Gå til hovedinnhold

Vold i hjemmet

Vold som utøves av nære omsorgspersoner har særlige store negative konsekvenser for barn. Familievold er et verdensomspennende problem, og omfanget økte under koronapandemien.

Årsaker til at barn rammes av vold i hjemmet

Årsakene til at barn rammes av vold i hjemmet er sammensatte. Fattigdom og fravær av handlingsrom til å kunne endre en ekstremt vanskelig situasjon ligger ofte i bunn.  

 • Arbeidsledighet og manglende mulighet til å forsørge familien gir mange foreldre en hverdag med høyt stressnivå, frustrasjon og mange bekymringer.  
 • Manglende foreldreferdigheter eller for lite kunnskap om foreldrerollen, dette er ofte et resultat av at foreldrene selv har opplevd vold som barn. 
 • Foreldre med rusproblemer. 
 • Manglende oppfølging av psykiske problemer hos foreldre som fører til manglende emosjonell tilknytning mellom foreldre og barn, eller at foreldrene ikke klarer å håndtere barnet uten å ty til vold. 
 • Kulturelle og sosiale normer og miljø hvor vold er «normalisert». 

Konsekvensen av familievold for barn

Barnekonvensjonen forbyr alle former for vold mot barn. Likevel er det kun 49 land i verden som har et lovfestet forbud mot fysisk avstraffelse.  
 
Å oppleve eller bli utsatt for vold i hjemmet er skadelig for barn, både der og da og også på lang sikt. I tillegg til fysisk skade – i verste fall død, rammer vold barn psykisk, emosjonelt og kognitivt.  

Vold mot barn har dramatiske konsekvenser:

 • Vold i tidlig barndom kan svekke hjernens utvikling, skade nervesystemet, påvirke den kognitive utviklingen og føre til blant annet lærevansker. 
 • Å bli utsatt for vold kan gi fysiske helseplager i voksen alder. 
 • Å leve med fysisk eller emosjonell utrygghet og uforutsigbarhet kan gi konsentrasjonsvansker og problemer med å fullføre skolegang. 
 • Dårlig selvfølelse er både en direkte konsekvens av vold og noe som forsterkes av utfordringer i skolehverdagen og på fritiden. Barn som utsettes for vold har større risiko for å få adferds- og rusproblemer, angst og depresjoner. Det øker også risikoen for selvskading og selvmordstanker og -forsøk. 
 • Både volden i seg selv og de negative konsekvensene den har for skolegang og utvikling, gir svekket arbeidskraft og problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet og bli værende der. 
 • Barn som utsettes for, eller er vitne til vold mellom foreldrene, har større sannsynlighet for å bli voldelige selv, både mot partnere, egne barn og andre. De har også større sannsynlighet for å bli voldsofre selv i egne relasjoner som voksne.  
 • Familievold er en av de viktigste årsakene til at barn må flytte fra familien sin. Svært mange barn velger også selv å «rømme» fra familien, selv om deres eneste alternativ er å leve på gata.  
 • Vold mot barn har også store samfunnsmessige kostnader på grunn av økt kriminalitet og vold i samfunnet, voksne som ikke kommer seg ut i arbeidslivet og har dårlig helse. Grovt estimert fører vold mot barn til et økonomisk tap på mellom tre og åtte prosent av globalt BNP. Sannsynligvis er tallet enda høyere. 
Hvem som er utsatt og hvordan det kan forebygge?

Hvem som er utsatt og hvordan det kan forebygge?