Gå til hovedinnhold

Barns rettigheter

SOS-barnebyer er verdens største ikke-statlige organisasjon med fokus på barn uten foreldreomsorg. Vi jobber i henhold til FNs barnekonvensjon og FNs retningslinjer for barn i alternativ omsorg, for å nå FNs bærekraftsmål mot 2030.

FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen gir barn et særskilt menneskerettighetsvern, og slår fast at barn skal ha de samme rettighetene uansett hvem de er og hvor de bor i verden. Dette er et av grunnfundamentene i SOS-barnebyers arbeid, og helt avgjørende for at barns rettigheter blir ivaretatt.

Retningslinjer for barn i en sårbar situasjon

FNs medlemsland har forpliktet seg til å ivareta barns rettigheter og barnets beste – når barn av ulike grunner ikke kan bli tatt vare på av foreldrene sine. FNs retningslinjer rundt barns rettigheter gir sterke og helt nødvendige føringer på at særlig utsatte familier må styrkes. Det samme gjelder det forebyggende arbeidet for at barn ikke skal miste familien.

Retningslinjene er et tillegg til dagens Barnekonvensjon og skal sikre at FNs medlemsland følger visse kvalitetsstandarder i arbeidet med verdens mest utsatte barn, slik at barns rettigheter alltid skal komme i første rekke.

FNs barnekonvensjon

Barn har de samme grunnleggende rettighetene uansett hvem de er og hvor de bor i verden.

FNs retningslinjer for alternativ omsorg for barn

Gir sterke føringer på at familier som er særlig utsatt må styrkes, det samme gjelder det forebyggende arbeidet for at barn ikke skal miste familien.

Barn utsettes for rettighetsbrudd hver dag

Siden barnekonvensjonen ble vedtatt, har situasjonen generelt sett blitt bedre for barn verden over. Likevel blir barns rettigheter brutt hver eneste dag.

Alvorlig gutt står i døråpningen. Illustrasjonsfoto

220 millioner barn verden over mangler god nok omsorg. Enten fordi de er uten familie, eller fordi de har en familie som ikke klarer å ta vare på dem. Disse barna mister omsorg og beskyttelse, de blir fratatt mulighet til fullført skolegang, utsatt for barnearbeid og de vokser opp uten tilstrekkelig levestandard og tilgang til helsehjelp. Når barns rettigheter ikke blir overholdt, mister de noe alle barn har krav på: muligheten til å forbedre sin livssituasjon. Det er ikke bare alvorlig for barna det gjelder, men også for samfunnet.

Barn uten omsorg havner i en negativ spiral av fattigdom, utestengelse fra samfunnet, dårlig fysisk og psykisk helse, vold og vanskjøtsel, mangel på utdanning og etter hvert arbeidsledighet.

 

Barns rettigheter:

  • Barn skal ha de samme grunnleggende rettighetene uansett hvem de er og hvor de bor i verden.
  • Barn har rett til skole, fritid og lek.
  • Barn har rett til å si sin mening.
  • Barn har rett til omsorg og kjærlighet.
  • Barn har rett til å utvikle seg til å bli ressurssterke voksne.
  • Barn har rett til beskyttelse mot alle former for vold, mishandling og omsorgssvikt. 

Slik jobber vi med barns rettigheter:

  • Vi øker oppmerksomhet og prioritering av barn i utviklingspolitikken.
  • Vi påvirker myndigheter i land vi har programarbeid til å overholde lover de har forpliktet seg til.
  • Vi støtter myndigheter slik at de kan legge mer vekt på å styrke familier.
  • Vi samarbeider lokalt med organisasjoner som allerede er etablert i landet og som kjenner forholdene best, slik at barns rettigheter ivaretas.

Les mer om:

Ingen barn skal vokse opp alene! Med din støtte kan vi gi flere barn og unge god omsorg og muligheter i livet.