Gå til hovedinnhold

FNs bærekraftsmål

Åtte bærekraftsmål som er særlig viktige for SOS-barnebyers arbeid:

FNs bærekraftsmål: Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i verden

Fattigdom er den viktigste årsaken til at familier bryter sammen og barn blir overlatt til seg selv i mange deler av verden. Bekjempelse av fattigdom er derfor sentralt i arbeidet til SOS-barnebyer.
FNs bærekraftsmål: God helse

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

En trygg og stabil familie er det beste utgangspunktet for å beskytte barn. Det sikrer barns grunnleggende rettigheter til omsorg og helsetilbud. Vi sørger for at barn og voksne får helseoppfølging.
FNs bærekraftsmål: Sikre god utdanning for alle

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning

Alle barn har lik rett til kvalitetsutdanning. Vi støtter familier slik at barn får et undervisningstilbud helt fra barnehagestadiet, gjennom grunnskolen og til relevant yrkesopplæring eller annen høyere utdanning.

FNs bærekraftsmål: Likestilling

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

SOS-barnebyer jobber for å sikre like muligheter til utdanning for jenter og gutter. Likestillingsprogrammet Grieg Gender Challenge ble etablert i 2012 og legger spesielt vekt på jenters tilgang til god og relevant utdanning.
FNs bærekraftsmål: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig for alle

Vi støtter ungdom uten foreldreomsorg, slik at de får utdanning eller yrkesopplæring. Gjennom SOS-familieprogram gis omsorgspersoner i utsatte familier tilgang til opplæring og støtte til å etablere egen inntekt.
FNs bærekraftsmål: Redusere ulikheter

Redusere ulikhet i og mellom land

Vi jobber for å få på plass lover og praksis som sikrer like rettigheter til utdanning og helsetilbud for alle, og som forhindrer stigmatisering, utestenging og diskriminering. Spesielt barn og kvinner må beskyttes.
FNs bærekraftsmål: Fred og rettferdighet

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling

Sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner. Mange land mangler et godt utbygd offentlig barnevern. SOS-barnebyer jobber sammen med nasjonale myndigheter for å etablere gode barnevernstrukturer som kan støtte utsatte familier og heve kvaliteten på tilbudet.

FNs bærekraftsmål: Samarbeid for å nå målene

Styrke gjennomførings-midlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Stadig flere selskap ser verdien i å investere i arbeid for omsorgsløse barn. Mange trigges av innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål, og SOS-barnebyer har en rekke samarbeidspartnere som jobber aktivt for å nå målene.