Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Mwanza

Barna i SOS-barnebyen viser økt grad av trivsel takket være innsatsen fra SOS-mødrene, deres assistenter og fagpersonellet i barnebyen. 50 familier med i alt 164 barn gikk ut av SOS-familieprogrammet da de nå kan møte sine barns behov for omsorg, helse og utdanning. Dette kan sies å være de viktigste resultatene fra arbeidet i Mwanza i 2018.

20. juni 2019

Sosiale forhold i Mwanza

 • Mwanza ligger i nordlige Tanzania, sør for Lake Victoria. Befolkningstallet for regionen er 2,7 millioner, og Mwanza er Tanzanias nest største by.

 • Mwanza har hatt en eksplosiv tilflytting fra landsbygda de seneste årene av ungdom og menn på leting etter arbeid i byen i tørkeperiodene. Familiene blir da splittet og det er ikke uvanlig at mennene etablerer en ny familie i byen. Rural fattigdom i området er anslått til 57 prosent, mens matfattigdom (manglende evne til å oppfylle ernæringsmessige behov) er ca 32 prosent. 

 • Området hvor SOS-barnebyer driver sine programmer er bebodd av svært fattige mennesker, majoriteten av dem har kun gått på barnetrinnet. Levekårene for de fleste av disse menneskene er svært lav, noen familier har kun råd til to måltider om dagen. 

 • Barnedødelighet er alarmerende høy i området, de største årsakene til dette er sykdommer som malaria, anemi, diaré, feilernæring og barnesykdommer som kan unngås ved vaksine. Det er anslått at dødelighet blant barn under 5 år og mødredødelighet er høyere enn landsgjennomsnittet.

 • Andelen unge uten arbeid er høy i Mwanza. Mange unge står uten reell kompetanse for å finne lønnet arbeid eller har falt ut av formell skolegang. Andelen unge jenter som blir gravide mens de fortsatt er i skolen er også en utfordring ettersom presidentens vedtak ifra 2017 gir skoler lov til å nekte jenter å returnere til skolen etter at de har blitt mødre. Majoriteten av disse jentene er fra fattige familier med få andre muligheter til utdannelse.

SOS-barnebyen i Mwanza

SOS-barnebyen i Mwanza er relativt ny, med offisiell åpning i oktober 2016. Barna viser økt grad av trivsel i SOS-barnebyen takket være innsatsen fra SOS-mødrene, deres assistenter og fagpersonellet i barnebyen. De ansatte jobber godt med å finne hovedårsaken til utfordringene hos et barn og ta tak i dette på en god måte. Dette er vesentlig for å lykkes med å gi barna god omsorg. Psykososial støtte og kognitiv terapi tilbys alle barna for å hjelpe dem med utfordringene de har. Barna fortsetter å involveres i daglige gjøremål. Å skape gode hverdagsøyeblikk har også vært viktig for å øke tilhørighet og familiefølelse.

Programmet samarbeider med sosial- og velferdsdepartementet, og SOS-mødrene deltok i 2018 på kurs i regi av departementet for å bli kjent med myndighetenes krav til dem som fosterforeldre. SOS-mødrene har også fått opplæring i omsorg for barn med hiv og aids gjennom ulike helsepartnere.

Barnehage, førskole og skole er en viktig del av dagliglivet i SOS-barnebyen i Mwanza. Å sikre godt samarbeid mellom barnebyen og utdanningsfasiliteten vektlegges også sterkt, spesielt for de barna med spesielle behov. 44 barn går i SOS-barnehagen. Ti barn går på barneskolen.

bilde
Familiehus i SOS-barnebyen i Mwanza. Foto: Kjersti Movold

SOS-barnehagen

52 barn går for tiden i SOS-barnehagen i Mwanza (30 gutter og 22 jenter), hvorav 44 av disse er fra SOS-barnebyen. Barnehagen drives fortsatt med Montessori pedagogikk. Metoden vektlegger frihet, psykisk og fysisk læring ved å sette barnet i sentrum. Basert på barnets naturlige kreativitet og utvikling lærer barnet ut fra sitt ståsted. Barnehagen etablerte et eget program for barn med spesielle utfordringer i forkant av skolestart med ekstra fokus på bokstav- og tallferdigheter og syv av barna innlemmet i programmet gikk i 2018 videre til første klasse. I alt 19 av barna kvalifiserte for skolestart ved utgangen av 2018. 

Barna er fordelt på 3 avdelinger. To avdelinger for barn fra 2,5-4 år, og en avdeling for barn 5-6 år. Det er én pedagog per avdeling. I samarbeid med lokale myndighetsrepresenter med ansvar for utdanning og City Education Department har barnehagen fortsatt sitt fokus på positiv disiplinering av barn i 2018. I alt 30 lærere og barnehagepedagoger fikk kursing og erfaringsutveksling på området i 2018.

Støtte til lokale skoler i Mwanza

Etter innføringen av gratis, obligatorisk grunnskoleutdannelse for barn i Tanzania i 2016, har antallet elever i skolen økt fra 59% i 2000 til 98% i 2016. Offentlig skole har ikke lov til å stoppe elevinntaket, og resultatet er svært store klasser. Elev til lærer raten er noen steder så lav som 100:1, og skoler bygget for 300-400 elever huser over 1000 elever.

Det er i alt 30 barneskoler og 10 videregående skoler i områdene hvor SOS-barnebyer jobber i Mwanza. I tett samarbeid med utdanningsdepartementet har SOS-barnebyer har sammen med utdanningsdepartementet laget en felles plan for å heve kvaliteten på undervisningen. SOS-barnebyers skoleprogram i Mwanza jobber nå med to innsatsområder; forbedret infrastruktur og økt kvalitet i undervisningen.

I 2018 bidro programmet med 140 stoler og 70 pulter til to skoler hvor elevene tidligere satt på gulvet under undervisningen. Ved to skoler ble klasserommene for førskoleundervisning renovert og det ble gitt undervisningsmateriell 182 elever. 160 lærere ved 10 skoler fikk opplæring i undervisningsmetodikk og elev-sentrert pedagogikk for barne, ungdom- og videregående skole gjennom to kurs. 2000 elever drar nå ytte av undervisning som i større grad tilrettelegger for elevenes faktiske evner. Programmet samarbeidet også med 10 videregående skoler for karriere og livsplanleggin for ungdommene. Elevene har fått kurs i karriereplanlegging, og hver skole har nå et aktivt karriere team som bistår studenter i å identifisere sine utfordringer og/eller vurdere og videreutvikle sine planer.

SOS-barnebyer i Mwanza

 • SOS-barnebyen i Mwanza har 10 hus i drift, hvorav et hus benyttes for midlertidig plasseringer.
 • I 2018 ble 12 nye barn plassert i barnebyen. Seks barn ble gjenforent med sin biologiske familie i løpet av året, da situasjonen til familiene forbedret seg, og sosial og velferdsdepartementet besluttet barna kunne flytte tilbake.
 • Ved årets slutt var det 64 barn i alternativ omsorg i SOS-barnebyen.
 • 52 barn går i SOS-barnehagen og 78 ungdommer fikk støtte fra ungdomsprogrammet i 2018.
 • 50 familier med i alt 164 barn, gikk i 2018 ut av familieprogrammet da de nå kan møte sine barns behov for omsorg, helse og utdanning.
 • 107 familier med i alt 500 barn ble tatt ut av programmet da familiene har flyttet, barna har flyttet til andre omsorgspersoner eller på grunn av manglende vilje til å samarbeide med programmet.
 • 91 familier med i alt 500 barn ble tatt inn i programmet i løpet av 2018.
 • Ved årets slutt var 1200 barn innlemmet i programmet, med i alt 309 familier som støttes.
 • Å sikre at barn i en familie har fødselsattest er første steg inn i SOS-familieprogrammet.
bilde
Dyp konsentrasjon i barnehagen i Mwanza. Foto: Kjersti Movold

Sikre at familier har tilgang til tjenester nødvendig for deres barns behov

Å sikre at barn i en familie har fødselsattest er første steg inn i SOS-familieprogrammet. Familien må selv stå for kostnaden med å ta bilder av barna, mens familieprogrammet bistår i at riktig dokumentasjon blir fylt ut og betaler avgiften ved å få dokumentasjonen behandlet på myndighetsnivå.  Fødselsattest er en forutsetning for at barna skal kunne få tilgang til videregående skolegang. Ved utgangen av året hadde 91% av barna i programmet fødselsattest.

Tilsvarende jobber programmet for at alle familier får tilgang til helsetjenester gjennom registreringen til det såkalt «Community Health Insurance Fund», en landsdekkende helseforsikringsordning som gir gratis helseoppfølgning via lokale klinikker. 83% av barna i programmet var dekket under denne ordningen ved årets slutt. Alle barna i skolepliktig alder går jevnlig på skolen takket være omsorgspersoners evne til å bidra med utstyr og materiell barna trenger for å gå på skole. Skoleresultatene så en forbedring sammenliknet med 2017.

Støtte familier til å bli økonomisk selvstendige

Omsorgspersonene i programmet er aktivt deltagende i 16 spare -og lånegruppene initiert av SOS-familieprogrammet. Gruppestørrelsen varierer mellom 15 og 30 medlemmer. Gruppene møtes ukentlig hjemme hos en av medlemmene. I tillegg til å gi et tilbud for fast sparing på en trygg måte, er lånetilbudet viktig for de omsorgspersonene som ikke har tilgang på andre kapitaltilbud når større investeringer som boligoppgradering eller uforutsette kostnader rammer familiene. 

Programmet har fortsatt sitt samarbeid med Small Industries Development Organization (SIDO), som har spesialisert seg på opplæring i små-skala produksjon -og salg av basisvarer. SIDO gjennomfører opplæringen i produksjon, pakketering av varene, markedsføring og regnskapshold, samt kvalitetssjekk av produktene når de er klar for salg. 7 CBOs gjennomførte opplæring i løpet av 2018. Inntekten gruppene klarte å genere ved salg av produktene de solgte ble således fordelt mellom deltagerne, noe gikk inn til sparing for gruppen og resten til videre felles produksjon av nye varer. 

Alle de 16 spare-og lånegruppene er registrerte som såkalte Community Based Organizations (CBOs) og i 2018 har man jobbet med å bygge organisasjonenes funksjonelle og økonomiske evner. To av CBO'ene, med en visjon om å støtte familier i sitt lokalmiljø, lyktes med å sikre inntekter sin sine aktiviteter direkte fra Mwanza City Council. 28 familier støttes direkte fra disse to CBO'ene.

Yrkesrettet opplæring og entreprenørskap til ungdom

Ungdomsprogrammet i Mwanza jobber med å gi ungdom yrkesrettet opplæring og entreprenørskap for å kunne drive selvstendig små bedrifter. Programmet støttet i alt 78 ungdommer i 2018.

45 av ungdommene har fått yrkesfaglig utdannelse i søm i samarbeid med en lokal yrkesskole hvorav 30 uteksaminerte i 2018 og 15 vil bli ferdig i februar 2019.  Av ungdommene som ble uteksaminert i 2018 har 21 etablert en egen Community Based Organization hvor SOS-barnebyer har tilbudt symaskiner og lokaler til utlån, hvor ungdommene nå kan produsere og selge det de syr. Resten av ungdommene driver utsalg i sine hjem, og ungdommene bidra nå til sine familiers inntekt, støtter yngre søskens skolegang og sine barns daglige behov.

33 av ungdommene har fått opplæring i batikk og såpeproduksjon, samt entreprenørskap, forretningsadministrasjon og veiledning. De har etablerte tre selvstendige kooperativer i etterkant av opplæringen hvor SOS-barnebyer har bidratt med etableringskostnader. To av gruppene har også klart å skaffe til veie lån fra lokal myndigheters tiltak for ungdom i Mwanza og fått tilgang til lokaler fra lokale ledere.

Sosialsenteret i Mwanza ferdigstilt i 2018 fungerer som et samlingsted for ungdommene, som møtes to ganger i måneden for å dele erfaringer og diskutere problemstillinger de står overfor. Dette er også en arena der SOS-barnebyers ansatte kan veilede, og identifisere ytterligere behov for opplæring for ungdommene.