Gå til hovedinnhold

Rapporter

Rapporter og publikasjoner utarbeidet av SOS-barnebyer i Norge og internasjonalt.

Barnevernlederundersøkelsen

Denne rapporten presenterer funn fra en spørreundersøkelse blant barnevernledere i Norge i perioden 27. september til 01. november 2022. Vi har sendt undersøkelsen til alle landets barneverntjenester og den er basert på barnevernledernes vurderinger av egne tjenester.

Last ned pdf.

Rapport: "The Power of Caregiving"

De 1000 første dagene av livet er avgjørende for hvordan man blir. Og den mentale helsen til foreldre og andre primære omsorgsgiveres er avgjørende for god barndomsutvikling. SOS-barnebyer har engasjert psykolog Henriette Risvoll ved Senter for krisepsykologi på Universitetet i Bergen til å skrive rapporten «The Power of Caregiving». Les om andre funn i rapporten.

Last ned pdf:
«The Power of Caregiving» - full versjon.
«The Power of Caregiving» - forkortet versjon.

Evaluering av SAMMEN-prosjekt (2018)

Rapporten evaluerer SAMMEN-prosjekts første år. Prosjektet kom i stand på initiativ fra SOS-barnebyer og gjennomføres i nært samarbeid med kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger. Målet er å få ungdommene raskest og mest mulig naturlig inn i lokalmiljøet på sitt nye hjemsted. Forsker Berit Berg konkluderer med at SAMMEN bør etableres i alle kommuner som bosetter unge flyktninger – både enslige mindreårige og flyktninger som kommer sammen med familie.

 SOS-barnebyer_SAMMEN.pdf

Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger (2018)

Rapporten evaluerer arbeidet med familiehjemsmodellen og konkluderer med at SOS-barnebyer har gjennom sitt prosjekt Våre nye barn gitt et viktig bidrag til utviklingen av bo- og omsorgsløsninger for enslige mindreårige. Prosjektet har vist at familiehjemsmodellen er levedyktig og bør være en del av tiltaksviften i alle kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger.

 Rapport - evaluering av familiehjem - 2018.pdf

Omsorgseffekten (2017)

Rapporten viser hva som ligger bak den alvorlige konklusjonen om at 1 av 10 barn har mistet eller lever i så svake familier at de risikerer å miste stabil omsorg fra trygge voksne. Og hvordan god og stabil foreldreomsorg for de 220 millioner barna er blant de aller beste og mest lønnsomme investeringene for verdenssamfunnet.

 OMSORGSEFFEKTEN_rapport_2017.pdf

Impact Insights: Results of social impact assessments in seven programme locations (2017)

Rapporten presenterer resultater fra undersøkelsen om hvordan det har gått med barn som har vokst opp i en SOS-familie, eller fått støtte gjennom SOS-familieprogram. Åtte parametere ble målt: Omsorg fra foreldre, tilgang på næringsrik mat, boforhold, skolegang, psykisk helse, familiens levebrød, opplevelse av misbruk og diskriminering, hvor fornøyd man er med livet.

The Care of Children in Data - evidence, gaps and opportunities for change in the SDGs (2017)

Myndighetene har forpliktet seg til å bygge en bærekraftig fremtid for alle innen 2030. Barn og unge uten omsorg fra familien er nesten usynlige i offisielle statistikker. Pålitelig datagrunnlag er nødvendig for å  kunne sikre god planlegging og oppfølging av arbeidet med å nå FNs Bærekraftsmål. Rapporten "The Care of Children in Data - evidence, gaps and opportunities for change in the SDGs" gir anbefalinger på hvilke endringer som må gjøres for å bedre datainnhenting om barn. Først når alle grupper barn er blitt identifisert, vil det være mulig å sette inn riktige og effektive tiltak for å skape utvikling.

En verden som bryr seg (2017)

Rapporten gir konkrete anbefalinger på hvordan myndighetene kan sørge for at barn uten foreldre eller andre omsorgspersoner blir inkludert i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål.

In the Blind Spot

In the Blind Spot er en uavhengig rapport utarbeidet for SOS-barnebyer Norge. Rapporten viser at til tross for at 220 millioner barn i verden er uten eller står i fare for å miste omsorg, så er ikke denne gruppen definert som målgruppe. Det er liten samlet kunnskap om deres livssituasjon og hvilke tiltak som er best egnet for å gi dem tilgang til god omsorg, utdanning og helsetjenester.

 In the blind spot.pdf 

NOVA rapport om søskeplasseringer i barnevernet

Kontinuitet i nære relasjoner er viktig for barns utvikling. I mange tilfeller kan søsken representere den eneste stabile og livslange relasjonen for barn som er under barnevernets omsorg. NOVA har undersøkt hvor vanlig det er med flyttinger innenfor barnevernets omsorg, og hvor vanlig det er at søsken blir plassert sammen ved omsorgsovertakelse. Rapporten er bestilt og finansiert av SOS-barnebyer.

 Stabile eller ustabile søskenplassering i barnevernet .pdf