Planlegging

Det er viktig å ha en plan for hvilke tema man ønsker å gjennomgå på et Medvirkningsverksted. Ved å ha dette klart før verkstedet, vil man kunne mest mulig nyttige tilbakemeldinger.  

Hva trenger vi mer kunnskap om?  

Dersom en brukerundersøkelse er besvart av ungdommene/brukerne i forkant, vil det peke seg ut områder hvor tjenesten har forbedringspotensial. Det er imidlertid vanskelig å få frem nyanser i en skriftlig undersøkelse; hvorfor føler 3 av 10 at de ikke har blitt hørt, hva kan det komme av? Hvorfor har vi mange som takker nei til ettervern? Dette er ting man kan dypdykke i, gjennom et verksted. 

En spørsmålsbank er utarbeidet for lettere å komme i gang med dette arbeidet.


Rolleavklaring
Verkstedet bør ha en fasilitator og en som dokumenterer arbeidet. Fasilitatoren leder deltakerne gjennom prosessen og driver gruppen fremover i sitt arbeid. Den som dokumenterer fungerer som sekretær og skriver ned viktige punkter, eller ting som må følges opp. Målet med å være to er å gi rom til at fasilitatoren kan konsentrere seg om å være fullt tilstede for deltagerne.   

Fasilitatorens viktigste oppgave er å gjøre deltagerne i stand til å trekke på sine egne erfaringer. På denne måten kan de bidra inn i kunnskapsgrunnlaget, om hvordan ungdom opplever barneverntjenesten.  

Rekruttering av deltagere
Det er viktig å rekruttere bredt blant ungdom/brukere i tjenesten. Varierte grupper bidrar til større innsikt og flere perspektiver. Det bør være en gruppe som kan representere bredden i tiltak tjenesten har. Det er like viktig å inkludere de som har en dårlig opplevelse, som de som stort sett fornøyd med den hjelpen de har fått.   

Barneverntjenesten bør involvere alle kontaktpersoner i god tid før planlegging av verkstedet, slik at de har tid til å aktivt rekruttere potensielle deltakere. En personlig invitasjon fungerer bedre enn et oppslag og eller en brosjyre. Vi har alle behov for å føle at akkurat min kunnskap er ønsket og viktig. 

Det er viktig å sørge for at deltagerne forstår prosessen i verkstedet (hvem blir med, hva er deres rolle, hva skjer med tilbakemeldingene/ erfaringene de deler). Vis også til hvordan personopplysninger ivaretas gjennom prosessen. 

Nå verkstedet nærmer seg; del agenda og eventuell bakgrunnsinformasjon om arrangementet minst to uker før. Hvis mulig, inkluderer gjerne også bilder av lokalet.