Gå til hovedinnhold

Ny barnevernsrapport: Får ikke tilstrekkelig hjelp

Vår nye barnevernsrapport viser at norske barn og familier ikke får hjelpen de trenger tidlig nok.

28. september 2020

SOS-barnebyer ønsker å bidra til et sterkere barnevern, fordi alle barn fortjener god omsorg og et samfunn som beskytter. Vi gjennomførte derfor en spørreundersøkelse blant landets barnevernledere for å kartlegge ulike utfordringer i de kommunale barneverntjenestene. Barnevernlederne ble stilt spørsmål om kapasiteten til å yte forebyggende tiltak, tilgjengeligheten av tjenestene deres for barnefamiliene, deres dialog med politisk ledelse samt ulike rutiner for søsken og medvirkning i deres tjeneste. Rapporten er basert på svar fra 85 barnevernledere, og avdekker en bekymringsverdig situasjon i barneverntjenestene rundt omkring i landet.

Noen hovedfunn:

  • Mer enn en av tre barnevernsledere svarer at deres barneverntjeneste ikke har kapasitet til å yte forebyggende tiltak til de familiene som trenger det.
  • Tre av fire barnevernledere mener at de forebyggende tiltakene ikke er omfattende nok, i forhold til behovet.
  • Sju av ti barnevernledere opplever at det er utfordrende for barnefamiliene å få informasjon om tjenester de har rett på, eller kunne hatt nytte av.
  • Bare halvparten av landets kommunale barnevernstjenester er rustet for den kommende barnevernreformen.
  • Kun 13 prosent av barnevernlederne oppgir at de har tett dialog med politisk ledelse.
  • Seks av ti barnevernledere ytret at deres tjeneste ikke har metoder for medvirkning på tjenestenivå.
  • Tre av ti barnevernledere svarte at tjenesten deres ikke hadde rutiner som sikret at søsken fikk vokse opp sammen ved en omsorgsovertagelse. Av de som hadde rutinene på plass, svarte imidlertid tre av ti at det likevel er svært utfordrende å finne nok fosterhjem som ønsket å ta imot søsken.

Svarene tegner dessverre et vondt bilde, både for de ansatte - og ikke minst barna og familiene de skal hjelpe. Umiddelbare grep er nødvendig for å sikre at barn og familier får den hjelpen de trenger, når de trenger den som mest.

Last ned hele rapporten her.