Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Juliaca

I Peru er 34% av befolkningen under 18 år. Stadig flere går på skole og får helseforsikring. Til tross for dette, er det fremdeles store ulikheter i landet.

29. juni 2018

Sosiale forhold

 • Andel fattige i Peru har gått ned de siste ti årene, men det er fremdeles store økonomiske og sosiale forskjeller i landet. I rurale områder er fattigdomsraten over 45%, mens den på nasjonalt nivå er 21%.
 • Ved siden av fattigdom, er familievold blant årsakene til at barn i Peru står i fare for å miste omsorg fra egen familie og at familier blir tatt inn i SOS Perus forebyggende arbeid.
 • Peru har en stor ungdomspopulasjon, 34% av befolkningen er under 18 år. Stadige flere går på skole, men det er fremdelesmange som opplever diskriminering på bakgrunn av kjønn, fattigdom, etnisitet, i tillegg til at det er høyere andel med rusproblemer, ungdomsgraviditeter, kjønnsbasert vold og kriminalitet blant noen grupper.
 • I 2017 opplevde Peru en del politisk ustabilitet med blant annet stor utskiftning av sentrale regjeringsmedlemmer. Det har blant annet vært korrupsjonsanklager og en tre måneder lang lærerstreik sommeren 2017, som skapte stor misnøye med regjeringen da den ikke greide å ta grep.
 • I mars 2017 ble Peru rammet av en syklon som gjorde store skader og blant annet førte til flom flere steder. Over en million mennesker ble berørt. I etterkant av naturkatastrofen oppsto det uroligheter og protester på grunn av store forsinkelser i oppbyggingsarbeidet og den manglende støtten fra myndighetene til ofrene.

SOS-barnebyen i Juliaca

53 barn og unge bor i dag i barnebyen i Juliaca. Området Puno, hvor Juliaca ligger, er et av de fattigste og minst utviklede i Peru. 3,2% av barn under 15 år foreldreløse og 8,3% er under omsorg av andre enn foreldrene. Dette skyldes i hovedsak fattigdom og vold i hjemmet. Mange av barna som får alternativ omsorg i SOS-familiene har biologisk familie. SOS-Peru jobber tett med biologisk familie for mulig gjenforening på sikt. Før en eventuell gjenforening, er barna på kortere besøk hos familien, og blir tett fulgt opp av SOS-barnebyer.

bilde
Maria har blitt gjenforent med faren og søstrene sine.

Gjenforent med faren

I 2017 ble 5 barn og unge gjenforent med sin biologiske familie. Arbeidet koordineres med juridiske myndigheter for at foreldrene skal få tilbake omsorgsretten for barna. En av de som har blitt gjenforent med familien sin, er Maria. Hun kom til barnebyen i 2010 sammen med yngre søsken, da moren ikke maktet å ta vare på de. Hun har hatt en trygg oppvekst i barnebyen, og fått god støtte av SOS-moren med skolearbeidet og har nå kommet inn på psykologistudiet ved universitetet. Hun er nå gjenforent med faren og noen eldre søstre.

Samarbeid

SOS-barnebyer Juliaca har i flere år hatt et samarbeid med Perus Symfoniorkester: Gjennom samarbeidet har 36 barn og unge blitt oppmuntret til å spille et instrument, og mestringsfølelsen bygger selvtillit og selvfølelse. En ung jente fra barnebyen har blitt tatt opp i Ungdommens Symfoniorkester.

 

bilde

Familieprogrammet

SOS-familieprogrammet jobber i nært samarbeid med lokale myndigheter og andre organisasjoner. De jobber for at foreldre bruker positiv barneoppdragelsen, og har tiltak som fremmer fedrenes deltakelse i omsorgsrollen. Familieprogrammet jobber for å styrke barns beskyttelse i lokalsamfunnet og i 2017 ble det oversatt materiell om barns beskyttelse og hvordan brudd skal rapporteres og følges opp. De lokale komiteene for barns beskyttelse som finnes i hver barnehage på sosialsentrene, har fått opplæring i sine plikter. Samarbeidspartnere har bidratt med kursing i vold i hjemmet og seksuell vold, opplæring i barn og unges rettigheter og psykomotorisk gjennomgang av femåringer som del av forberedelse til skolegang og opplæring i språkstimulering.

Politisk ustabilitet og utskiftning av statlig ansatte i strategiske posisjoner er en utfordring for familieprogrammet. Det er vanskelig å oppnå tilskuddene de søker om hos lokale myndigheter når de som tar avgjørelsen ikke kjenner organisasjonens arbeid. SOS Juliaca jobber derfor kontinuerlig med informasjonsarbeid og politisk påvirkning for å fremme sin målgruppe og deres behov. 

Resultater i SOS-barnebyers programmer i Juliaca i 2017

 • 5 barn og unge ble gjenforent med sin biologiske familie.
 • Tilskudd fra kommunen til å dekke kostugifter til 267 barn i 10 barnehager har bidratt til at underernæring hos barn har blitt redusert fra 15% til 7%. I tillegg har mødrene i familieprogrammet fått opplæring i ernæring.
 • Deltakere i familieprogrammet har deltatt på kurs i blant annet; yoghurtproduksjon, design og produksjon av t-skjorter, kakeproduksjon, reparasjon og vedlikehold av motorsykler.
 • 7 av barnehagene tilhørende familieprogrmmet ble utbedret gjennom finanisering og organisert dugnag i lokalsamfunnet, donasjoner og betaling for barnehageopphold. Utbedringene bestod av nye klasserom, installering av toaletter og ny spisesal.
 • 82% av mødrene i familieprogrammet nådde sine utviklingsmål i 2017. Det inkluderte blant annet; økt inntekt, jobb, fullført utdannelse og penger oppspart.
 • Mer enn 40% av deltakerne i familieprogrammet har vært gjennom opplæring i seksuell og reproduktiv helse,
 • 13 familier har i 2017 startet egen virksomhet innenfor matservering, quinoajuiceproduksjon, smådyrhold og klesproduksjon.

 

SOS-barnebyers arbeid i Juliaca

 • 53 barn får alternativ omsorg i 9 SOS-familier. 17 ungdommer som er i gang med høyere utdanning mottar også støtte.
 • Flertallet av barna kommer fra familier med enslige forsørgere og problemer med vold og/eller alkoholisme. 89% av barna har fortsatt en av foreldrene i live, og barnebyen har et sterkt fokus på å opprettholde kontakt med biologisk familie for mulig re-integrering på sikt.
 • Familieprogrammet består av 13 sosialsentre i og rundt Juliaca.
 • 455 barn fra 367 familier benytter barnehagetilbudet på sosialsentrene. Her får de god psykososial oppfølging og ernæringsrik mat. 226 eldre søsken av disse barna deltar også i familieprogrammet.
 • Omsorgspersonene får gjennom workshops opplæring i blant annet hvordan forhindre familieovld, likestilling og kvinners rettigheter, hvordan gi kjærlig oppdragelse, påvirkningsarbeid og entreprenørskap.
 • Hver familie har sin individuelle utviklingsplan, hvor deltakerne aktivt er med og setter korttids- og langtidsplaner for familien.