Organisasjon

Frivillige for SOS-barnebyer er en selvstendig, landsomfattende forening som arbeider for samme formål som Stiftelsen SOS-barnebyer Norge.

Aktivitetene til SOS-barnebyer ute i distriktene er basert på frivillig innsats. Oppbyggingen av lokale nettverk har foregått gradvis fra 1985 med etableringen av kontaktpersoner i enkelte fylker, til i dag hvor "Frivillige for SOS-barnebyer" er organisert i 20 fylkesforeninger med egne styrer, tilhørende lokal grupper og UngSOS grupper. Vedtektene til Landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer, finner du her.

Frivillige for SOS-barnebyer er viktige lokale ambassadører, og har som hovedoppgave å synliggjøre SOS-barnebyers arbeid i lokalsamfunnet, samle inn penger til SOS-barnebyers arbeid og rekruttere nye frivillige.

bilde

UngSOS

UngSOS er ungdomsgruppa til Landsforeningen frivillige for SOS-barnebyer, for ungdom i alderen 12 - 26 år. UngSOS har lokalgrupper flere steder i landet. Les mer om UngSOS her. 

På nasjonalt nivå har vi en UngSOS ledergruppe, som blant annet jobber for å styrke og videreutvikle UngSOS. Detn første nasjonale ledergruppen ble valgt på landssamlinga for UngSOS i april 2017. Her ble også grunnlagsdokumentet, "Dette er UngSOS" vedtatt. Dokumentet ble sist revidert våren 2019. 

bilde

Fylkesforeningene

Fylkesforeningene er egne juridiske enheter som er 
registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.
Styret i foreningen skal bestå av minst to personer. Fylkesforeningen støtter konkrete prosjekter, synliggjør og informerer om SOS-barnebyers arbeid. Se vedtekter for fylkesforeningene.

Rollen som fylkesleder

Fylkesleder er bindeledd mellom lokale frivillige og sekretariatet og er ansvarlig for Frivillige for SOS-barnebyers virksomhet på fylkesplan. Arbeidsoppgavene er blant annet å:

  • synliggjøre SOS-barnebyer på fylkesplan.
  • etablere kontakt med lokale samarbeidspartnere.
  • etablere frivilliggrupper og ha regelmessig kontakt med disse.
  • arrangere møte med ledere av frivilliggruppene (fylkesmøter) minst en gang i året.
  • motivere til innsats i gruppene.

Fylkesforeningenes årsmøte

Fylkesforeningenes årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars og er fylkesforeningens høyeste myndighet. Årsmøtet består av fylkesforeningen styre, gruppeledere og gruppemedlemmer.

bilde

Frivilliggrupper

En frivilliggruppe kan starte ved at en vennegjeng går sammen og tar kontakt med SOS-barnebyer eller ved at fylkeslederen tar initiativ til å samle personer som har meldt sin interesse for å jobbe som frivillig for SOS-barnebyer. Dette kan de gjøre i eller uten samarbeid med SOS-barnebyers sekretariat. På det første møtet blir gruppen orientert om hvordan frivillige for SOS-barnebyer er organisert, formålet med gruppen og hva vi som organisasjon kan tilby. Gruppenes arbeidsoppgaver er bl.a. å synliggjøre SOS-barnebyer lokalt og å planlegge og gjennomføre konkrete lokale aktiviteter. 

bilde

Rollen som gruppeleder

Som gruppeleder er du gruppas kontaktperson og rapporterer til fylkesleder. Din oppgave er å følge opp og inkludere nye frivillige, motivere de frivillige og sende ut informasjon. Som leder er det viktig å fordele oppgavene, f.eks bør ansvar for ulike arrangement fordeles blant gruppas medlemmer. Økonomi og SoMe ansvarlig kan være andre oppgaver. Gruppeleder sender kontaktinformasjon til gruppens medlemmer til sekretariatet i SOS-barnebyer. Les mer her.

bilde

Fylkesledersamling

Fylkesledere og assisterende fylkesledere møtes to ganger i året (vår og høst) for å få inspirasjon, drøfte og videreutvikle frivilligarbeidet i organisasjonen både lokalt og sentralt. Det er landsstyret, i samarbeid med sekretariatet, som organiserer fylkesledersamlingene. De årene det er landskonferanse, er fylkesledersamlingen noen timer fredagen før konferansen starter. 

bilde

Landskonferansen

Landskonferansen er øverste myndighet i landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer. Landsstyret og sekretariatet i SOS-barnebyer planlegger program. Landskonferansen avholdes annethvert år (partallsår). Målet er at konferansen skal inspirere, engasjere, informere og være en sosial arena for frivillige. I tillegg skal landskonferansen

  • behandle innkomne forslag
  • forelegge Landsstyrets beretning for de to foregående år
  • velge styreleder, nestleder og tre medlemmer til Landsstyret
  • godkjenne Landsstyrets forslag til hovedprogram for kommende to år. Se strategi 2018-2020.
bilde
Landsstyret 2018-2020; Leder Nina Langfeldt, Nestleder Kari Mette Abusland, Ståle Bakken, vara Inger-Lise Kontochristos, May Gander, Kristina Hesjedal Schnell

Landsstyret

Landsstyret er øverste myndighet mellom landskonferansene. Landsstyret har møter 4-6 ganger i året og er det rådgivende mellomleddet mellom sekretariatet og de frivillige. Landsstyret velges på landskonferanse annethvert år, og består av leder, nestleder,styremedlem og vare. Leder i Landsstyret er de frivilliges representant i Styret til SOS-barnebyer Norge, mens nestleder er medlem i Rådet. (se mer om Styret og Rådet)

bilde

Strategi for Frivillige for SOS-barnebyer 2018-2020

I landskonferanseperioden 2018-2020 har Frivillige for SOS-barnebyer tre hovedmål: å synliggjøre SOS-barnebyers arbeid, å gjennomføre inntektsbringende arbeid for SOS-barnebyer og å utvikle frivilligheten.

Vedtekter

Vedtektene for landsforeningen ble sist revidert på landskonferansen 2016. De ulike fylkesforeningene kan selv gjøre mindre justeringer i vedtektene for sin fylkesforeningen.

Her finner du frivillighåndbok  som inkluderer organisering, økonomi, oppstart av gruppe og aktiviteter.