Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Bindura

Det bor nå 98 barn i SOS-barnebyen. Det er stort fokus på at barna skal integreres i sitt lokalsamfunn, og dersom det er mulig gjenforenes med biologisk familie. I 2017 ble fire barn gjenforent med slektninger. Utover barnebyen har mer enn 10000 barn har hatt nytt av SOS-familieprogram gjennom ulike tiltak i lokalsamfunnet. I Zimbabwe er de største utfordringene knyttet til fattigdom og utbredelsen av aids, som i stor grad medfører at familier kan gå i oppløsing, foreldre dør og barna overlates til seg selv uten omsorgspersoner.

29. juni 2018

Sosiale forhold

 • 48% av Zimbabwes befolkning på 13,2 millioner er barn under 18 år
 • Av de 6,3 millioner barna i Zimbabwe lever 4,8 millioner i fattigdom mens 1,6 millioner lever i ekstrem fattigdom
 • Svært mange barn går ikke på skolen eller må slutte på skolen
 • Barn blir forlatt av foreldre som desperate reiser bort på jakt etter jobb
 • Mashonaland Central provinsen er en av de fattigste provinsene i Zimbabwe og med høyest forekomst av HIV, vold i hjemmet og tidlige ekteskap (CRSA, 2013).
 • Arbeidsledigheten for voksne er 80% og for ungdom 84%
 • Barneekteskap er en stor og økende utfordring
 • Alkohol - og rusmisbruk er et økende problem
 • 17% av ungdommene i hovedstaden Harare er rusmisbrukere
 • 11% av barna under fem år er undervektige
 • Landet har en av verdens høyeste hiv/aids rater. 1,3 millioner voksne har sykdommen
 • 24 prosent av barna bor uten omsorg fra foreldre. Det er også høy utbredelse av barnearbeid.

 

Kart over SOS-barnebyers programmer i Zimbabwe. Foto SOS-arkiv
Kart over SOS-barnebyer i Zimbabwe

Arbeidet i SOS-barnebyen i 2017

Barnebyen har 15 familiehus og tilbyr familiebasert omsorg til 112 barn og 72 ungdommer som er foreldreløse eller forlatt. Barnebyen gir også kortsiktig plassering for barn som trenger et midlertidig hjem.  Barna bor i klyngehus i barnebyen med en mor og søsken, og den består per i dag av 14 husholdninger. Det er 98 barn som bor i barnebyen med totalt 24 mødre og assistenter. Det er også en sosialarbeider som veileder og jobber tett med mødrene og assistenten i omsorgen for barna. Hvert barn i landsbyen har en utviklingsplan for barn som regelmessig oppdateres.

Ett av husene er integrert i lokalsamfunnet og fungerer som fosterhjem.  I løpet av året var det 81 unge i ungdomsprogrammet. Ungdommene får støtte til boliger i lokalsamfunnet og følges alle tett gjennom individuelle planer.

Barna får nødvendig helsetilbud gjennom lokale klinikker samt psykososial oppfølging. En stor og viktig del av arbeidet til SOS-barnebyer er også å skaffe barna fødselsattester.

Integrering og gjenforening
Oppsporing av biologisk familie, ferieplasseringer, gjenforening og integrering av barna i lokalsamfunnet er en viktig del av arbeidet i barnebyen. Der det er mulig og på sikt til det beste for barnet er målet gjenforening med biologisk familie. Et tiltak på vei mot det målet er at barna tilbringer tid med biologisk familie i ferier. Integrering av barna i lokalsamfunnet har høy prioritet, og de barna som ikke har biologisk familie eller andre slektninger de kan besøke i ferier får en fosterfamilie i lokalsamfunnet. Totalt 96 barn tilbrakte skoleferiene i 2017 enten hos biologisk- eller i fosterfamilie. I 2017 ble fire barn gjenforent med slektninger. Mange av husstandene i barnebyen har flyttet til hus som ligger plassert i lokalsamfunnet. I dette arbeidet er det et nært samarbeid mellom barnebyen og familieprogrammet, hvor blant annet familier som er deltakere i programmet fungerer som fosterfamilie for barn i barnebyen.

Utdanning og yrkesliv
Alle barna i skolealder går på skole enten i lokalmiljøet eller på en av SOS-skolene. Barna får tilbud om ekstra – og spesialundervisning dersom de har behov for det.

For å øke ungdommenes sjanse til jobb etter endt utdanning er det stort fokus på individuelle utviklingsplaner. Totalt gikk 35 unge på yrkeshøyskole. De yrkesfaglige høyskolene krever at alle elever skal gjennom formell læring men også praksis for å forberede dem best mulig på yrkeslivet. Totalt 23 unge hadde praksisplass i 2017. Fagområdene er primært tømrer, frisør, design, rørlegger og service arbeid innen hotell og catering. Totalt åtte ungdommer studerer på høyskole.

I løpet av året har fem ungdommer startet egne bedrifter. Det er også inngått en rekke samarbeid med ulike arbeidsplasser som hoteller, gruveselskap, fotballklubber også videre for å kunne sikre ungdommene praksisplass etter studiene.

Ansvarlige unge
Alle ungdommene tilpasser seg godt i lokalsamfunnet og begynner å bli godt rustet til et selvstendig liv. De har god kontroll over eget husholdningsbudsjett og har et godt samarbeid seg imellom. De har også etablert en egen komité som skal tale deres sak. Både naboer og andre i lokalmiljøet opplever at ungdommene er mye mer ansvarlige enn de var tidligere.

Helse
Barnas helse er høyt prioritert i barnebyen. Barnebyen har en sykepleier og barna går jevnlig til helsekontroller. Barna har stort sett god helse og det har vært færre (fire) sykehusinnleggelser i 2017 enn i 2016 (7). Sykepleieren henviser barn videre til sykehus dersom det er behov for utredning. Alle mødrene er trent i førstehjelp. I 2017 ble 517 tilstander behandlet. Sykepleieren veileder også omsorgspersonene, barna og ungdommene i hygiene og ernæring. I løpet av året ble alle barna under 5 år vaksinert. Det ble også gjennomført flere forebyggende kurs og konferanser for barna og ungdommen med fokus på ungdomsårene, seksuell og reproduktiv helse og rus.

Aktiviteter
Alle barna i barnebyen har fritidsaktiviteter og fire av barna konkurrer innenfor sin sportsgren. Barnebyen har engasjert frivillige til å koordinere aktiviteter som cricket, rugby, fotball, basket, volleyball samt diverse kunstaktiviteter. 27 barn har deltatt i nasjonale sportskonkurranser og kunstfestivaler.

SOS-barnebyer i Bindura støtter familier slik at de kan gi barna den omsorg og de gode oppvekstsvilkår de har rett på. Foto: Kaia Means
En viktig del av arbeidet i barnebyen er å integrere barna i lokalsamfunnet og gjenforene dem med biologisk familie hvis mulig. Foto: Kaia Means
En viktig del av arbeidet i barnebyen er å integrere barna i lokalsamfunnet og gjenforene dem med biologisk familie hvis mulig. Foto: Kaia Means
SOS-barnebyer har vært en betydningsfull bidragsyter i arbeidet med å tilby relevant undervisning av høy kvalitet i hele provinsen. Foto: Kaia Means
SOS-barnebyer har vært en betydningsfull bidragsyter i arbeidet med å tilby relevant undervisning av høy kvalitet i hele provinsen. Foto: Kaia Means
199 jenter og 230 gutter fikk fødselsattest i 2017. Endelig kan de delta på lik linje som andre i samfunnet. Foto: SOS-barnebyer Zimbabwe

Resultater av arbeidet i familieprogrammet i 2017

 • Totalt har mer enn 10 000 barn hatt nytte av familieprogrammet
 • SOS-programmet har gitt mer enn 1600 barn tilgang til skolegang gjennom direkte betaling av skoleavgift.  I dette området har mange barn måtte slutte på skolen fordi foreldrene ikke har penger til å betale skoleavgiften
 • 500 barn har fått støtte til skoleuniformer. Mange av barna har aldri hatt uniform før og uniformen bidrar til at de også blir mer sosialt akseptert og dermed trives bedre på skolen
 • Vann- og sanitetsanlegg i flere skoler er forbedret gjennom støtte fra SOS-barnebyer. Det har bidratt til at vannbårne sykdommer som diaré og andre smittsomme sykdommer som Bilharzia ble mindre utbredt på disse skolene. Vanntilførselen og kvalitet har forbedret seg i nesten alle skolene etter boring av borehull og resirkulering av vann. Tidligere har lærerne måttet hente vann, nå kan de i langt høyere grad konsentrere seg om undervisningen. Tilgangen til vann på skolene har også gjort det enklere for lokalbefolkningen generelt, og bidrar dermed til å bedre deres levevilkår
 • Gjennom innføring av skolemåltid har mer enn 6600 barn i grunnskolen fått bedret sin ernæringssituasjon. Innføringen av skolemåltid har også bidratt til å redusere fraværet
 • Omsorgspersoner i programmet har fått bedre forhold til sine barn. Kurs og veiledning til omsorgspersonene har hatt god effekt og gjør dem bedre i stand til å møte barnas behov
 • Nesten 66% av barna i programmet har nå tilgang til mat tre ganger om dagen. Mer enn 60% av familiene er nå i stand til å spare minst $ 1 per måned gjennom en spareordning. Den økonomiske statusen til mange sårbare kvinner har forbedret seg betydelig etter at dette ble igangsatt. Flere familier har også nå kunnet starte små bedrifter
 • Lokalsamfunnet tar nå selv ledelsen i å beskytte barn. Bedre varslingssystemer har gjort at flere melder fra om omsorgssvikt og sakene blir håndtert videre
 • 199 jenter og 230 gutter fikk fødselsattest i 2017 (målet var 400 barn). Før de fikk fødselsattest fikk disse barna ikke tilgang til grunnleggende tjenester og fikk heller ikke delta i sportsaktiviteter

Fakta om SOS-barnebyer i Bindura

 • SOS-barnebyen i Bindura har vært i drift siden 1983
 • Barnebyen består av 15 familiehus med kapasitet til 180 barn
 • Familieprogrammet i Bindura har siden 2003 støttet over 3 000 barn og deres familier, og skal nå etableres i Shamva distriktet
 • SOS-barnehagen i Bindura, finansiert av Espira, åpnet i 2016
 • SOS Herman Gmeiner grunnskoler og videregående skole i Bindura tilbyr utdanning til nær
  3 000 barn
 • Ungdomshjemmet består av tre ungdomshus i barnebyen og fire hus i Chipadzi

SOS–barnebyers familieprogrammer bidrar til at sårbare familier styrkes ved å:

 • forbedre deres økonomiske kår gjennom ulike tiltak som lånegrupper, mikrofinans, opplæring i jordbruk og handel.
 • sikre barna skolegang. Programmet gir rundt 3000 barn i Bindura-distriktet et godt skoletilbud
 • helsetjenester
 • sikre barna fødselsattester
 • ansvarliggjøre lokalsamfunnet til selv å ta ansvaret for de utsatte og sårbare barna i sine områder gjennom organisering og kapasitetsbygging av lokale organisasjoner