Barns rettigheter

SOS-barnebyer er verdens største ikke-statlige organisasjon med fokus på barn uten foreldreomsorg. Vi jobber i henhold til FNs barnekonvensjon og FNs retningslinjer for barn i alternativ omsorg, for å nå FNs bærekraftsmål mot 2030.

FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen gir barn et særskilt ­menneskerettighetsvern, og slår fast at barn har de samme grunnleggende rettighetene uansett hvem de er og hvor de bor i verden. Barnekonvensjonen ligger til grunn for SOS-barnebyers arbeid, og retten til god nok omsorg er grunnleggende for at barn også skal få sine andre rettigheter oppfylt.  

Retningslinjer for barn i en sårbar situasjon

FNs medlemsland har forpliktet seg til å ivareta barnets beste, når barn av ulike grunner ikke kan bli tatt vare på av foreldrene sine. FNs retningslinjer gir sterke føringer på at familier som er særlig utsatt må styrkes, det samme gjelder det forebyggende arbeidet for at barn ikke skal miste familien.

Retningslinjene er et tillegg til dagens Barnekonvensjon og skal sikre at FNs medlemsland følger visse kvalitetsstandarder i arbeidet med verdens mest utsatte barn. De er et verktøy for myndighetene når de skal avgjøre om familien trenger oppfølging og styrkes eller om barna er nødt til å tas ut av familien for å få tilfredsstillende omsorg et annet sted.

FNs barnekonvensjon

Barn har de samme grunnleggende rettighetene uansett hvem de er og hvor de bor i verden.

FNs retningslinjer for alternativ omsorg for barn

Gir sterke føringer på at familier som er særlig utsatt må styrkes, det samme gjelder det forebyggende arbeidet for at barn ikke skal miste familien.

Barn utsettes for rettighetsbrudd hver dag

Siden barnekonvensjonen ble vedtatt, har situasjonen generelt sett blitt bedre for verdens barn. Men fremdeles utsettes millioner av barn for rettighetsbrudd hver dag.

Alvorlig gutt står i døråpningen. Illustrasjonsfoto

220 millioner barn lever i dag uten god nok omsorg, enten fordi de er uten familie eller har en familie som ikke klarer å ta vare på dem.Disse barna mister ikke bare sin rett til omsorg og beskyttelse, de er også utsatt for utallige rettighetsbrudd. De blir fratatt mulighet til fullført skolegang, utsatt for barnearbeid, de vokser opp uten tilstrekkelig levestandard og tilgang til helsehjelp. Dermed mister de også muligheten til å forbedre sin livssituasjon. Det er svært alvorlig for barna det gjelder, men også et alvorlig samfunnsproblem.

Barn uten omsorg havner i en negativ spiral av fattigdom, utestengelse fra samfunnet, dårlig fysisk og psykisk helse, vold og vanskjøtsel, mangel på utdanning og etter hvert arbeidsledighet. 

Slik jobber vi med barns rettigheter:

Er en pådriver for å få barn uten god omsorg på agendaen

  • Vi arbeider for økt oppmerksomhet og prioritering av barn uten god omsorg i utviklingspolitikken.

Påvirker myndigheter

  • Vi påvirker myndigheter i de landene vi har programarbeid til å overholde lover de har forpliktet seg til.
  • Vi støtter myndighetene slik at de legger mer vekt på å styrke familier som sliter og har gode omsorgstilbud til barn som er alene eller ikke kan bo sammen med sin biologiske familie, både i Norge og internasjonalt.

Lokalt samarbeid

  • Vi samarbeider med organisasjoner som allerede er etblert i landet og kjenner forholdene best, og bygger opp lokal kapasitet for at barns rettigheter skal ivaretas.

Les mer om:

Ingen barn skal vokse opp alene! Med din støtte kan vi gi flere barn og unge god omsorg og muligheter i livet.