År 1 Tilstandsrapportering

Her finner du anbefalinger og prosessbeskrivelse for tilstandsrapportering til et nytt kommunestyre.

Følgende anbefalinger gis for å innlemme et nytt kommunestyre i arbeidet til barneverntjenesten, samt for utarbeidelse av tilstandsrapporten: 

  1. Barneverntjenesten anbefales i løpet av første halvår å presentere seg for det nye Oppvekstutvalget & Kommunestyret. Det anbefales at barnevernleder presenterer hovedutfordringer og trender for barn – og unge i kommunen, mens avdelings/team-ledere i Barneverntjenesten presenterer sitt ansvarsområde, gjerne ved bruk av eksempler på hva arbeidsdagen består av – og hvordan man jobber. Formålet er at de nye kommunepolitikerne får en innføring i tjenestens arbeid og gis informasjon om de hovedutfordringene som barna og barnevernet i kommunen står ovenfor. 

    KS Barnevernløft bør promoteres inn mot Oppvekstutvalget & Kommunestyret. Målet med KS Barnevernløft er at den administrative og politiske ledelsen i kommunen skal få økt eierskap til barneverntjenesten, gjennom økt kunnskap om- og interesse for arbeidet i barnevernet. Økt eierskap vil gjøre de kommunale lederne bedre rustet til å bidra i det strategiske arbeidet med barneverntjenesten i egne kommuner. Se KS sine nettsider her for mer informasjon.   
  2. Ved tilstandsrapportering for foregående år (første år for nytt kommunestyret) anbefales det å benytte Bufdir sin veileder og mal for rapport. Denne gir en god oversikt over hva som er viktig å inkludere i tilstandsrapporten for å gi et godt bilde av situasjonen i tjenesten. Det anbefales å bruke eksempler under kapitelet «Presentasjon av virksomheten» slik at situasjonen til barna og familiene tjenesten er til for, blir enklere å forstå. 
  3. Ansattes medvirkning bør sikres gjennom aktiv bruk av tillitsvalgte i utforming av tilstandsrapporten, og da særlig av kapittel om «Bemanning og Kompetanse». Det bør vises til det arbeid tjenenesten gjør for å fremme godt arbeidsmiljø og tiltak som gjøres for å redusere/holde turnover lav. 
  4. Sett av nok tid til involvering av andre tjenester og aktører i kommunen. Kapitelet som omhandler «Samarbeid med andre sektorer» bør utformes i samarbeid med enhetsleder/avdelingsleder for henholdsvis helse, skole og nav. Bufdir sin veileder gir eksempler på hvordan dette kan gjøres. Alternativt kan en egen undersøkelse gjennomføres hos disse.  Microsoft Forms er et egnet verktøy for å gjennomføre anonyme undersøkelser av mindre karakter. En mal på en undersøkelse er utviklet og ligger her. Denne kan kopieres (øverst til venstre) og kan redigeres etter tjenestens behov og satsinger. Bufdir sin veileder gir også eksempler på hvordan involvering av andre tjenester og aktører i kommunen kan sikres.
  5. Planlegging av brukermedvirkning som ønskes å informere rapporten i år 2, bør starte allerede høsten første år. For mer om hvordan du går frem for dette se her.  
https://create.plandisc.com/wheel/embed/HOGqEaH

Problemer med å se Plandiscen? Trykk her