Studier i mikroskopet. SOS-skole i Nepal.

Stadig flere barn går på skolen

Utdanning
Utdanning er selve fundamentet for utvikling, både for barn, familier og lokalsamfunn. Skolegang gir hvert enkelt menneske mulighet til å skape seg en god fremtid. Teoretisk og praktisk opplæring reduserer fattigdom og bidrar til økt likestilling og demokratisk deltakelse.

 SOS-barnebyer sørger for:

 • at barn i våre programmer, både i SOS-familiene og i SOS-familieprogrammene, får skolegang - fra barnehage og til videregående utdanning
 • fødselsattest og ID-papirer slik at barna får rett til skoleplass
 • at familiene har råd til nødvendig skoleutstyr
 • opprusting av lokale skoler og etablering av utdanningstilbud der dette ikke finnes
 • at unge og omsorgspersoner uten inntekt får relevant yrkesopplæring slik at de får bedre jobbmuligheter

SOS-barnebyer jobber i lokalsamfunnet og mot nasjonale myndigheter for å:

 • sikre barn som har mistet eller står i fare for å miste foreldreomsorg får oppfylt sin rett til skolegang
 • sørge for at gutter og jenter skal ha lik tilgang til skolegang
 • forbedre kvaliteten på undervisningen, undervisningsmateriell, samt de fysiske lokalene
 • forby fysisk avstraffelse i skolen  

Barns muligheter til skolegang avhenger sterkt av omsorgssituasjonen. Et trygt hjem er en forutsetning for at barn skal lære og ha nytte av skolegangen.

Barn uten foreldre mister skolegang

Barn som har mistet eller står i fare for å miste foreldreomsorg blir i større grad fratatt muligheten til skolegang. SOS-barnebyer jobber derfor særlig med å sørge for at disse barna sikres sin rett til utdanning.

 • Skolegang og utdanning gir kunnskap om hygiene, ernæring, smittefare og vaksineringing.
 • Økt utdanning er viktig i arbeidet mot sykdommer som kan forebygges, som malaria og hiv/aids. 
Det er viktig å sikre jenter skolegang. Kvinner med utdanning bidrar sterkt i lokalsamfunnet. En mor med utdanning vil være opptatt av at barna skal få skolegang. Fra SOS-skolen i Mali. Foto: Kate Thomas
Det er viktig å sikre jenter skolegang. Fra SOS-skolen i Mali.

Jenter får ikke skolegang

Kultur, fattigdom, uvitenhet og analfabetisme er noen av faktorene som gjør at foreldre mange steder i verden lar vær å sende døtrene sine til skolen. Menn blir sett på som forsørgerne og gutters utdanning prioriteres fremfor jentenes. Mange jenter blir i stedet giftet bort tidlig og blir mødre i alt for ung alder. SOS-barnebyer jobber mye med holdningsarbeid knyttet til jenters rett til utdanning, og den samfunnsøkonomiske betydningen av skolegang til alle barn. 

Kvinners utdanning avgjørende

Mødres utdanning har også stor betydning for barnas helse og reduserer barnedødeligheten. Kvinner med utdanning bidrar sterkt i lokalsamfunnet. En mor med utdanning vil være opptatt av at barna skal få skolegang.

Utdanning danner grunnlag for utviklingen til hvert enkelt menneske og hvert enkelt samfunn.

Uten god omsorg, ingen skolegang

Stadig flere barn begynner på skolen i dag. Samtidig er frafallet høyt. Barn slutter på skolen før de har fullført når de:

 • lever uten god omsorg
 • lever i fattigdom, mangler skolepenger eller får for lite næringsrik mat til at de kan konsentrere seg på skolen
 • ikke får oppfølging i skolearbeidet
 • lever med redsel for vold eller overgrep
 • må jobbe for å skaffe inntekt til familien
 • blir giftet bort eller får barn i tidlig alder

Uten støtte hjemmefra lykkes ikke barn på skolen. Tiltak som styrker utsatte familier og gir barn et trygt hjem, er derfor nødvending for at satsing på utdanning skal ha effekt.

Bli SOS-fadder

Velg månedlig beløp

Velg sted

Våre tema