Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Ipiales

SOS-barnebyer Colombia har levert fosterhjemstjenester siden 2013 og jobber godt med re-integrering av barn til biologisk familie. I familieprogrammene har de etablert en ny modell der de jobber tettere med å involvere også fedre, besteforeldre og andre slektninger i arbeidet med positiv oppdragelse uten fysisk avstraffelse.

17. juni 2019

Sosiale forhold

 • Colombia er preget av den langvarige væpnede konflikten mellom myndighetene og geriljagrupper som FARC og ELN. I 2016 signerte den colombianske regjeringen en fredsavtale med geriljagruppen FARC. Freden er skjør og forhandlingene mellom regjeringen og ELN er blitt avbrutt og utsatt flere ganger.
 • Menneskrettighetssituasjonen i Colombia er fortsatt svært urovekkende. I løpet av 2018 har det vært flere angrep på aktivister og ledere i sosiale bevegelser. De mest alvorlige sikkerhetstruselene oppleves hovedsaklig i de områdene hardest rammet av den interne konflikten. 
 • Colombia er preget av den humanitære og politiske krisen i Venezuela i 2018. Per mai 2019 har nesten 2 millioner venezuelanere kommet til Colombia.
 • Unge i Colombia står ovenfor utfordringer relatert til manglende utdannings- og jobbmuligheter, og arbeidsledigheten blant unge er på 16,7 prosent.
 • Ipiales ligger i Nariño distriktet, som har en total befolkning på ca 1,8 millioner. 32% er under 18 år, og 6% av alle barn mellom 0 og 15 er foreldreløse.
 • Distriktet ligger tett på grensen til Ecuador, og økonomisk aktivitet i området er særlig knyttet opp mot handel.
 • Leverforhold i de omkringliggende rurale områdene kan være ekstremt tøffe. De fleste tilhører urbefolkningsgrupper som lever av selvbergingsjordbruk.
 • Mange i området er internt fordrevne på grunn av den voldelige konflikten i landet. Menneskehandel, inkludert barn, er et problem. Hele grenseregionen kan være utrygt for barn og unge, med foreldre som selv er i sårbare situasjoner uten fast inntekt, utdanning og tilgang på helsetjenester. 
bilde

SOS-barnebyer i Ipiales

Ipiales ligger nært grensen til Ecuador. 46 prosent av befolkningen lever i fattigdom, 16 prosent i ekstrem fattigdom. På grunn av byens beliggenhet, er befolkningstallet stadig i bevegelse. Mange fra landsbygda, spesielt unge mennesker, kommer til byen på jakt etter jobb og et bedre liv. Dessverre mislykkes mange, og ender i stedet opp som gateselgere. Minst 40% av handelstanden i Ipiales er uregistrert. 

Styrker familier og ungdom

Det er stor arbeidsledighet blant ungdom i Colombia. I 2017 fullførte tre ungdommer fra programmet i Ipiales sin høyere utdannelse innen motedesign, sykepleie og språkvitenskap. 23 ungdommer er fortsatt under høyere utdanning. Ungdommene får tilbud om jobbtrening (hvordan skrive CV, intervjutrening osv), praksisplasser og hjelp til å etablere nettverk som kan åpne muligheter for jobb senere. Før ungdommene tar fatt på sitt selvstendige liv jobber de mye sammen med ungdomsarbeiderne med bekreftende (positiv) kommunikasjon, konflikthåndtering, kritisk tenkning og selvfølelse/tillit.

Barnebyen har et fokus på å ta vare på miljøet og fokuserer på å spare vann og strøm, samt resirkulering og søppelsortering for alle som deltar i programmene. Det er en egen gruppe i barnebyen som kaller seg «den grønne planet» som arrangerer ulike aktiviteter for å fokusere på viktigheten av å ta vare på miljøet.

SOS arbeider med å styrke familier i lokalsamfunnet, men foster familiene følges også opp gjennom det som kalles familiestyrkingsprogrammet. Begge disse typene familier tilbys kursing og opplæring (minst en gang i måneden) i barns beskyttelse, og får verktøy og metoder for å kunne gi barna best mulige omsorg. De følges opp gjennom utviklingsplaner både på individ- og familienivå.

Å følge opp barnas fysiske og psykiske helse og få foreldrene til å forstå viktigheten av denne oppfølgingen er en viktig del av programmet. Det innebærer for eksempel å sørge for at barna får helsesjekk, tannlegesjekk og alle nødvendige vaksiner. Barna får også opplæring i hvordan ta vare på seg selv og andre, miljøet, god hygiene og sunne matvaner. Familieprogrammet sørger også for at barna og voksne i programmet får den medisinske hjelpen de trenger fra andre institusjoner, som for eksempel ved akutt eller alvorlig sykdom.

SOS-barnebyer Ipiales jobber med hele lokalsamfunnet, fbåde når det gjelder bevisstgjøring på barns rettigheter, men også det å etablere felleshager hvor man kan dyrke sammen.

Programmet jobber tett med skolene for å få barna til å bli mer deltagende i undervisningen. Man har jobbet med såkalte «spesialiserte» klasserom. Klasserommene har tema som spill, litteratur, musikk, konstruksjon, eksperimenter og kunst. Elevene møter virkelige og aktuelle situasjoner, som de må løse ved hjelp av læreren og tilgjengelig materiell. De må også anvende ulike metoder som gruppearbeid, forskning, eksperimenter, handling, refleksjon, debatt og generell felles innsats. Man roterer både grupper og hvilke klasserom man oppholder seg i.

SOS-familieprogrammet har jobbet mye med foreldrene for at de skal engasjere seg i barnas skolegang. Dette har ført til at det nå er et godt samarbeid mellom barna, foreldrene og lærerne. Fedrene har også engasjert seg i å følge opp barnas skolegang.

 

Fakta om SOS-barnebyer Ipiales

 • SOS-barnebyer Ipiales består av 4 SOS familier med tilsammen 40 barn og 56 fosterfamilier med tilsammen 165 barn.
 • 22 ungdommer bor i familiehus for ungdommer.
 • i 2018 ble 88 barn og unge re-integrert med sin biologiske familie. 
 • SOS-barnebyer begynte sitt arbeid i Ipiales i 2003 og arbeider i dag på flere lokasjoner i hele Nariño distriktet.
 • SOS Ipiales leier ut ubrukte bygninger som en kilde til lokal inntekt.