Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Huambo, våren 2019

Det beste for barn er å få vokse opp i sin egen familie. Familieprogrammet i Fagforbundets SOS-barneby i Huambo når nå ut til et tusentalls barn og voksne i lokalsamfunnet. Det gir flere barn og unge et godt omsorgstilbud og bygger kapasitet blant familier og nabolag.

20. juni 2019

Svend Morten Voldsrud hadde et gripende besøk i Fagforbundets barneby høsten 2018 og han er stolt over Fagforbundets store engasjement i Huambo. Se intervju med ham her:

SOS-familiene

I 2018 bodde 112 barn i SOS-familiene i Huambo. Det er satt en foreløpig stopp i inntak av nye barn, for å sikre fortsatt god kvalitet i omsorgstilbudet.

Reintegrering
Det beste for barn er å få vokse opp i sin egen familie, så lenge den er i stand til å gi god omsorg. For de av barna i SOS-familiene som har biologisk familie, blir det gjort vurderinger om familien med riktig og god støtte selv kan klare å gi god omsorg, slik at barnet kan flytte hjem. 

Fem ungdommer har blitt gjenforent med sin biologiske familie.  De får fremdeles oppfølging og støtte fra SOS-barnebyer basert på deres individuelle behov. Bidrag til å fullføre skolegangen er en vesentlig del av støtten. Erfaringene herfra blir brukt i den videre utviklingen av barnebyens tilbud.

Åkerlappene rundt barnebyen gir fremdeles et viktig bidrag til et variert og godt kosthold og lavere matbudsjett.

De «vanskelige» ungdomsårene
Halvparten av «barna» i barnebyen er nå i ungdomsskolealder. Tenåringsfasen er kanskje den aller vanskeligste fasen i livet og fører selvsagt til utfordringer med ungdommelig testing av grenser og lavere skolemotivasjon, i SOS-familiene som i andre familier. Det jobbes bevisst for å støtte barna gjennom krevende ungdomsår, og mødrene får ekstra opplæring i temaer som handler om hvordan det er å ha ungdom i huset, grensesetting, hvordan hjelpe barna i en vanskelig fase og håndtere uakseptabel adferd. Det er også etablert samtalegrupper med ungdommene, hvor de kan dele bekymringer, erfaringer og snakke med andre i samme situasjon. Det er godt å prate med andre om alle de tingene mødrene og andre voksne «bare ikke forstår!!!»

Henda 17 år som bor i SOS-mor Cristinas hus i barnebyen
- Jeg drømmer om å bli politi, det har vært drømmen min i mange år. Det krever utdanning, og etter high school er planen å fortsette på universitetet. Jeg har også et ønske om å lære meg å snakke bedre engelsk. Mitt håp for fremtiden er at Angola, landet mitt, skal utvikles mer, sier Henda.

Henda , foto Turid Weisser (13)

Nytt omsorgstilbud
I 2017 flyttet SOS-mor Rebecca og hennes barn til et hus utenfor barnebyen, og både hun og barna trives fremdeles veldig godt med denne løsningen. Løsningen vurderes for å se om dette kan bli aktuelt også for andre familier.

I tillegg til omsorgstilbudet i SOS-familiene, har barnebyen også etablert et nytt tilbud for barn med akutt behov for omsorgsovertakelse. Dette tilbudet gjelder for barn som trenger omsorg i en kort periode, opptil seks måneder, mens man jobber med å finne en mer langsiktig løsning. To barn er i dag akuttplassert i et hus i barnebyen, med en egen fast omsorgsperson.

bilde

SOS-familieprogrammet i lokalsamfunnet

Veksten i familieprogrammet som støtter barn og familier i lokalsamfunnet fortsetter. I 2018 ble 315 nye barn inkludert i programmet med sine foresatte, en økning på nesten 40 prosent fra året før. Flere familier har også blitt faset ut av programmet fordi de nå klarer å stå på egne ben.

Gode skoleresultater
Støtte til utdanning  er en svært viktig del av dette programmet, og det har gitt meget gode resultater. 80 prosent av elevene besto sine eksamener, og dette er et veldig høyt tall. Skolegang for alle barna som er med i familieprogrammet er ett av hoved-fokusområdene i 2019. Å skaffe barna fødselsattester og arbeidet for barns beskyttelse er også viktige områder.

Informasjon og opplæring
Både det lokale sykehuset og lokale myndigheter har deltatt på informasjonsmøte om forebygging av hiv/aids og uønskede svangerskap.

167 foresatte har deltatt på sju måneders opplæring i lese-, skrive- og regneferdigheter. Familieprogrammet har også ulike opplæringstiltak innen jordbruk, søm, baking og design, og det er gitt mikrokredittlån til 14 foresatte for å starte egen virksomhet. I tillegg er det etablert partnerskap med fem nye organisasjoner som støtter familier i lokalsamfunnet.

bilde
SOS-barnehagen. Foto: Lasse Kristiansen

SOS-barnehagen

I 2018 tok barnehagen grep for å øke antall barn i barnehagen, og da spesielt fra vår målgruppe. Barnehagen hadde ved slutten av året 122 barn og 70 prosent kommer fra familier med utfordringer, de fleste fra SOS-familieprogrammet i lokalsamfunnet. Barnehager med et godt læringsmiljø er en betydningsfull faktor når det gjelder å legge til rette for barns utvikling og deres skoledeltagelse og læringsutbytte senere i livet. SOS-barnehagen har nå fått ekstra ressurser fra sosialtjenesten for å kunne ta inn flere barn fra de minst privilegerte familiene, og sørge for at også de får denne viktige basisopplæringen.

Cambiote skole

Skolen har fått ny rektor, Mr Catito, som har funnet seg godt til rette i organisasjonen og ser ut til å videreføre det gode arbeidet ved skolen. Det var en liten økning i antall elever ved skolen siste år, fra 1522 til 1593. Av disse er 163 elever med i et av SOS-barnebyens programmer.

Cambiote skolen klarer fremdeles å opprettholde god kvalitet. Partnerskap med World Vision ga skolen nytt IT-utstyr og opplæring av lærere i moderne undervisningsmetoder. Myndighetene ga lærerne en lønnsøkning, slik at SOS-barnebyer ikke lenger trenger å kompensere lærerne ekstra. Skolen har som mål å bli selvfinansiert innen 2020, samt knytte til seg partnere som gir mer yrkesrettet opplæring.

Skolen er endelig tilknyttet det offentlige strømnettet.

Hoppetauene som delegater fra Fagforbundet hadde med til skolen ble raskt tatt i bruk. Se filmen!

Om situasjonen i Angola

 • Den politiske situasjonen i Angola er stabil. Den nye presidenten, João Gonçalves Lourenço, søker å differensiere økonomien og ta oppgjør med korrupsjon og dårlig forvaltning av offentlige midler.
 • Den økonomiske krisen landet er inne i ble utløst av sterk reduksjon i prisen på olje, som er en hovedinntektskilde til Angola.
 • Andelen fattige er derfor fremdeles høy, 30 prosent av befolkningen lever på under 1.9$ per dag og mangler grunnleggende tjenester. Angola ligger nå som land 149 av 189 på Human Development Index.
 • Angola har en veldig ung befolkning med 43% av de ca. 27 millioner innbyggerne under 15år (INE 2017).
 • En rekke lover og regler er på plass for å beskytte barns rett til liv, utvikling, deltakelse og beskyttelse, men oppfølging av at regelverket etterleves er en utfordring.

Barnefattigdom og unge menneskers utfordringer

 • Nivået på barnefattigdom i Angola er alarmerende, tre av fire barn under 18 år er fattige og får ikke tilstrekkelig mat, rent vann, helsetilbud, utdannelse og beskyttelse.
 • Det er utstrakt bruk av barnearbeid i jordbruk, gatesalg, husarbeid og bilvask. Barn må bidra til familiens økonomi og barneprostitusjon vokser.
 • Tildige graviditeter er et økende problem helt ned i 12 års alderen og familien til barnefaren forventes å ta vare på barnet og den unge moren.
 • Arbeidsløsheten i Angoa har økt til 25% i 2018 og den høye arbeidsløsheten fører til at mange unge blir boende hjemme hos sine foreldre.
 • Stor arbeidsløshet øker også negativ adferd som økt bruk av rusmidler og voldelig adferd.
 • Misnøyen i landet førte til en rekke demonstrasjoner i 2018 under parolen «Arbeidsløshet fører til marginalisering».