Gå til hovedinnhold

Rapporter

Rapporter og publikasjoner utarbeidet av SOS-barnebyer i Norge og internasjonalt.

Rapport: «The Power of Caregiving»

De 1000 første dagene av livet er avgjørende for hvordan man blir. Og den mentale helsen til foreldre og andre primære omsorgsgiveres er avgjørende for god barndomsutvikling. SOS-barnebyer har engasjert psykolog Henriette Risvoll ved Senter for krisepsykologi på Universitetet i Bergen til å skrive rapporten «The Power of Caregiving». Les om andre funn i rapporten.
Last ned pdf:
«The Power of Caregiving» - full versjon.
«The Power of Caregiving» - forkortet versjon.

Evaluering av SAMMEN-prosjekt (2018)

Rapporten evaluerer SAMMEN-prosjekts første år. Prosjektet kom i stand på initiativ fra SOS-barnebyer og gjennomføres i nært samarbeid med kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger. Målet er å få ungdommene raskest og mest mulig naturlig inn i lokalmiljøet på sitt nye hjemsted. Forsker Berit Berg konkluderer med at SAMMEN bør etableres i alle kommuner som bosetter unge flyktninger – både enslige mindreårige og flyktninger som kommer sammen med familie.

 SOS-barnebyer_SAMMEN.pdf

Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger (2018)

Rapporten evaluerer arbeidet med familiehjemsmodellen og konkluderer med at SOS-barnebyer har gjennom sitt prosjekt Våre nye barn gitt et viktig bidrag til utviklingen av bo- og omsorgsløsninger for enslige mindreårige. Prosjektet har vist at familiehjemsmodellen er levedyktig og bør være en del av tiltaksviften i alle kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger.

 Rapport - evaluering av familiehjem - 2018.pdf

Omsorgseffekten (2017)

Rapporten viser hva som ligger bak den alvorlige konklusjonen om at 1 av 10 barn har mistet eller lever i så svake familier at de risikerer å miste stabil omsorg fra trygge voksne. Og hvordan god og stabil foreldreomsorg for de 220 millioner barna er blant de aller beste og mest lønnsomme investeringene for verdenssamfunnet.

 OMSORGSEFFEKTEN_rapport_2017.pdf

Impact insights: Results of social impact assessments in seven programme locations (2017)

Rapporten presenterer resultater fra undersøkelsen om hvordan det har gått med barn som har vokst opp i en SOS-familie, eller fått støtte gjennom SOS-familieprogram. Åtte parametere ble målt: Omsorg fra foreldre, tilgang på næringsrik mat, boforhold, skolegang, psykisk helse, familiens levebrød, opplevelse av misbruk og diskriminering, hvor fornøyd man er med livet.

 SOS-Children-s-Villages-Social_Impact_Insights_2017.pdf

The Care of Children in Data - evidence, gaps and opportunities for change in the SDGs (2017)

Myndighetene har forpliktet seg til å bygge en bærekraftig fremtid for alle innen 2030. Barn og unge uten omsorg fra familien er nesten usynlige i offisielle statistikker. Pålitelig datagrunnlag er nødvendig for å  kunne sikre god planlegging og oppfølging av arbeidet med å nå FNs Bærekraftsmål. Rapporten "The Care of Children in Data - evidence, gaps and opportunities for change in the SDGs" gir anbefalinger på hvilke endringer som må gjøres for å bedre datainnhenting om barn. Først når alle grupper barn er blitt identifisert, vil det være mulig å sette inn riktige og effektive tiltak for å skape utvikling.

 SOS-Children-s-Villages_The-care-of-children-in-data.pdf

En verden som bryr seg (2017)

Rapporten gir konkrete anbefalinger på hvordan myndighetene kan sørge for at barn uten foreldre eller andre omsorgspersoner blir inkludert i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål.

 Rapport om bærekraftsmålene og barn uten foreldreomsorg_2017.pdf

Child at Risk (2016)

Child at Risk gir en oversikt over risikofaktorer som fører til at barn kommer i en sårbar situasjon, der de mister eller står i fare for å miste omsorg. Publikasjonen inneholder en gjennomgang av tilgjengelig data om sårbare barn og er et nyttig verktøy for planleggingen av våre programmer.

 Child-at-Risk-Report-2016-ECOM-FINAL.pdf

Position Paper on Migrant and Refugee Children

Barn på flukt og barn som migrerer, er i en særlig sårbar situasjon og står i fare for å oppleve brudd på mange av sine rettigheter. Publikasjonen kommer med ti anbefalinger til beslutningstakere for å sikre at barn får sine rettigheter oppfylt uavhengig av sin migrasjonsstatus.

 SOS-CVI-Position-Migrant-Refugee-Children.pdf

Learning and Education for Development

Utdanning er en grunnleggende menneskerett, men barn uten omsorg eller i fare for å miste omsorg møter mange barrierer som hindrer læring og tilgang til utdanning. Publikasjonen ser på hvilke barrierer barn i vår målgruppe møter, erfaringer SOS-barnebyer har gjort seg og SOS-barnebyers anbefalinger til hvordan man kan oppnå god utdanning til alle.

 Learning-and-Development.pdf

In the Blind Spot

In the Blind Spot er en uavhengig rapport utarbeidet for SOS-barnebyer Norge. Rapporten viser at til tross for at 220 millioner barn i verden er uten eller står i fare for å miste omsorg, så er ikke denne gruppen definert som målgruppe. Det er liten samlet kunnskap om deres livssituasjon og hvilke tiltak som er best egnet for å gi dem tilgang til god omsorg, utdanning og helsetjenester.
 In the blind spot.pdf 

NOVA rapport om søskenplasseringer i barnevernet

Kontinuitet i nære relasjoner er viktig for barns utvikling. I mange tilfeller kan søsken representere den eneste stabile og livslange relasjonen for barn som er under barnevernets omsorg. NOVA har undersøkt hvor vanlig det er med flyttinger innenfor barnevernets omsorg, og hvor vanlig det er at søsken blir plassert sammen ved omsorgsovertakelse. Rapporten er bestilt og finansiert av SOS-barnebyer.
 Stabile eller ustabile søskenplassering i barnevernet .pdf

Drumming Together for Change

Drumming Together for Change gir en analyse av eksisterendemuligheter for alternativ omsorg samt beskyttelsesmekanismer for barn i åtte afrikanske land. Rapporten vurderer hvor landets myndigheter står i forhold til gjennomføring av FNs retningslinjer for alternativ omsorg for barn. Rapporten ble utgitt i 2014 og er laget i samarbeid mellom Universitetet i Malawi og Celcis ved University of Strathclyde. Grunnlaget for analysen er hentet inn av SOS-barnebyer i Benin, Gambia, Kenya, Malawi, Tanzania, Togo, Zambia og Zimbabwe. Because We are Sisters and Brothers Rapporten ser på hva søskenrelasjon betyr for barn i alternativ omsorg. Funnene i rapporten er basert på dokumentasjon fra SOS-barnebyer i fem europeiske land, i samarbeid med eksterne eksperter og universiteter.
 Drumming together for change.pdf

I Matter – When Care Ends

«When Care Ends» er en rapport som gir et sjeldent innblikk i hvordan ungdom opplever overgangen fra å være i alternativ omsorg til å stå på egne ben. Rapporten er del av I Matter kampanjen som hadde som mål å sikre at unge mennesker på vei ut av alternativ omsorg føler de er godt nok forberedt og har tilgang på ettervern. Funnene i rapporten er bygget på over 300 intervjuer med ungdom som hadde forlatt eller fremdeles var i alternativ omsorg i Albania, Tsjekkia, Finland og Polen. Intervjuene ble utført av ungdom som selv har bakgrunn fra alternativ omsorg.
 I Matter - When Care Ends.pdf

SOS CVI Quality Care Counts

SOS-barnebyer legger til grunn for sitt arbeide at barn har rett til omsorg av god kvalitet. Med denne publikasjonen hevderSOS-barnebyer at både statlige og ikke-statlige aktører bør oppfylle denne rettigheten i sitt arbeid for barn som lever uten omsorg eller står i fare for å miste omsorg. SOS CVI QualityCareCounts.pdf

Strong communities for strong children

Rapporten gir god innsikt i SOS-barnebyers familieprogram, og hvordan vi jobber sammen med lokalsamfunn slik at de kan bygge sosiale nettverk som tar vare på utsatte barn og familier. Anbefalingene i rapporten er blant annet bygget på intervjuer med 58 SOS ansatte og lokalsamfunnspartnere i 10 land sør for Sahara.
 Strong communities for strong children.pdf

SOS CVI Contribution to the Implementation of the Millenium Development Goals

Rapporten beskriver SOS-barnebyers tilnærming til FNs tusenårsmål og inkluderer data fra vårt arbeid med å hjelpe barn uten omsorg, familier og lokalsamfunn.
 SOS CVI contribution to the implementation of the Millennium-Development-Goals.pdf 

Position paper – creating a world where each child can thrive

Publikasjonen definerer SOS-barnebyers posisjon til utviklingsagendaen Post 2015, og kommer med anbefalinger om hvordan barn, og særlig de mest marginaliserte, kan integreres i det nye rammeverket.
 Position-Paper-Creating a world where each child can thrive.pdf

Post 2015 – Think Pieces

SOS-barnebyer belyser i 4 artikler om Utdanning, Arbeid, Helse og Beskyttelse ulike problemstillinger knyttet til utviklingsagendaen Post 2015. Hver av artiklene tar for seg utfordringer som marginaliserte og utsatte i det nye rammeverket.

Post 2015 – Think Piece – Education 

Post 2015 – Think Piece – Employment

Post 2015 – Think Piece – Health

Post 2015 – Think Piece – Social Protection

Child at Risk (2015)

Child at Risk gir en oversikt over risikofaktorer som fører til at barn kommer i en sårbar situasjon, der de kan ende opp med å miste, eller stå i fare for å miste omsorg. Resultatene i rapporten er basert på SOS barnebyers internasjonale programdatabase og en global skann av relevant litteratur.
 SOS-Child-at-risk-report-web.pdf