Slik beskytter vi barna

SOS-barnebyer jobber i 130 land, og gir 84 500 barn omsorg i en SOS-familie eller sørger for at flere enn 500 000 barn og får en stabil oppvekst og utviklingsmuligheter gjennom våre andre programmer. Her kan du lese mer om hvordan vi arbeider for å beskytte barna.

Når SOS-barnebyer overtar foreldreansvar for barn uten omsorg, tar vi også på oss ansvaret for å beskytte barna og sørge for at de får en oppvekst i trygge og kjærlige omgivelser. SOS-barnebyer har derfor en rekke sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer som er felles for alle ansatte i alle våre program i samtlige land vi arbeider. SOS-barnebyer er en av kun fire barneorganisasjoner som har fått en såkalt nivå 1-sertifikat fra den internasjonalt anerkjente barnerettighets-organisasjonen Keeping Children Safe. Keeping Children Safe har utviklet standarder for barnebeskyttelse som etterfølges verden over.

Sertifikatet fastslår at SOS-barnebyer har:

  • retningslinjer for barns beskyttelse som er optimale for arbeidet med å forhindre at barn blir utsatt for overgrep
  • gode prosedyrer for avdekking og håndtering hvis overgrep skulle skje

Barna kjenner sine rettigheter

Alle barn og unge i våre programmer får opplæring og informasjon om barns rettigheter, grensesetting og retten til egen kropp. De lærer om hva de kan gjøre og hvordan de kan si fra hvis de blir utsatt for krenkende oppførsel fra voksne, og ikke minst hvordan de kan bruke SOS-barnebyers internasjonale whistleblower-ordning.

De ansatte kjenner barnas rettigheter

Alle ansatte i SOS-barnebyer som jobber direkte med barna, gjennomfører et undervisningsopplegg om barns rettigheter og hvordan de overholdes. Alle ansatte, også her i Norge, må underskrive en såkalt adferdskodeks, code of conduct, med SOS-barnebyers retningslinjer for barns beskyttelse og hva som er akseptabel oppførsel som ansatt i SOS-barnebyer.

Alle ansatte er også forpliktet til å følge prinsippene for barns beskyttelse nedfelt i FNs barnekonvensjon.

Grundig sjekk av ansatte

SOS-barnebyer benytter lokal arbeidskraft for å sikre at de ansatte har god kjennskap til området, språk og hva slags muligheter og utfordringer barn, familier og lokalsamfunn står overfor.

Alle SOS-ansatte i alle land blir gjenstand for en grundig bakgrunnssjekk i forkant av ansettelse. I flere tilfeller forlanges det også en vandelsattest. SOS-barnebyer har egne team på tvers av landegrensene som har ansvar for å ivare barns beskyttelse, slik at vi sikrer at ikke et enkelt land skal kunne dekker over tilfeller av vold, misbruk, korrupsjon eller annen uønsket/ulovlig adferd.  

En whistleblower-ordning for både barn og voksne

SOS-barnebyer har felles internasjonale retningslinjer og prosedyrer for å forebygge, avdekke og reagere på uønsket og ulovlig adferd. SOS-barnebyer internasjonalt opprettet i 2008 en såkalt whistleblower-ordning. Den ligger lett tilgjengelig på SOS-barnebyers internasjonale nettsider, og her kan barn og voksne raskt og anonymt varsle om saker som omhandler misbruk, vold, upassende oppførsel og korrupsjon.

Varslene blir håndtert av en egen avdeling bestående av fagpersoner med juridisk og psykologiske bakgrunn. De har ansvar for å følge opp alle varsler, slik at de raskt settes i gang tiltak som intern granskning og rapportering. Ved avdekking av upassende, krenkende eller ulovlig oppførsel blir dette meldt til politi og andre relevante myndigheter.

Både barn og voksene får opplæring i hvordan de kan si fra om og rapportere bekymringer og mistanker.

Beskytter barna ved mistanke

Ved mistanke eller beskyldninger mot en SOS-ansatt, blir vedkommende permittert og fjernet fra sin stilling mens undersøkelser pågår. Det iverksettes først interne undersøkelser for å få eventuelle mistanker bekreftet, og så kobles politi og andre relevante myndigheter inn. I tillegg til å beskytte barna og bistå politiet er SOS-barnebyers hovedoppgave å sørge for at barn som er berørt får tett oppfølging og god støtte av psykologer og annet personell.

Alle varsler håndteres  

I 2016 mottok SOS-barnebyer internasjonalt 21 varsler som omhandler krenkende seksuell oppførsel og overgrep av voksne ansatt i SOS-barnebyers program.

På våre internasjonale nettsider kan du lese mer om SOS-barnebyers arbeid for å forebygge og avdekke vold og misbruk.