Gå til hovedinnhold

Kunnskapsmål

SOS-barnebyers undervisningsmateriell bygger opp under de tre tverrfaglige temaene i den overordnede delen av det nye læreplanverket:

 

  • livsmestring og folkehelse
  • bærekraftig utvikling
  • demokrati og medborgerskap

  

Gjennom skoleåret får elevene innsikt i og bevissthet rundt de ulike tverrfaglige temaene, gjennom våre ulike aktiviteter som:

 

  • Elevrådsarbeid

 

 

Livsmestring og folkehelse

Det ligger mye god psykisk helse i å kjenne tilhørighet - at man er en del av en flokk og at man er viktig.

Mange ungdommer i dag kjenner på stress og press i ulike sammenhenger, utseende, popularitet, prestasjoner, karakterer og sosialt med venner og familie.
Utenforskap og manglende tilhørighet er en av de aller største truslene mot psykisk helse. Følelse av fellesskap og solidaritet med andre, bidrar til utviklingen av et positivt selvbilde og selvfølelse, og derfor viktig for å forebygge mental uhelse.

Tilbakemeldinger fra våre samarbeidsskoler forteller om økt elevtrivsel når elevene har et felles prosjekt å jobbe for - noe som er større enn dem selv.

Våre aktiviteter innebærer at elevene opplever at de kan utgjøre en forskjell for andre, at de kan gjøre noe som gir mening og har betydning utover det å prestere eller være flink. De får innblikk i hvordan begrepet livsmestring kan bety ulike ting ut fra livssituasjonen man er i, men at det uansett handler om å kjenne at man har egenverdi, finner mening i livet, opplever å ha gode relasjoner og at man klarer å håndtere både indre og ytre krav og forventninger.

 

Bærekraftig utvikling 


Bærekraft handler om mer enn at forbruk og vekst ikke skal ødelegge for fremtidige generasjoner. Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler også om å sikre at alle mennesker får et godt grunnlag for et anstendig liv.  

SOS-barnebyers arbeid tangerer flere av FNs bærekraftsmål, og spesielt utryddelse av fattigdom, utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet og fred og rettferdighet.

Barn blir født med det samme potensialet over hele verden, og er verdens viktigste ressurs. Det er deres kloke hoder som skal løse fremtidens utfordringer. Gjennom vårt undervisningsopplegg får elevene innsikt i verdenssamfunnets felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og håndtere klimaendringene, og hvordan dette henger sammen med sosiale og økonomiske forhold.

De får også se hvordan barns omsorgs- og livssituasjon i verden er en viktig faktor for å oppnå målene. Skal vi nå målet om å utrydde fattigdom, må barn og familier få støtte til å bli selvhjulpne og få et bedre liv. ​ For å nå målet om god utdanning, må barn ha noen som kan ta dem med til skolen, gi dem mat i magen så de kan konsentrere seg, hjelp til lekser og mulighet til å fullføre utdanning fremfor å jobbe. Anstendig arbeid og økonomisk vekst oppnås ikke uten at ungdom og voksne får muligheter i arbeidslivet slik at de kan leve et verdig liv og ta vare på seg selv og sin familie. Mindre ulikhet lykkes vi ikke med uten at vi snur den negative spiralen av fattigdom og utenforskap, slik at kommende generasjoner klarer seg godt som voksne. ​Og skal vi nå målet om fred og rettferdighet må alle lands myndigheter beskytte barn i tråd med FNs retningslinjer for alternativ omsorg. Uten beskyttelse er barn lette ofre overgrep, barnearbeid, prostitusjon og menneskesmugling

 

Demokrati og medborgerskap


Vi ønsker at elevene skal føle et eierskap til skolens valgte organisasjon/prosjekt, se at deres involvering utgjør en forskjell og vite hva pengene de samler inn går til (dersom de har innsamling). For at elevene skal kunne delta aktivt i valg blant aktivitetene og utformingen av disse, har vi et tett samarbeid med elevrådet på alle våre aksjonsskoler.

Vi har et årshjul for aktiviteter som elevrådet kan jobbe med gjennom hele skoleåret. Vi arrangerer også digitale samlinger for elevrådsledere og elever som er med i «Solidaritetskomiteen» ved skolen sin. Her får de muligheten til å se sin egen involvering i en større sammenheng og at de er en del av et større fellesskap.

Både aktiviteter og undervisningsmateriell legger til rette for at elevene aktivt kan være med på å gjøre skolen og lokalsamfunnet til et godt sted å være, og positivt forme samfunnet de er en del av. Dette handler mye om inkludering, spesielt av alle dem som i ulike sammenhenger føler seg litt utenfor eller er alene.

Vi oppmuntrer også til initiativer hvor elevene kan tenke og reflektere rundt sosial rettferdighet i samspill med hverandre, si sin mening, skrive leserbrev, stå på barrikadene og sørge for at de voksne lytter til dem.