Gå til hovedinnhold

Organisasjon

Frivillige for SOS-barnebyer er en selvstendig, landsomfattende forening som arbeider for samme formål som Stiftelsen SOS-barnebyer Norge.

Aktivitetene til SOS-barnebyer ute i distriktene er basert på frivillig innsats. Oppbyggingen av lokale nettverk har foregått gradvis fra 1985 med etableringen av kontaktpersoner i enkelte fylker, til i dag hvor "Frivillige for SOS-barnebyer" er organisert i 20 distriktsforeninger med egne styrer, tilhørende lokalgrupper og UngSOS grupper. Her er vedtektene til Landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer.

Frivillige for SOS-barnebyer er viktige lokale ambassadører, og har som hovedoppgave å synliggjøre SOS-barnebyers arbeid i lokalsamfunnet, samle inn penger til SOS-barnebyers arbeid og rekruttere nye frivillige.

Mange frivillige fra UngSOS i blå t-skjorter står ute med henda i været og smiler til kamera

UngSOS

UngSOS er ungdomsgruppa til Landsforeningen frivillige for SOS-barnebyer, for ungdom i alderen 12 - 26 år. UngSOS har lokalgrupper flere steder i landet. Les mer om UngSOS her

UngSOS Norge jobber med synlighet og påvirkning. I april 2017 ble en nasjonal ledergruppe valgt på landssamlinga for UngSOS. Her ble også grunnlagsdokumentet, "Dette er UngSOS" vedtatt. Dokumentet ble sist revidert april 2021. 

Studentforeninger

Studentforeningene er, som distriktsforeningene, egne juridiske enheter. Oversikt over studentforeninger finnes sammen med oversikt over UngSOS gruppene.

Distriktsforeningene

Distriktsforeningene er egne juridiske enheter som er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Styret i foreningen skal bestå av minst to personer. Distriktsforeningene støtter konkrete prosjekter, synliggjør og informerer om SOS-barnebyers arbeid. Se vedtekter for distriktsforeningene.

Rollen som distriktsleder

Distriktsleder er bindeledd mellom lokale frivillige og sekretariatet og er ansvarlig for Frivillige for SOS-barnebyers virksomhet på distriktsplan. Arbeidsoppgavene er blant annet å:

  • synliggjøre SOS-barnebyer på distriktsplan.
  • etablere kontakt med lokale samarbeidspartnere.
  • etablere frivilliggrupper og ha regelmessig kontakt med disse.
  • arrangere møte med ledere av frivilliggruppene (distriktsmøter) minst en gang i året.
  • motivere til innsats i gruppene.

Distriktsforeningenes årsmøte

Distriktsforeningenes årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars og er distriktsforeningens høyeste myndighet. Årsmøtet består av foreningens styre, gruppeledere og gruppemedlemmer.

Frivillige i gule vester og Løveungen på barnebymarsjen i Lillestrøm

Frivilliggrupper

En frivilliggruppe kan starte ved at en vennegjeng går sammen og tar kontakt med SOS-barnebyer eller ved at distriktslederen tar initiativ til å samle personer som har meldt sin interesse for å jobbe som frivillig for SOS-barnebyer. Dette kan de gjøre i eller uten samarbeid med SOS-barnebyers sekretariat. På det første møtet blir gruppen orientert om hvordan frivillige for SOS-barnebyer er organisert, formålet med gruppen og hva vi som organisasjon kan tilby. Gruppenes arbeidsoppgaver er bl.a. å synliggjøre SOS-barnebyer lokalt og å planlegge og gjennomføre konkrete lokale (innsamlings)aktiviteter. 

Gruppeleder Kristina Hesjedal Schnell, gruppeleder i Kongsberg, med rød genser og en bukett med solsikker.

Rollen som gruppeleder

Som gruppeleder er du gruppas kontaktperson og rapporterer til distriktsleder. Din oppgave er å følge opp og inkludere nye frivillige, motivere de frivillige og sende ut informasjon. Som leder er det viktig å fordele oppgavene, f.eks bør ansvar for ulike arrangement fordeles blant gruppas medlemmer. Økonomi og SoMe ansvarlig kan være andre oppgaver. Gruppeleder sender kontaktinformasjon til gruppens medlemmer til sekretariatet i SOS-barnebyer. Les mer her.

Distriktsledere i blå gensere samlet på samling i Oslo.

Distriktsledersamling

To representanter fra de ulike foreningene, ofte distriktsledere og assisterende distriktsledere møtes to ganger i året (vår og høst) for å få inspirasjon, drøfte og videreutvikle frivilligarbeidet i organisasjonen både lokalt og sentralt. Det er landsstyret, i samarbeid med sekretariatet, som organiserer distriktsledersamlingene. De årene det er landskonferanse, er distriktsledersamlingen noen timer fredagen før konferansen starter. 

To bilder satt sammen til ett, der øverste er mange frivillige med hender i været og nederste er ungdomsfrivillige med hender i været.

Landskonferansen

Landskonferansen er øverste myndighet i landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer. Landsstyret og sekretariatet i SOS-barnebyer planlegger program. Landskonferansen avholdes annethvert år (partallsår). Målet er at konferansen skal inspirere, engasjere, informere og være en sosial arena for frivillige. I tillegg skal landskonferansen

  • behandle innkomne forslag
  • forelegge Landsstyrets beretning for de to foregående år
  • velge styreleder, nestleder og tre medlemmer til Landsstyret
  • godkjenne Landsstyrets forslag til hovedprogram for kommende to år.
Fire av personene i Landsstyret 2020 til 2022, fra venstre Kosovare Neziri, leder Maren Werner,  nestleder Siv Grethe Aarnes, Nina Langfeldt. (Hildegunn McLernon var ikke tilstede)
Landsstyret 2020-2022; Kosovare Neziri, leder Maren Werner, nestleder Siv Grethe Aarnes, Nina Langfeldt. (Hildegunn McLernon var ikke tilstede)

Landsstyret

Landsstyret er øverste myndighet mellom landskonferansene. Landsstyret har møter 4-6 ganger i året og er det rådgivende mellomleddet mellom sekretariatet og de frivillige. Landsstyret velges på landskonferanse annethvert år, og består av leder, nestleder, 3 styremedlem og vara. Leder i Landsstyret er de frivilliges representant i Styret til SOS-barnebyer Norge, mens nestleder er medlem i Rådet. (se mer om Styret og Rådet)

Bilde av forsiden av frivilliges strategi 2020 til 2022. Rød bakgrunn med en kollasj av bilder av frivillig aktivitet.

Strategi for Frivillige for SOS-barnebyer 2020-2022

I landskonferanseperioden 2020-2022 har Frivillige for SOS-barnebyer tre hovedmål: å synliggjøre SOS-barnebyers arbeid, å gjennomføre inntektsbringende arbeid for SOS-barnebyer og å utvikle frivilligheten.

Vedtekter

Vedtektene for landsforeningen ble sist revidert på landskonferansen 2016. De ulike fylkesforeningene kan selv gjøre mindre justeringer i vedtektene for sin fylkesforeningen.

 

Frivillighåndboka

Her finner du frivillighåndbok som inkluderer organisering, økonomi, oppstart av gruppe og aktiviteter.