Lita jente med rosa lue og jakke, skjuler seg bak hånda til moren sin. Illustrasjonsfoto Emilie Tejll Madsen

År 4 Tilstandsrapportering

Her finner du anbefalinger og prosessbeskrivelse for hvordan brukermedvirkning kan informere tilstandsrapporten i kommunestyrets fjerde år.

Metodisk og systematisk forbedringsarbeid krever at det jevnlig måles hvorvidt de tiltak man har igangsatt for kvalitetsforbedring virker. Det anbefales derfor at en tilsvarende brukerundersøkelse som gjennomført ÅR 2 gjennomføres ÅR 4.  

 1. For å kunne gi et godt sammenlikningsgrunnlag mellom ÅR 2 og ÅR 4 anbefales det å benytte samme undersøkelse begge år. For at besvarelsene gitt skal kunne informere tilstandsrapporten for foregående år bør brukerundersøkelsen gjennomføres i starten av første kvartal.
  Se ÅR 2 for anbefalinger for gjennomføring her 

  Et kapittel i tilstandsrapporten bør settes av til å oppsummere de tilbakemeldingene som er gitt gjennom brukerundersøkelsen, med fokus på om de tiltak som er gjennomført/innført har ført til positiv endringer. Positive og negative resultater bør gis lik plass. Å informere kommunestyret om hvilke nye tiltak og satsinger tjenesten vil fokusere på de neste årene som følge av den nye brukerundersøkelsen er viktig å inkludere – og relevant å rapportere tilbake på i kommende tilstandsrapporter (kan inkluderes i kapitelet «Innsatsområder»). 

  Som foregående år (se århjul):
 2. Ansattemedvirkning bør sikres gjennom aktiv bruk av tillitsvalgte i utforming av tilstandsrapporten, og da særlig av kapittel om «Bemanning og Kompetanse». Det bør vises til det arbeid tjenenesten gjør for å fremme godt arbeidsmiljø og tiltak som gjøres for å redusere/holde turnover lav.  
   
 3. Sett av nok tid til involvering av andre tjenester og aktører i kommunen. Kapitelet som omhandler «Samarbeid med andre sektorer» bør utformes i samarbeid med ledere for tjenester og sektorer som barnevernstjenesten samarbeider med. Alternativt kan en egen undersøkelse gjennomføres hos disse.  Microsoft Forms er et egnet verktøy for å gjennomføre anonyme undersøkelser av mindre karakter. En mal på en undersøkelse er utviklet og ligger her. Denne kan kopieres (øverst til venstre) og kan redigeres etter tjenestens behov og satsinger. Bufdir sin veileder gir også eksempler på hvordan involvering av andre tjenester og aktører i kommunen kan sikres.
https://create.plandisc.com/wheel/embed/3JWnV2N

Problemer med å se Plandiscen? Trykk her