År 3 Tilstandsrapportering

Her finner du anbefalinger og prosessbeskrivelse for hvordan bruk av fokusgrupper kan informere tilstandsrapporten til kommunestyrets tredje år.

  1. Å gjennomføre fokusgrupper med brukere av tjenesten vil kunne komplementere de svar som gis gjennom større brukerundersøkelser. Det anbefales derfor gjennomført i etterkant av en brukerundersøkelse. Ved bruk av fokusgrupper kan tjenesten få belyst svarene gitt i brukerundersøkelsen mer i detalj og kan få innspill til forbedringspunkter ved ulike sider av tjenesten. Som ved brukerundersøkelsen bør fokusgruppene gjennomføres tidsnok til å kunne informere tilstandsrapporteringen for ÅR 3 (se forslag i årshjul).

    For gjennomføringen av fokusgrupper kan «Medvirkningsverksted» benyttes. Medvirkningsverksted er utformet i samarbeid med Løvetannakademiet som en digital plattform med prinsipper, nyttige tips og verktøy som vil bidra til å gjøre innhentingen av brukerstemmer enklere å gjennomføre og samtidig spare tid for tjenesten.
  2. Et kapittel i tilstandsrapporten bør settes av til å oppsummere de tilbakemeldingene som er gitt gjennom fokusgruppene, og hvordan disse informerer de tiltak og satsinger tjenesten har valgt å fokusere på de neste årene. Hvordan tjenesten har jobbet videre med de tiltak og satsinger som ble igangsatt etter brukerundersøkelsen ÅR 2 er viktig å inkludere (kan inkluderes i kapitelet «Innsatsområder»).   

    Som tidligere år:  
  3. Ansatte medvirkning bør sikres gjennom aktiv bruk av tillitsvalgte i utforming av tilstandsrapporten, og da særlig av kapittel om «Bemanning og Kompetanse». Det bør vises til det arbeid tjenenesten gjør for å fremme godt arbeidsmiljø og tiltak som gjøres for å redusere/holde turnover lav.   
  4. Sett av nok tid til involvering av andre tjenester og aktører i kommunen. Kapitelet som omhandler «Samarbeid med andre sektorer» bør utformes i samarbeid med ledere for tjenester og sektorer som barnevernstjenesten samarbeider med. Alternativt kan en egen undersøkelse gjennomføres hos disse.  Microsoft Forms er et egnet verktøy for å gjennomføre anonyme undersøkelser av mindre karakter. En mal på en undersøkelse er utviklet og ligger her. Denne kan kopieres (øverst til venstre) og kan redigeres etter tjenestens behov og satsinger. Bufdir sin veileder gir også eksempler på hvordan involvering av andre tjenester og aktører i kommunen kan sikres.
  5. For å kunne måle hvorvidt tiltak og satsinger igangsatt etter brukerundersøkelsen i ÅR 2 anbefales det å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse i ÅR 4. Planlegging av dette arbeidet bør starte høsten ÅR 3. For mer om hvordan du går frem for dette se her.
https://create.plandisc.com/wheel/embed/zd1cYCr

Problemer med å se Plandiscen? Trykk her