Gå til hovedinnhold

Korona – dette gjør vi

SOS-barnebyer styrker nå innsatsen på fire viktige områder for barn, familier og lokalsamfunn i en allerede sårbar situasjon, i møte med covid-19 :

Vi forbereder barna og familiene i våre program på hvordan man best forhindrer smitte.

 • Informasjonskampanjer om rent vann, sanitær og hygiene.
 • Samarbeider med myndigheter og partnere på hvordan vi kan bidra til å sikre helsetjenester, for eksempel ved å stille lokaler til disposisjon.
 • Trapper opp medisinske tilbud der vi har disse, som for eksempel mobile klinikker i Somalia.
Vi forbereder barna og familiene i våre program på hvordan man best forhindrer smitte. Blant annet hvor viktig det er å vaske hendene.

Vi styrker familier som står i fare for å kollapse

 • Samarbeider med lokale myndigheter og andre partnere for å finne praktiske løsninger for å sikre omsorg, helse, utdanning og inntekt. Blant annet gjennom digital teknologi.
 • Bidrar med økonomisk og materiell støtte til sårbare familier, inkludert matvarer, hygieneartikler og skolemateriell.
 • Støtter besteforeldre-ledede familier gjennom våre familieprogrammer, og setter besteforeldrene i stand til å dekke barnas grunnleggende behov og gi dem trygghet og oppfølging.
 • Etablerer og støtter alternativ omsorg hos slektninger eller venner av familien når foreldrene ikke er i stand til å ta vare på barna av helsemessige årsaker.
 • Etablerer nye alternative omsorgsløsninger eller utvider eksisterende omsorgstilbud i for eksempel barnebyene ved behov. Her jobber vi tett med myndighetene for at barns beste hele tiden blir ivaretatt gjennom å følge FNs retningslinjer for alternativ omsorg.
 • Støtter andre alternative omsorgstilbud, som for eksempel fosterfamilier. Her kan vi bidra med viktig kompetanse både når det gjelder etablering og utvidelse av slike tilbud, og hvordan styrke støtten til fosterfamiliene i en krisesituasjon.
 • Sørger for fortsatt tett oppfølging av spesielt sårbare familier, for eksempel der vi vet det er en risiko for psykisk eller fysisk vold eller andre former for omsorgssvikt. Familiene følges opp gjennom hjemmebesøk, men hvor dette ikke lar seg gjøre på grunn av smittevernrestriksjoner følges familien opp på telefon og Internett.
 • Følger opp barns beskyttelse og mentale helse og gir psykososial støtte til barn og familier
  • Lokale komiteer som sikrer barns beskyttelse styrkes slik at de kan drive bevisstgjøring og tilby direkte støtte til barn, unge og familier i lokalsamfunn hvor SOS-barnebyer ikke har tilgang under pandemien.
  • Tilbyr foreldreveiledning for å styrke foreldre- og barnrelasjonen og trygger voksne i foreldrerollen når de står under stort press.
  • Traumebehandling og stresshåndtering, spesielt rettet mot barn som har mistet omsorgspersoner eller familiemedlemmer.
  • Vi etablerer krisetelefoner for å sikre at barn og unge har et sted de kan be om hjelp og hvor de kan varsle om overgrep og andre brudd på rettigheter.
  • Foreldre og andre omsorgspersoner kan søke støtte og rådgivning virtuelt, samt få hjemmebesøk av personell med spesialkompetanse innenfor fagfeltet, når mulig.
Undervisning i midlertidige lokaler i forbindelse med nødhjelpsarbeidet i Colombia. Foto: Alejandra Kaiser

Vi sikrer sysselsetting og utdanning

 • Etablerer “trygghetsoner” for barn i lokalsamfunnene, med tilbud om barnepass og utdanning. Disse vil være spesielt rettet mot barn som har foreldre som må jobbe for å sikre familien nok inntekt eller som kommer fra spesielt utsatte familier
 • Sikrer at barn får et skoletilbud hjemme, gjennom både offline og online skolemateriell, bøker, mobiltelefoner, nettbrett, PC og nettilgang.
 • Tilpasser og utvider tilbudet om ettervern til unge fra våre program, tilbud om mentorprogram digitalt og ferdighetstrening gjennom allerede etablerte ungdomsprogram som samarbeider med næringsliv og andre partnere ved for eksempel tilbud om praksisplass. Dette tilpasses endringer som vil skje i arbeidslivet som et resultat av pandemien.

Vi fremmer og beskytter rettighetene til barn i vår målgruppe

 • Inngår partnerskap med andre organisasjoner for større gjennomslagskraft.
  • Bevisstgjøring rundt betydningen av å opprettholde og styrke eksisterende støtte og beskyttelsessystemer for barn og familier i vår målgruppe.
 • Sørger for at FNs Retningslinjer for alternativ omsorg etterleves ved omsorgsovertagelse.