Siste nytt fra Ngabu våren 2023

Støtten fra Odd Fellow er med på å gi familier i lokalsamfunnet, som er i en vanskelig livssituasjon, en bedre omsorgssituasjon, skolegang og fremtidsmuligheter.

Gutt fra Ngabu holder ei blå jakke foran halve ansiktet, som moren hans har sydd. Illustrasjonsfoto fra Ngbu: SOS-barnebyer

Siste nytt fra SOS-barnebyer i Ngabu juni 2023

 • 14 SOS-fosterfamilier med til sammen 114 barn bor i selve barnebyen.
 • SOS-skolen har 301 elever, barn fra både barnebyen og lokalsamfunnet.
 • Barnehagen drives nå av en lokal partnerorganisasjon, og er et godt førskoletilbud for 55 barn.
 • SOS-barnebyers tiltak, for familier i lokalsamfunnet som er i en vanskelig livssituasjon, gir nesten 2 300 barn i 531 familier en bedre omsorgssituasjon, skolegang og fremtidsmuligheter.
  • I familieprogrammet får omsorgspersonene yrkesopplæring og kurs i entreprenørskap som gir familiene bedre levevilkår og en mulighet til å klare seg selv. 
  • Over 60 familier klarte i løpet av 2022 å løfte seg selv ut av en kritisk vanskelig situasjon og trenger ikke lenger støtte fra SOS-barnebyer.

Resultater fra SOS-barnebyers familieprogram første del av 2023:

 • Implementert nødhjelpsprosjekter, inkludert støtte til tre nødhjelpsleirer med solenergibelysning og vannfasiliteter.
 • Støttet 700 husstander med mais- og soya.
 • Rådgiver overfor regjeringen for å vurdere virkningen av syklonen Freddy.
 • 73 omsorgspersoner fullførte yrkesopplæringen.
 • 117 familier er ute av programmet som jobber forebyggende med familier. De har blitt selvhjulpne og klarer seg bra. 

Jobber forebyggende for å tåle klimakriser

Malawi rammes stadig oftere av flom og tørke. SOS-barnebyer i landet jobber derfor med flere tiltak for å gjøre familier bedre rustet til å håndtere ekstremvær.  Etter den store flommen Ana, som rammet landet i 2022, har de blant annet gjort følgende:

 • bygget hus som bedre tåler flom og vind for familier i lokalsamfunnet
 • boret dypvannsbrønner som ikke blir ødelagt av flomvann
 • plantet trær langs elven som kan stoppe erosjonen og beskytte husene
 • etablert brønner for å sikre vann til avlinger når regnet uteblir

Syklon rammet hardt

I mars 2023 ble Malawi rammet av en ny syklon, «Freddy», som er den dødeligste stormen i Afrika på mange tiår. Ngabu og områdene rundt ble ekstra hardt rammet. Igjen førte det til store ødeleggelser der mange familier mistet hjemmet sitt. Veier ble vasket bort, store områder dyrket mark ble skyllet vekk og tilgangen til mat ble svært vanskelig.

Til tross for det forebyggende arbeidet ble familiene i lokalsamfunnene, hvor SOS-barnebyer jobber, sterkt berørt av syklonen. Hus kollapset, 509 hektar jord ble vasket bort og nesten alle toalettene ble ødelagt. Dette er svært alvorlig siden den forrige flommen utløste det største kolerautbruddet noensinne i landet.

SOS-barnebyer i Malawi driver nødhjelpsarbeid etter syklonenes ødeleggelser og kolerautbruddet, og sørger for mat og rent drikkevann, husly, sanitæranlegg og psykososial støtte.

Bilde fra av et oversvømmet område, der vannet står over taket på noen hus. Foto: SOS-barnebyer
Syklonen «Freddy», førte det til store ødeleggelser der mange familier mistet hjemmet sitt. Veier ble vasket bort, store områder dyrket mark ble skyllet vekk og tilgangen til mat ble svært vanskelig.

Kolerautbruddet i Malawi

Landet har på nytt blitt rammet av kolera og førte til at både antall infeksjoner og dødsfall ble høyere enn forrige utbrudd, som til da var landets verste.

I den siste tiden har tallene heldigvis gått ned, men på nasjonalt nivå ble 58 730 mennesker berørt og 1 759 er døde. (per 19. mai 2023)

Ngabu og området rundt var ett av områdene som var hardest rammet. 

SOS-barnebyer har jobbet tett med myndighetene og andre lokale organisasjoner for å begrense utbruddet blant annet med å:

 • påvirke og øke bevisstheten av forebygging med blant annet kloring i lokalsamfunnet
 • bistå i gjennomføringen av en vaksinasjonskampanje for kolera, tyfus og lubera
 • bistå myndighetene i vitamin C-distribusjon

Jobber forebyggende med krisehåndtering

SOS-barnebyer i Malawi er bevisst på at akutt nødhjelp ikke er en langsiktig løsning på de tilbakevendende klimarelaterte katastrofene, som fortsetter å øke i frekvens og intensitet. Med den globale klimakrisen er større innsats innenfor beredskap og kapasitetsbygging nødvendig for å sikre at mennesker over hele landet er bedre i stand til å forberede seg på og håndtere konsekvensene av klimaendringen. Dette i tillegg til arbeidet for å redusere fattigdom og ulikhet, er fremhevet i SOS-barnebyer Malawis nasjonale strategi. Derfor har SOS-barnebyer stort fokus på å forhindre familieseparasjon ved å styrke omsorgspersoners økonomiske selvstendighet gjennom distribuering av landbruksprodukter (frø, gjødsel, plantevernmidler) kontantoverføringer og inntektsgenererende opplæring. I tillegg støtte til barnevennlige områder hvor barn kan leke, være med på aktiviteter og lære.

Fortsatt økonomisk krise

Fortsatt er den økonomiske krisen i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina, med blant annet økte priser på olje, gass, gjødsel og ulike matvarer, sterkt til stede i landet. Dette har også stor innvirkning på familien og barna som vi jobber med i Malawi.

Engasjert foreldregruppe bedrer skolehverdagen til barna

Tiyesenawo er en foreldregruppe i Ngabu, Chikwawa som ble etablert av SOS-barnebyer i Ngabu, i 2018. Syv mødre er med i gruppen. De er en del av SOS-barnebyers program som jobber forebyggende i lokalsamfunnet. Det er også flere deltagere som ikke er med i SOS-barnebyers program. Gruppen ledes av Chrissy George, hun er likemannspedagog i SOS-barnebyers program. Siden oppstarten har gruppen vært et samlingspunkt, der foreldre lærer om og utveksler ideer for hvordan de best kan ta vare på barna sine.

Under et møte i gruppen ble foreldrene enige om å besøke lokale skoler der barna deres går, for å følge opp å få mer innsikt i skolehverdagen og hvordan barna presterer. Grunnen til dette var at mange barn og unge ikke tok med seg skolerapporter hjem, flere deltok heller ikke i undervisningen. Foreldregruppen ble enige om å følge opp skolearbeidet regelmessig og støtte dem, og flere har nå en aktiv rolle. I tillegg vil de avholde minst ett møte på slutten av hvert skoleår for å evaluere det som har blitt gjort, i tillegg dele ideer om hvordan de best kan hjelpe barna til å engasjere seg i utdanningen sin.

Du kan støtte barn, unge og familier i Ngabu ved å bidra som samfunnsbygger

Vi har nå 118 samfunnsbyggere til familieprogrammet i Ngabu, men det er behov for mange flere så alle oppfordres til å spre muligheten