Gå til hovedinnhold

Forebygging gir flere barn omsorg

For de aller fleste som står i fare for å miste omsorg, er situasjonen den at de allerede har en familie. Med riktig støtte og oppfølging vil dette være det beste stedet for barnet å vokse opp.

Derfor jobber vi nå for at færre barn skal inn i barnebyer, og flere få den støtten som trengs for at de skal kunne bli i familien sin. For et barns utvikling, er det helt avgjørende å bli sett og kunne knytte seg til en stabil voksen. Dette er også en rettighet de har gjennom barnekonvensjonen som sier at alle barn har rett til et familieliv. 

Barnekonvensjonen og FNs retningslinjer for alternativ omsorg er tydelig på at barn bør vokse opp i egen familie:

  • Alle verdens barn har rett på familieliv, beskyttelse og omsorg.
  • Stater plikter derfor å støtte familier i krise. Atskillelse er alltid siste utvei.  

Hvordan vi jobber forebyggende

Vi jobber med familier og lokalsamfunn for at barna skal kunne vokse opp der de hører hjemme, i sin egen familie.

Ofte er det mange grunner til at barnas nærmeste har nok med sine egne kamper for å overleve. Da er det vanskelig å gi barna den omsorgen, stabiliteten og tilknytningen de trenger. Det å leve i fattigdom, slite med angst og depresjon og leve under et ekstremt press kan føre til rus, vold eller totalt fravær. Dette skjer i hver by og i alle samfunn, uavhengig av hvilket land barnet bor i.  

Viktor går med to vannkanner og vanner åkeren sin. Foto: Cornel van Heerden
Victor var syk og barna måtte hjelpe til på gården og fikk derfor ikke gått på skolen. Han fikk støtte til å innkjøp av utstyr som gjorde arbeidet lettere, mat og andre basisvarer. Dette førte til at barna fikk muligheten til å begynne på skolen igjen.

Grunnleggende årsaker først

Å kjenne igjen, forstå og kunne gjøre noe med de grunnleggende årsakene til at barna ikke får den oppfølgingen og tryggheten de trenger er avgjørende for det forebyggende arbeidet vårt. Det krever at vi kjenner forholdene der barna bor, godt. Lokale myndigheter eller andre organisasjoner er også med på vurderingen for å finne ut om foreldrenes omsorgskapasitet er delvis eller helt fraværende​, i tillegg om barnets velvære og utvikling står i fare .

Nelly, med langt, mørkt hår og stripet genser, holder barna sine tett inntil seg og klemmer dem. Foto: SOS-barnebyer
Nelly og mannen ble fratatt omsorgen for barna. De måtte jobbe på gata, foreldrene ble tiltalt for barnearbeid og fengslet. Barna ble plassert i en midlertidig omsorgsløsning. Etter løslatelsen har familien fått tett oppfølging, og barna har flyttet hjem.

Individuelle tiltak

Våre fagkompetente medarbeidere finner ut sammen med hver enkelt familie hva som trengs for at barna skal kunne får den omsorgen de trenger, og har rett på. Og hver familie følges opp individuelt med tiltak som tar for seg alt fra det mest akutte til mer langsiktig utvikling, der det er familiene selv som gjør jobben sammen med noen som ser potensialet de har, og tror på dem.

Og vi er der for barna - over tid – til vi er sikre på at familien igjen greier seg på egen hånd og barna har det bra. 

 

Antony, i blå skjorte, leser for barna sine. Datteren har blomstrete kjole og sønnen lys, stripete t-skjorte. Foto: SOS-barnebyer
Kona forlot Antony da det yngste barnet var fire måneder. Mange mente at han ikke ville klare å ta vare på barna. Da han mistet jobben holdt det på å gå galt, men han fikk hjelp til å styrke kapasiteten som omsorgsperson og skape et stabilt familieliv.

Hvordan vi jobber med lokalsamfunnene 

Vi er helt avhengige av å ha gode samarbeidspartnere, både blant frivillige aktører i lokalsamfunnet, myndigheter og næringsliv. I tillegg til å jobbe med familiene, styrker SOS-barnebyer det som finnes av lokalt støtteapparat for barn ved å ta tak de initiativ og ressurser som allerede er etablert.​ 

  • Opplæring av lokale organisasjoner om foreldreveiledning, barns rettigheter og beskyttelse, seksuell og reproduktiv helse, psykisk helsestøtte og andre relevante tema for barns omsorg.  ​​ 
  • Støtte/lede etablering av selvhjelpsgrupper, kvinne-, spare- og lånegrupper, som bidrar til at omsorgspersonene blir bedre rustet til å ta vare på barna, at barna vokser opp med foreldre som har jobb og klarer å forsørge dem, i tillegg at de har et trygt sted å bo.
  • ​Samarbeid med og påvirkning av lokale, regionale og nasjonale myndigheter for å få de til å ta mer ansvar for barna, gjennom å få på plass flere og bedre beskyttelsesstrukturer. Dette kan være endringer i nasjonal lovgivning og sosialtjenester, eller endring av disse, for familier som sliter.  
Tre kvinner sitter ved et bord, teller penger og noterer nøye hva som har kommet inn og hva som har blitt lånt ut.
Målet med spare - og lånegrupper er at familiene skal blir selvhjulpne og klare seg selv. Alle som er med kan søke om lån og det føres nøye regnskap. SOS-barnebyer støtter oppstart av gruppene.

4 grunner til å satse på forebygging: 

  • Vi møter flere av barnets behov når de kan fortsette å bo i egen familie.
  • Vi ivaretar flere av barnets rettigheter, som å beholde kontakt med søsken og egen kultur, slik at de får bedre forutsetninger for å klare seg også som voksne med en tilhørighet og egne nettverk i lokalsamfunnet.
  • Vi når flere barn: For hva det koster med ett barn i en barneby, kan vi hjelpe ti barn gjennom å jobbe forebyggende med familier.
  • Vi jobber for at færre barn havner på institusjon, der forutsetningene for stabile omsorgspersoner og nødvendig tilknytning er langt dårligere og gir barna mindre sjanse til å lykkes i livet.  

Forebygging gir barn trygge rammer og utviklingsmuligheter

Forhindrer at familier går i oppløsning

Forhindrer at familier går i oppløsning

Å gi barn muligheten til en trygg og stabil oppvekst i sin egen familie er det viktigste tiltaket for å sikre barn god omsorg.

Drømmer stort

Drømmer stort

Med fem barn og fem barnebarn som Hodan er alene om å forsørge, var det hardt å få endene til å møtes.

Fra bekymringsmeldinger til opptur

Fra bekymringsmeldinger til opptur

— Da vi kom hjem til familien og de fem barna var det høyt aktivitetsnivå, mye bråk, mugg og sopp på veggene, iskaldt og hagen var full av søppel.

Spare- og lånegrupper bygger mennesker og samfunn

Spare- og lånegrupper bygger mennesker og samfunn

Anna eier en tomt. Og har allerede kjøpt to vinduer. De står stablet bak sengene i huset de leier. Om noen måneder har hun spart nok til et blikktak.