Styrker barn og unges sikkerhet og rettigheter

Den nye policyen setter en enda strengere standard for hva som kreves av alle voksne og enheter som jobber for eller på vegne av SOS-barnebyer verden over. Den skal også styrke både sikkerheten og trivselen til barn og unge i våre programmer.

To barn, ei jente som står på en stol og ei som står ved siden av, henger opp et bilde ved hjelp av en voksen. Foto: SOS-barnebyer

Den  nye policyen ble vedtatt av organisasjons internasjonale senat i slutten av april.  

Forebyggende tiltak og varslingskanaler

Den omhandler sterkere forebyggende tiltak, blant annet risikovurdering før nye prosjekter settes i gang og årlige risikovurderinger av eksisterende programmer. I tillegg bedre og mer effektive metoder for varsling, opprettelse av uavhengige kanaler som for eksempel Ombudskontorene og egne barnevennlige varslingskanaler. 

 – Denne policyen er et uttrykk for vår felles forpliktelse til å styrke ivaretakelsen og tryggheten til barna og den faglige kvaliteten i våre omsorgsprogrammer. Våre omsorgsprogrammer skal ha den samme høye standarden over hele verden, sier SOS-barnebyer internasjonale president, Dereje Wordofa.  

– Policyen skal veilede alle medarbeidere, nasjonale styrer og råd, våre partnere og frivillige på hvordan de skal forebygge at barn og unge blir utsatt for vold og overgrep.

SOS-barnebyer internasjonale president, Dereje Wordofa

Gjelder for alle

Oppdateringen av organisasjonens policy for barn og unges sikkerhet var en av anbefalingene i interimrapporten til den eksterne granskingskommisjonen the Independent Special Commission (ISC), som ble opprettet i 2021. Denne policyen gjelder for alle barn og unge som får omsorg og støtte fra SOS-barnebyer. 
 
– Policyen skal veilede alle medarbeidere, nasjonale styrer og råd, våre partnere og frivillige på hvordan de skal forebygge at barn og unge blir utsatt for vold og overgrep. Og i tilfeller hvor det likevel skjer, hvordan de skal håndtere det med fokus på barnets behov og rettigheter, sier presidenten. 
 
Den nye policyen vil bli fulgt opp med en mer detaljert forskrift om hvordan den skal implementeres og anvendes, og arbeidet med utrullering til hele organisasjonen starter etter sommeren.  

Viktige prinsipper

Policyen inneholder blant annet 15 prinsipper, som skal være førende i alt av organisasjonens arbeid.

Blant de viktigste er: 

  • SOS-barnebyer må ta alle nødvendige grep for å sikre at sikkerhet og trivsel blir ivaretatt for alle barn og unge som er i kontakt med organisasjonen.
  • Handlinger som har til hensikt å beskytte barn og ungdom fra skade, må ikke forårsake ytterligere skade eller lidelse (for eksempel ved å gjøre dem til et offer eller re-traumatisere).
  • Organisasjonen har en absolutt null-toleranse for vold, overgrep eller utnyttelse av barn. Alle som jobber for eller i organisasjonen har plikt til å varsle ved mistanke om brudd på barns sikkerhet eller oppførsel som setter deres trygghet eller trivsel i fare. Alle varslinger skal tas på alvor, og håndteres å tråd med våre retningslinjer.
  • I saker hvor barn eller unge har opplevd vold eller overgrep, skal behovene og rettighetene til den som har vært utsatt for krenkelsen være førende i alle beslutninger. Den som har vært utsatt har rett til å bli hørt, trodd og få den støtten de trenger. De har også rett til å bli hørt i alle avgjørelser som angår dem. 

Bestemmelsene i policyen gjelder for alle som jobber, besøker eller på annen måte er i kontakt med SOS-barnebyer. I tillegg til ansatte inkluderer dette frivillige, leverandører, partnere, givere og besøkende. Bestemmelsene legger også vekt på SOS-barnebyers forpliktelser for å sikre at de som begår brudd mot vår policy på barns sikkerhet, skal holdes ansvarlig.