Fordi vi jobber med de aller mest sårbare, har vi barns beskyttelse og oppfylling av barns rettigheter øverst på agendaen til enhver tid.

Det er en alvorlig mangel på gode alternative omsorgsordninger på verdensbasis. Dette fører til at barn blir overlatt til seg selv, eller vokser opp i alternative ordninger, for eksempel barnehjem, der de ofte lider under omsorgssvikt.

SOS-barnebyers arbeide er derfor forankret i FNs barnekonvensjon, FNs retningslinjer for barn i alternativ omsorg, og for å nå FNs Bærekraftsmål mot 2030.

FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen er SOS-barnebyers viktigste arbeidsverktøy og skal sikre hvert enkelt barns rettigheter.

FNs retningslinjer for barn i alternativ omsorg

SOS-barnebyer jobber i henhold til FNs retningslinjer for barn i alternativ omsorg. Disse gir føringer for hvordan myndigheter skal sikre rettighetene til de barna som ikke har foreldre eller andre nære til å ta vare på seg.

FNs bærekraftsmål

SOS-barnebyer jobber for at barn som ikke har omsorg eller som står i fare for å bli alene skal bli regnet få i verdens utvikling som FNs bærekraftsmål jobber mot. Åforebygge fattigdom, sult og dårlig helse er viktige elementer i en god oppvekst. Samtidig er god omsorg i et trygt hjem også en forutsetning for å kunne nå bærekraftsmålene. Å bidra til at de mest utsatte barna får sine rettigheter ivaretatt, bidrar til å bygge demokratiske, rettferdige og bærekraftige lokalsamfunn.

Internasjonalt

SOS-barnebyer jobber for de 220 millioner barna som har mistet omsorgen fra foreldrene sine eller som står i fare for å bli overlatt til seg selv.  

Svært få land har oversikt over barna som har mistet eller står i umiddelbar fare for å miste foreldreomsorg. Barn uten omsorg er ingen definert målgruppe og ofte ikke registrert eller inkludert. SOS-barnebyer anslår at om lag 220 millioner barn har mistet eller står i fare for å miste omsorgen fra sin familie. Det er svært mangelfull data og dokumentasjon om disse barnas livsvilkår, deres omsorgsbehov og hvor mange som for eksempel bor på institusjon. Barn uten omsorg er en sammensatt gruppe. De er barnearbeidere, gatebarn, lever i besteforeldre- eller barneledete familier, bor hos slektninger, på barnehjem eller institusjoner, lever i familier i krise, er barn på flukt, barnebruder og unge mødre, de er barnesoldater, ofre for menneskehandel og seksuell utnytting eller med i organiserte kriminelle nettverk.  

Norge

Her jobber vi for barn som er under omsorg av barnevernstjenesten og barn som kommer alene til Norge. I Norge er det ca. 54 000 barn og unge som får hjelp av barnevernet. Mer enn ti tusen barn bor i fosterhjem i dag, og hvert år trengs flere hundre nye fosterforeldre for barn som ikke kan bo hos sin egen familie. Barnevernet er et viktig sikkerhetsnett for mange, men det norske barnevernet har store utfordringer.

Studier viser at barnevernsbarn, i voksen alder, skårer dårligere enn befolkningen ellers på de fleste levekårsmål. Barn som opplever omsorgssvikt får ofte ikke hjelp i tide. Når barnevernet overtar omsorgsansvaret, opplever barn ofte flere flyttinger og brudd i relasjoner til voksne, søsken og venner. Samtidig er frafallet på fosterhjemmene høyt, og mange barn opplever å måtte flytte flere ganger i løpet av oppveksten.

Seks av ti søsken splittes fra hverandre når de plasseres i fosterhjem, og den sterkt pressede barnevernstjenesten står overfor helt nye utfordringer gjennom den økte tilstrømmingen av enslige mindreårige asylsøkere til Norge den siste tiden. Arbeidet med økonomisk og administrativ ansvarsfordeling innenfor og mellom ulike etater kan være svært ressurskrevende og til hinder for god ivaretakelse av deres omsorg.

Ett av ti barn i verden uten omsorg

Disse barna har mistet foreldrene eller er i ferd med å miste omsorg fra foreldrene. Uansett hvordan man teller vil disse barna inngå blant de mest marginaliserte. Det er avgjørende at disse barna tar del i samfunnet og den økonomiske veksten. For eksempel i Kenya kan man ikke få godkjent utdanning uten fødselsattest. I Malawi er bare to prosent av barna registrert ved fødsel. Det viser hvordan manglende registrering hindrer barnet og fratar det viktige livsmuligheter. Men det viser og hvor vanskelig det er å utforme tiltak for disse barna. Når myndigheter mangler oversikt over barn uten omsorg, hvordan kan de da forebygge omsorgssvikt og sørge for beskyttelse og omsorg til barn som er alene? SOS-barnebyer jobber for å påvirke myndighetene for å løfte denne gruppen av barn.

Les mer:

"In the blind spot. Documenting the situation of children without parental care or at risk of losing it". Les rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra SOS-barnebyer.

Vi når ikke bærekraftsmålene før alle barn telles.

Ingen barn skal vokse opp alene! Med din støtte kan vi gi flere barn og unge god omsorg og muligheter i livet.

Bli fadder!

Et månedlig bidrag fra deg utgjør en stor forskjell

Velg sted