Gå til hovedinnhold

Peru

Andel fattige i Peru har gått ned de siste ti årene, men det er fremdeles store økonomiske og sosiale forskjeller i landet; i rurale områder er fattigdomsraten over 45 prosent, men på nasjonalt nivå ligger den på 21 prosent.

Ved siden av fattigdom, er familievold blant årsakene til at barn i Peru står i fare for å miste omsorg fra egen familie og at familier blir tatt inn i SOS-barnebyer Perus forebyggende arbeid. Peru har en stor ungdomspopulasjon, 26 prosent av befolkningen er under 18 år.

Det er fremgang på mange områder i landet: Økonomisk vekst (4 prosent), stadig flere har identitetspapirer, kronisk underernæring og barnedødelighet har gått ned, flere går på skole og man har fått på plass lovgivning som forbyr fysisk avstraffelse av barn og unge. Til tross for fremgangen, er det fremdeles utfordringer i Peru med familievold, arbeidsledighet og fattigdom. 34 prosent av alle foreldre i Peru anser fysisk vold som en nødvendighet i oppdragelsen av barn. 

Sosiale forhold i Peru

  • Peru var det siste landet i Sør-Amerika som ble selvstendig. Landet har lenge vært preget av politisk ustabilitet og økonomisk nedgang, men de siste årene har situasjonen begynt å bedre seg noe. Det er fremdeles store sosiale og økonomiske forskjeller og i rurale områder er fattigdomsraten over 45 prosent.

  • Det bor over 30 millioner mennesker i Peru. Landet har en stor barne- og ungdomspopulasjon, 26 prosent er i alderen 0 - 18 år og 30 prosent av befolkningen er i alderen 15 – 29 år. Ungdom møter utfordringer på arbeidsmarkedet og diskrimineres av årsaker som fattigdom, kjønn og etnisitet.

  • Selv om stadig flere barn går på skole, må barn ofte helt eller delvis avbryte skolegangen for å hjelpe familien økonomisk. 34 prosent av barn i alderen 5 til 17 år, er barnearbeider.

  • Peru har vært utsatt for flere store naturkatastrofer det siste tiåret. Jordskjelvet i 2007 er blant de største katastrofene landet har sett. I mars 2017 ble Peru rammet av den verste flommen på nesten 20 år. Naturkatastrofer forverrer situasjonen til mange familier, og de mest utsatte trenger i etterkant langvarig støtte for å gjenoppbygge boforhold og levestandard. Over 250.000 barn mistet hjem og tilgang til skole etter flommen i 2017.

Familiebasert omsorg

Barn som er alene, eller har familier som til tross for støtte ikke klarer å gi barna god omsorg, kan få et hjem i en SOS-familie. SOS-barnebyer Peru er ansett som en relevant ekspert på alternativ omsorg og samarbeider tett med Institutt for Familievelferd og Departementet for kvinner og sårbare folkegrupper. 

SOS-barnebyer har arbeidet i landet siden 1975. Rundt 1100 barn og ungdommer får alternativ omsorg gjennom SOS-barnebyer Peru, enten i en SOS-familie, i ungdomsfasilitet eller støtte gjennom andre former for alternativ omsorg eller re-integrert med biologisk familie. 

SOS Peru jobber tett med barnas biologiske familie, der dette er mulig og til barnets beste. Den biologiske familien får månedlig opplæring om positiv barneomsorg, og hvordan støtte barna i deres emosjonelle utvikling og med skolearbeid. Oppfølgingen av biologisk familie gjøres for å opprettholde båndet mellom familie og barn, og med et mål om mulig gjenforening. Det nedlegges mye godt arbeid for å gjøre ungdommene klare til å etter hvert stå på egne ben. Gjennom ungdomsmøter får de unge komme med sine meninger og synspunkter og oppleve at deres innspill blir tatt med inn i SOS-barnebyers videre arbeid. Ungdommene veiledes i å sette seg kortsiktige og langsiktige mål for å bli selvstendige, lærer budsjetthåndtering og ulike ferdigheter man trenger som ansvarsfull voksen.

Bilder fra Peru

Familieprogrammet i Juliaca. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Mor og barn i familieprogrammet

Forebyggende arbeid

SOS Peru støtter 9200 barn og unge og deres foreldre gjennom familieprogrammet, via 9 sosialsentre og 61 barnepasstilbud. SOS Peru startet i 2018 å jobbe med utsatte familier slik familieprogrammet i andre land gjør. Man går inn med en helhetlig tilnærming og ser hvilke behov og ressurser familien har, hvilke utfordringer de har og hvordan man skal løse dem, for å forhindre at familiene bryter sammen og barn mister foreldreomsorg. 

De vanligste årsakene til at familiene kommer inn i SOS-familieprogrammet er fattigdom, alkoholmisbruk, underernæring hos barna, omsorgspersonen(es) helsetilstand eller andre ting som gjør at det er en risiko for at barna kan miste foreldreomsorgen. Familien kan bli henvist til programmet via ulike offentlige institusjoner eller de blir identifisert av familieprogrammets ansatte. SOS-familieprogrammet jobber også sammen med ulike private og offentlige nettverk og institusjonelle partnere.

Flere av sosialsentrene og barnepassprogrammene har etablert økologiske kjøkkenhager. De samarbeider også med eldre i lokalsamfunnene som kan overføre sin kunnskap om tradisjonelle dyrkingsteknikker og produkter til barna.

SOS Peru fortsetter arbeidet med og spredningen av Active Fatherhood-programmet, både i egen organisasjon og opp mot myndighetene. Programmet går ut på å få fedre til å ta aktivt del i oppdragelsen av barna og påta seg et større ansvar og ta seg av flere oppgaver i husholdningen. Et viktig fokus er hvordan man oppdrar barn uten å bruke fysisk og psykisk vold. De lærer blant annet hvordan de kommuniserer med barna sine, spesielt hvordan snakke om følelser. Programmet foregår gjennom workshops, som ledes av en mannlig fasilitator. Programmet har oppnådd gode resultater, med fedre som kan fortelle at de etter workshopene tar større del av husarbeidet, tilbringer mer tid med barna, snakker lettere om følelser, endret holdninger til likestilling og til vold mot kvinner og barn. I tillegg til opplæring av egne ansatte, har SOS-barnebyer Peru hatt opplæring av flere ansatte i de statlige sosiale tjenestene.

SOS-barnebyer Peru

  • Familieprogrammet i SOS-barnebyer Peru støttet i 2018 tilsammen 9200 barn og unge og deres foreldre gjennom familieprogrammet.
  • Arbeidet gjøres via 9 sosialsentre og 61 barnepasstilbud.
  • 666 barn vokser opp i familiebasert omsorg, fordelt på 100 SOS familier i 12 barnebyer. I tillegg får 359 ungdommer tilrettelagt oppfølging og støtte så de kan bli uavhengige og forsørge seg selv.
  • 73 prosent av barn og unge i SOS-barnebyers program for alternativ omsorg oppnådde et resultat over gjennomsnittet i sin utdanning.

Les siste nytt fra Juliaca (som ligger 3000 m.o.h, nær Titicacasjøen)