Gå til hovedinnhold

Kritisk for barna på institusjon

Rundt 100 000 barn lever på institusjon i Ukraina. Å vokse opp på store institusjoner er skadelig for barn og barns utvikling, og krigen har ført til at mange institusjoner nå er alarmerende underbemannet.

23. mars 2022

Kan evakueres

Et flertatt av barna som bor på institusjon i Ukraina har familie, men det er myndighetene som har det juridiske omsorgsansvaret. De har åpnet for at disse barna kan evakueres ut av landet, men krever samtidig en garanti for at barna vil bli tilbakeført etter krigen. Dette kravet er vanskelig å imøtegå fordi Barnekonvensjonen gir en klar forpliktelse om å vurdere og ta hensyn til barnets beste i hver enkelt sak. En avgjørelse om tilbakeføring vil avhenge både av hvor lang tid det går og hva slags tilknytning barnet har i den omsorgssituasjon de er i.  Barn på flukt uten foreldre er ekstra sårbare for menneskesmugling.

En trygg evakuering av disse barna krever kan bare skje etter bilaterale avtaler. Private eller organisasjoner kan bistå så lenge det skjer i tett samarbeid med myndighetene.  Det er også viktig at et mottaksapparat med fagpersoner står klar til å ta imot og følge opp barna.

Trenger familiebasert omsorg

SOS-barnebyer mener også at mottaksland må ha et godt apparat klart til å ta imot barna og at de får et omsorgstilbud som er til det beste for hvert enkelt barn, og den bør så langt det er mulig være familiebasert.

Det må tas høyde for at et flertall av disse barna har foreldre eller annen familie, og at det viktig for dem å opprettholde relasjon til både familie og nærmiljø. Det er et uttalt mål for ukrainske myndigheter at barna skal få komme tilbake til hjemlandet når krigen er over. SOS-barnebyer jobber for at barns behov for å vokse opp i en familie skal vektlegges, og at forebyggende støtte til familier som sliter og fosterhjem som alternativt omsorgstilbud skal prioriteres fremfor institusjon.