene at du skal ha skattefradrag for bidrag dersom du skulle ønske dette

Dine personopplysninger blir kun lagret hos SOS-barnebyer så lenge det foreligger saklig behov for det, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Opplysningene slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

Vi lagrer det som er viktig for å kunne følge opp ditt engasjement. Opplysninger vi registrerer kan være navn, fødselsnummer, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og hvordan du støtter vårt arbeid. Dette er personopplysninger du gir oss gjennom å være fadder, giver eller støttespiller.

For å gi deg best mulig oppfølging og mest mulig relevant kommunikasjon vil vi i tillegg, enten selv eller ved bruk av underleverandør, bruke personopplysninger du har oppgitt til oss til å sannsynlighetsberegne hvilke ulike målgrupper vi tror du kan tilhøre, og å ekskludere eller inkludere deg innenfor ulike typer kommunikasjon på e-post og i sosiale medier.

Dine rettigheter

SOS-barnebyer ivaretar din rett til innsyn, endring og sletting av kontaktopplysninger, samtykker og preferanser. Du kan logge deg inn på din personlige side for å se og endre kontaktopplysninger og samtykker.

Du kan enkelt reservere deg mot å motta e-post, SMS, post eller personalisert markedsføring i sosiale medier fra oss. Det vil alltid være en lenke som følger med disse utsendelsene som du kan benytte til reservasjoner. Ønsker du å reservere deg mot å motta post, kan du logge deg inn på din personlige side eller ta kontakt med oss.

Ønsker du å si opp fadderskapet eller fastgiveravtalen kontakt oss på e-post eller telefon 23 35 39 00.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter loven, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet.

Markedsføring

Som ideell organisasjon jobber vi primært for å samle inn mest mulig støtte til vårt formål – som er at ingen barn skal vokse opp alene. Det hører herunder til at vi jobber slik at vi benytter våre opptjente midler best mulig, slik at så mye som mulig går til barna som trenger det.

En måte vi kan være kostnadseffektive på er å sikre at kommunikasjonen vår er mest mulig treffsikker slik at vi kan nå dem som med størst sannsynligvis responderer på de ulike budskapene våre, og ekskludere de som allerede har respondert.

Vi gjør dette blant annet gjennom å personalisere markedsføringen vår i sosiale medier. Dette inkluderer å kommunisere direkte til våre givere, å ekskludere våre givere fra enkelte typer kommunikasjon og til å lage nye segmenter basert på våre givere.

Dette skaper også mindre støy for publikummet vårt, og sørger for at SOS-barnebyers kommunikasjon er mer relevant. Du kan når som helst reservere deg fra dette inne på din personlige side. 

Databehandleravtale

Vi deler kun personopplysninger med de samarbeidspartnere, selskaper eller underleverandører som trenger opplysningene for å levere tjenester og utføre oppgaver på vegne av oss. Det er SOS-barnebyer som har databehandleransvaret, og i disse tilfellene har vi databehandleravtaler som sikrer at opplysningene kun brukes til det oppdraget det er signert avtale for og i den tiden avtalen gjelder. 

Søke jobb i SOS-barnebyer

Hvis du søker jobb i SOS-barnebyer vil vi behandle personopplysninger om deg. Dette gjør vi for å kunne administrere din søknad, for å kunne selektere kandidater i rekrutteringsprosessen og for å foreta ev. referansesjekk. Hvilke personopplysninger vi samler inn kan variere basert på hva slags stilling du søker. I de fleste tilfeller innhenter vi følgende opplysninger:

 • generell informasjon: navn, fødselsdato og nåværende arbeidsforhold
 • kontaktinformasjon: telefonnummer, e-postadresse og postadresse
 • jobbsøknadsinformasjon: søknad, CV, referanser, attest, vitnemål og kursbevis

Personopplysninger som blir innhentet lagres så lenge rekrutteringsprosessen pågår, og vil bli slettet så snart prosessen er avsluttet. Hvis du får jobb hos oss lagres personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning. 

Særlig hensyn til personvern for barna vi hjelper

Barns rett til privatliv, slik det er nedfelt i Barnekonvensjonen, ligger til grunn for SOS-barnebyers arbeid. Av hensyn til barnas personvern og sikkerhet har vi utfyllende personvernregler i alle våre programmer, og strenge rutiner for håndtering av disse. I tillegg følger vi til enhver tid personvernreglene i hvert enkelt land vi er etablert i.

Når det gjelder barna vi har omsorgsansvaret for, gis opplysninger om fornavn og bosted kun til dem som er faddere. Alle som blir faddere i Norge, blir bedt om å håndtere alle opplysninger de får om barnet som private og om å overholde vår praksis om å aldri publisere navn og bilde.

Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å bevisstgjøre både det norske folk, politikere og andre aktører om hvilke forhold barn lever under verden over, hvilke behov alle barn har og hvorfor omsorg er nødvendig for å skape utvikling for barn og samfunn. Og vårt arbeid er avhengig av at vi kan vise til at bidrag kommer frem og at innsatsen nytter. Derfor er vi nødt til å dele historier om barn og hva som er deres livssituasjon. Men av hensyn til personvern endrer vi alltid navn på barna, og unngår så langt det er mulig å nøyaktig stedfeste hvor de bor.