Gå til hovedinnhold

– Vi når ikke bærekraftsmålene før alle barn telles med

– Ti prosent av verdens barn står uten omsorg, og mange fanges ikke opp av statistikk og undersøkelser, sier Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer. – Utviklingsmeldingen har mange gode intensjoner, men vi når ikke bærekraftsmålene uten at alle barn telles med.

05. april 2017

– Vi kommer ikke til å nå bærekraftsmålene så lenge 10 prosent av verdens barn er uten omsorg og står i fare for å falle utenfor. Noen av verdens mest sårbare barn blir i dag ikke inkludert i FNs statistikker fordi de bor utenfor husholdninger, er atskilt fra sine familier, lever på gata, er rekruttert som barnesoldater eller har blitt ofre for menneskehandel.

Det sier Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge, om utviklingsmeldingen regjeringen la frem i dag. Nyere anslag viser at 350 millioner mennesker utelates av husholdningsundersøkelser, og mange av disse er barn uten omsorg.

I januar 2017 underskrev derfor 250 organisasjoner et opprop på initiativ fra SOS-barnebyer om at alle barn må telles som en del av oppfølgingen av bærekraftsmålene.

– Dersom vi skal nå alle barn er det ikke nok med omtrentlige estimater, sier Lier. – Bedre data og dokumentasjon på barn uten omsorgsrettigheter og behov må inn i indikatorene for bærekraftsmålene. Alle barn teller, men alle bli ikke telt med. Da når vi heller ikke FNs mål om at ingen skal utelates.

Må beskytte barns rettigheter

Lier mener Norge må arbeide for at alle land implementerer FNs retningslinjer for alternativ omsorg, som ble vedtatt i 2010. – Det er en plikt for enhver stat å ha oversikt over barn som står uten omsorg innenfor deres egne grenser, sier hun.

Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer. Foto: Paal Audestad
Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer

– Gode beskyttelsesstrukturer, for eksempel i form av barnevern og barnevennlige rettssystemer, er vesentlig for at barns rett til beskyttelse skal innfris. Og de institusjonene som skal beskytte barn, må underlegges samme krav til godt styresett som andre deler av samfunnet. Her må Norge ta en pådriverrolle.

Omsorg en forutsetning for utdanning

Bærekraftsmålene legger opp til at alle skal få tilgang til kvalitetsutdanning og livslang læring innen 2030. Det er positivt at utdanning er den norske regjerings hovedsatsningsområde, mener Lier. – Men barn uten omsorg er ikke nevnt som en av særlig sårbare gruppene regjeringen vil satse på, sier hun. – Vi vil ikke kunne nå målet om utdanning til alle hvis vi ikke inkluderer denne gruppen barn.

Bente Lier er fornøyd med at utviklingsmeldingen har som overordnet mål å bekjempe fattigdom. Hun mener hensynet til de omsorgsløse barna må styrkes i alle deler av regjeringens utviklingsarbeid.

– Omsorg bidrar til at barn får utdannelse, kan forsørge seg selv og blir mindre sårbare for utnyttelse, vold og overgrep. Det sikrer utvikling både for det enkelte barn og for samfunnet de lever i, sier Lier. Barn som vokser opp i trygge familier er i stand til å delta i samfunnet på en annen måte enn de som sliter med traumer etter en evig kamp for å overleve. Derfor når vi ikke bærekraftsmålene uten å løfte barna som står uten omsorg.