Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Juliaca

SOS-barnebyer Peru jobber tett med barnas biologiske familie, i de tilfeller dette er mulig og til barnets beste. Familien får månedlig opplæring om positiv barneomsorg, og følges opp for å opprettholde båndet mellom familie og barn, med et mål om mulig gjenforening. I Juliaca førte arbeidet til at 18 barn og unge ble gjenforent med sin biologiske familie i 2018.

21. juni 2019

Sosiale forhold

 • Andel fattige i Peru har gått ned de siste ti årene, men det er fremdeles store økonomiske og sosiale forskjeller i landet.
 • I rurale områder er fattigdomsraten over 45 prosent, mens den på nasjonalt nivå er 21 prosent. 
 • Rundt 200 000 barn har mistet en eller begge foreldrene.
 • Ved siden av fattigdom, er familievold blant årsakene til at barn i Peru står i fare for å miste omsorg fra egen familie og at familier blir tatt inn i SOS-barnebyer Perus forebyggende arbeid.
 • 7 av 10 barn blir utsatt for fysisk eller psykisk vold i eget hjem, og 34 prosent av alle foreldre anser fysisk vold som en nødvendighet i oppdragelsen av barn.
 • Mer enn 5000 gatebarn mottok hjelp fra myndighetene i 2018.
 • Peru har en stor ungdomspopulasjon, 34 prosent av befolkningen er under 18 år. 
 • 8 millioner unge i Peru er påvirket av mangelen på utdanningsmuligheter og helsetilbud, og tenåringsgraviditet er et stort problem.
 • SOS-barnebyer Peru jobber med spredningen av Active Fatherhood programmet, som går ut på å få fedre til å ta aktiv del i oppdragelsen av barna og påta seg et større ansvar og flere oppgaver i husholdningen.

Omsorg i SOS-familier

En stor andel av barna i barnebyen er tenåringer, og det nedlegges mye godt arbeid for å gjøre ungdommene klare til å etter hvert stå på egne ben. Gjennom ungdomsmøter, får de unge komme med sine egne meninger og synspunkter og oppleve at deres innspill blir tatt med inn i SOS-barnebyers videre arbeid. Ungdommene veiledes i å sette seg kortsiktige og langsiktige mål for å bli selvstendige, lærer budsjetthåndtering og ulike ferdigheter man trenger som selvstendig voksen. De får også mye opplæring og rådgivning når det kommer til seksuell og reproduktiv helse, samt alkoholmisbruk, da tenåringsgraviditeter og alkoholisme regnes som de største sosiale problemene i Juliaca. I 2018 studerte og/eller jobbet 15 av de 16 ungdommene i SOS-familiene. 

bilde
Foto: Alejandra Kaiser

Flertallet av barna og ungdommene i barnebyen kommer fra familier med enslige forsørgere med problemer med vold og/eller alkoholisme, og har en av foreldrene i live, Barnebyen jobber for å opprettholde kontakt med biologisk familie for mulig re-integrering på sikt. De nye barna som kommer inn i barnebyen, bor der i gjennomsnitt to år. Ny nasjonal lovgivning fastslår at barn ikke skal bo på institusjon mer enn to år. I praksis er det ikke alltid dette lar seg gjøre, for det er ikke alle barn som kan gjenforenes med biologisk familie, eller blir adoptert, så da blir de boende lengre i barnebyen. SOS jobber stadig med myndighetene for å gjøre dem bevisste på hvordan dette fungerer i realiteten, og at loven ikke kan eksistere uten unntak.

18 barn og unge ble gjenforent med sin biologiske familie i 2018 etter at fagteamet fra SOS-barnebyen hadde jobbet sammen med dem over lengre tid. 2 av disse familiene får ikke lenger noe oppfølging da de ansees som sterke nok til å klare seg på egenhånd, de resterende følges fortsatt opp. Oppfølgingen kan inkludere støtte til utdanning, helsehjelp, bosituasjon, sosial integrering i lokalsamfunnet, opplæring i god omsorg og tiltak for å bedre psykisk helse. Dette arbeidet koordineres også med juridiske myndigheter for at foreldrene skal få tilbake omsorgsretten for barna. 

SOS-barnebyer Juliaca fortsetter samarbeidet med Perus Symfoniorkester. 20 barn og unge har i 2018 blitt oppmuntret til å prøve seg innen musikkfeltet, og på denne måten fått en mestringsfølelse som bygger selvtillit og selvfølelse, i tillegg til at det fremmer kreativiteten. Dette tilbudet er også for barn og unge fra lokalsamfunnet, og er derfor også et inkluderende tiltak.

Arbeid med omsorg i biologisk familie

Familieprogrammet består blant annet av 14 barnepassprogram i og rundt Juliaca. Omsorgspersonene får gjennom workshops opplæring i blant annet hvordan forhindre familievold, i likestilling og kvinners rettigheter, hvordan gi kjærlig oppdragelse, påvirkningsarbeid og entreprenørskap. 433 barn fra 353 familier benyttet i 2018 barnehagetilbudet. Her får de god psykososial oppfølging og ernæringsrik mat. Kommunen finansierer kostutgiftene. Det statlige krisesenteret for kvinner, CEM, bidrar med kursing i temaet vold i hjemmet og seksuell vold, i tillegg til personlig utvikling, for mødrene til barna som går i barnehagen. De bidrar også med opplæring i barn og unges rettigheter. Ombudsmannen for barn og unge bidrar også med opplæring i positiv barneomsorg og viktigheten av å vise kjærlighet og ømhet for barna sine.

For å styrke barns beskyttelse i lokalsamfunnet, har SOS-familieprogrammet oversatt materiell om barns beskyttelse og hvordan brudd på denne skal rapporteres og følges opp. I tillegg har de lokale komiteene for barns beskyttelse som finnes i hver barnehage på sosialsentrene, har fått opplæring i sine plikter og hvordan følge opp saker.

33 barn fra 12 sårbare familier i fare for å bryte sammen fikk oppfølging gjennom familieprogrammet i 2018. Hver familie har sin individuelle utviklingsplan, hvor deltakerne aktivt er med og setter korttids- og langtidsplaner for familien. Familien setter mål som går på forbedring av levekår, jobbmuligheter og utvikling av egen foreldrerolle og samhandling med partner. Utviklingsplanen følges opp i samarbeid med SOS-barnebyer 2 ganger i året. 10 familier nådde sine mål og klarer seg nå på egenhånd.

SOS-barnebyer i Juliaca

 • 48 barn fikk i 2018 alternativ omsorg i 9 SOS-familier, 13 av disse kom inn i programmet i 2018. 16 ungdommer støttes gjennom programmet.
 • Familieprogrammet består blant annet av 14 barnepassprogram i og rundt Juliaca.
 • 433 barn fra 353 familier benyttet SOS-familieprogrammets barnepasstilbud.
 • 33 barn fra 12 sårbare familier har fått direkte oppfølging i familieprogrammet.