Gå til hovedinnhold

Endringer i SOS-barnebyer internasjonalt

SOS-barnebyer internasjonalt har nylig fått resultatet av to eksternt gjennomførte rapporter som avdekker at vi ikke har levd opp til våre  løfter om å sikre barns beskyttelse, og riktig og mest effektiv bruk av våre midler. Begge rapportene er initiert og bestilt av SOS-barnebyer selv.

05. mai 2021

Rapportene viser at enkeltsaker knyttet til overgrep, korrupsjon og misbruk av innsamlede midler, ikke har blitt håndtert i henhold til SOS-barnebyers internasjonale retningslinjer og prosedyrer. I noen tilfeller har varslere ikke blitt tatt på alvor, eller har opplevd at hendelser er blitt lagt lokk på.  

 – Dette er dypt beklagelig og alvorlig for oss som har omsorg for barn og forvalter gaver og giveres tillit. Og ikke minst er det alvorlig for dem som er blitt rammet. Vi som organisasjon både i Norge og internasjonalt, tar fullt ansvar for det som har hendt, og for å sikre at dette ikke skjer igjen, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge. – Granskingene dokumenterer alvorlige mangler og brist i ledelse, kultur og styringssystemer i SOS-barnebyer internasjonalt. Det store sviket ligger i at varsler ikke er kommet frem og blitt behandlet slik vedtektene og rutinene våre tilsier, sier Aarak.

Strukturelle og organisatoriske endringer allerede vedtatt

Senatet i SOS-barnebyer internasjonalt vedtok i et ekstraordinært styremøte 29. april en handlingsplan både for å gjøre opp for urett som er begått – og ikke minst forhindre at det skal skje igjen. Blant tiltakene er egne regionale ombudsmenn, et erstatningsfond og en uavhengig kommisjon som skal komme med anbefalinger til strukturelle og organisatoriske endringer.   
 
I juni skal SOS-barnebyer internasjonalt også velge et nytt lederskap, med ny president og senatorer til generalforsamlingen. Da vil også en ny og omfattende handlingsplan basert på anbefalingene i de to granskingene legges frem.

Den nye ledelsen får ansvar for det videre arbeidet med å sikre at SOS-barnebyer har gode nok retningslinjer og kontrollrutiner til å forebygge enhver form for overgrep, korrupsjon og misbruk av makt eller innsamlede midler.  

De aller, aller fleste av dem som hver dag arbeider med å sørge for at barn får den tryggheten og omsorgen de trenger, gjør en enestående jobb. Takket være modige varslere og vitner har vi nå fått avdekket alvorlige mangler og brist i ledelse og styringssystemer i SOS-barnebyer Internasjonalt.    

Jobber i tråd med FNs retningslinjer

SOS-barnebyer jobber i tråd med FNs retningslinjer for alternativ omsorg for barn. Vi har felles internasjonale retningslinjer og prosedyrer for å forebygge, avdekke og reagere på uønsket og ulovlig adferd. Vi rapporterer hvert år på alle brudd som har blitt varslet og håndtert. I disse sakene må vi innse at våre prosedyrer og kontrollmekanismer ikke har klart å forhindre hverken brudd eller at manglende håndtering.  

Nulltoleranse mot alle former for overgrep

Overgrep og vold mot barn forekommer i alle samfunn verden over. SOS-barnebyer jobber for at barn skal skånes mot all form for vold og utnyttelse både i de lokalsamfunn og land vi jobber i, og i våre programmer.

SOS-barnebyer internasjonalt har nulltoleranse mot alle former for overgrep, og SOS-barnebyer Norge har vært en pådriver for gode retningslinjer og kontrollsystemer for å sikre barn og unge i våre programmer beskyttelse og god omsorg. 

– Nå har vi fått grundig og samlet kunnskap om disse sakene og vil gjøre det som kreves for å rydde opp. Medlemsland over hele verden er svært bestemte på at disse sakene ikke skal få ødelegge for den jobben de gjør med å sikre at flere barn får den omsorgen de trenger. For den jobben er større enn noen gang, sier senator i SOS-barnebyer internasjonalt, og leder for styret i SOS-barnebyer Norge, Erik Garaas.