Gå til hovedinnhold

Frivillig samfunnsbygger for lokalsamfunnet rundt Odd Fellow barnebyen i Ngabu.

På initiativ fra frivillige i Odd Fellow Ordenen har vi etablert en mulighet til å bli samfunnsbygger for utsatte barnefamilier i Ngabu.

Kvinner og barn i fargerike klær står på en eiendom

Som Samfunnsbygger i Ngabu investerer du i fremtidens problemløsere – nemlig dagens barn og unge. Du bidrar til å realisere SOS-barnebyers programmer for å gi barn god omsorg og utdanning. Du forbedrer situasjonen for familier i krise, gjennom opplæring, yrkesutdanning og bedriftsetablering, så disse familiene blir i stand til å ivareta sine barn på en god  måte.

Med god og stabil omsorg i en trygg familie, får barna grunnlaget de trenger for å lykkes.

Sammen bygger vi lokalsamfunn, en god barndom av gangen.

Jenta sitter i et ødelagt hus i Malawi. Foto: SOS-barnebyer Malawi

Siste nytt fra Ngabu høsten 2022

Vi jobber både med akutt nødhjelp, forebyggende og langsiktige tiltak.
Les mer om dette arbeidet her.

bilde

Siste nytt fra Ngabu våren 2022

Her finner du siste nytt fra SOS-barnebyen i Ngabu. 

Les mer om det her

En familie som er rammet av oversvømmelsene i Malawi. Foto: SOS-barnebyer

Malawi er hardt rammet av tropisk storm. 

En tropisk storm som feide fra Madagaskar til Mosambik og Malawi, har kostet minst 46 mennesker livet og gjort mange mennesker husløse.

Les mer om det her

SOS barnebyers familiestyrkingsprogram i Malawi  

Som samfunnsbygger i Ngabu støtter du SOS barnebyers familiestyrkingsprogram i Ngabu, Malawi, samt SOS Malawi’s barneby i Ngabu. I familiestyrkingsprogrammet er målet er å styrke familiers evne til å ta vare på sårbare barn, samt å bygge barnevennlige strukturer i lokalsamfunnet. Vårt mål er at familiene med barn og omsorgspersoner skal få hjelp til å øke evnen til å inntekten sin, bli bedre foreldre og økte muligheter til skolegang for barn og ungdom. Under følger en kort oppdatering på status:  

Selv om situasjonen har vært enklere i 2021 enn i 2020, har likevel Covid-19 fått alvorlige konsekvenser for den humanitære situasjonen i mange land, inkludert Malawi. Situasjonen har i perioder vært svært sårbar og uforutsigbar og det har vært vanskelig å implementere aktiviteter der det har vært påkrevd ansamling av mennesker, og der reise har vært nødvendig.  Skolene var stengt i Malawi fra januar og ut mars. 

Familiestyrkingsprogrammet i Malawi har likevel klart å tilpasse mange av aktiviteten til Covid-19 restriksjonene, for eksempel har penger blitt brukt på innkjøp av skoleutstyr til hjemmeskole. En informasjonskampanje har også blitt gjennomført for å oppmuntre barn og unge til å gjøre skolearbeid hjemme så lenge skolene har vært stengte. Utdanningsforbundet i Malawi har tilbudt læreprogram via radiosendinger.  Online læring har vært tilgjengelig for studenter, men mange fikk ikke tilgang til dette på grunn av mangel på IT utstyr hjemme. En del trening og opplæring av voksen ble også gjort online, spesielt det som omfattet ansatte. De fysiske treningene som ble gjennomført, ble gjort i mindre grupper.   

Stengte skoler og økt arbeidsledighet har ført til økt forekomst av vold, overgrep og økt antall tenåringsgraviditeter. Dermed har det også blitt et økt behov for forebygging og respons, og opplæring av unge innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter har vært en prioritet for SOS Malawi det siste året. Målet er å øke unges bevissthet rundt egne rettigheter, samt øke kunnskap rundt beskyttelse mot uønsket graviditet, seksuelt overførbare sykdommer o.l.  

I tillegg har programmet sikret at alle involverte i programimplementering har hatt tilgang til beskyttelsesutstyr for å hindre spredning av Covid-19.  

bilde
Fra en grønnsakshage i Chituwi

Familier gir omsorg og beskyttelse til sårbare barn  

Barn har rett til omsorg og beskyttelse, men mange barn vokser opp uten stabil omsorg. Det beste for barn er å vokse opp hos egen familie og arbeidet med å styrke sårbare familier, ofte ledet av enslige kvinner, besteforeldre eller til og med barn, er kjernen i SOS Malawis familiestyrkingsprogram. 

I løpet av de tre første kvartalene i 2021 har over 600 familier i Malawi fått  forbedret sin evne til å ta vare på barna sine. Blant annet fikk foreldre eller foresatte yrkesrettet trening, opplæring og utstyr for å starte opp egen business. I tillegg fikk mange tilgang til nødvendig finansiering gjennom lokalbaserte låne- og finansieringsinstitusjoner, og fikk dermed økt sin inntekt og økonomiske evne til å dekke sine barns  basale behov. Blant annet får nesten 4000 barn i familiestyrkingsprogrammet nå minst to næringsrike måltider per dag. Dette er et imponerende resultat tatt i betraktning at mange familier fikk redusert eller mistet inntekten sin i 2020 og 2021 på grunn av koronarestriksjoner.  

Opplæring av foreldre er en svært viktig komponent i familiestyrkingsprogrammet. I 2021 fikk ca 2500 foreldre eller foresatte i Malawi opplæring i temaer som blant annet hvor skadelig det er for barn å oppleve vold i nære relasjoner, viktigheten av skolegang (også for jenter) og god ernæring, og barns deltagelse i beslutninger som har relevans for dem.  

Programmet i Ngabu gir resultateter:  

  • 61 prosent (1521) av elevene som er inkludert i programmet oppnådde et minimumsnivå i lesing i løpet av 4. klasse.   
  • 69 prosent av elevene som er inkludert i programmet ble ferdig med grunnskolen. 
  • 81 prosent av ungdommene i programmet har tilgang til trygge prevensjonsmidler  
  • Graviditet blant elever på skolene som er støttet av programmet har blitt redusert; i tredje kvartal 2021 ble det bare registrert graviditet blant 1 prosent av jentene.

Barn og unge får gå på skole 

Til tross for skolestenging tidlig i 2021 gav likevel familiestyrkingsprogrammet mange sårbare barn muligheter til å kunne gå på skolen. I løpet av de tre første kvartalene i år har rundt 1300 elever fått finansiell støtte til skolegang. I tillegg har rundt 500 barn og unge fått ulik opplæring for å bli kvalifisert for et yrke. Lærere har også deltatt på kurs innen kreativ læringsmetodologi for å sikre god kvalitet på undervisningen, samt god oppfølging av elevene.  

Styresmaktene i Malawi prioriterer implementeringen av FNs retningslinjer for alternativ omsorg av barn 

En viktig del av SOS Malawi sitt arbeid er å jobbe for at styresmaktene i landet skal ta større ansvar for omsorgen for sårbare barn. I et land med store sosiale og økonomiske utfordringer, som er blitt forverret under Covid-19, blir dette et enda viktigere mål for SOS.  I samarbeid med andre sivilsamfunnsorganisasjoner har SOS jobbet for å få styresmaktene til å ta mer ansvar for å hjelpe sårbare familier. I løpet av de tre første kvartalene i 2021 økte styresmaktene i Malawi ytterligere sin støtte til sosial beskyttelse for sårbare familier og barn på nasjonalt nivå.  

Gladys og de fire barna står utenfor huset.

Håp begynner med et hjem-en historie om Gladys Harrison 

Livet var ikke lett for enken Gladys Harrison. Hun er en av omsorgspersonene som er inkludert I familiestyrkingsprogrammet I Saopa Village, og har omsorg for to sønner som har funksjonsutfordringer, same for fire andre barn. Da ektemannen døde ble situasjonen for Gladys svært vanskelig; hun hadde ikke hus, og heller ikke midler til å dekke barnas mest grunnleggende behov. Funksjonsnedsettelsen til hennes to barn (en er blind og den andre har en psykisk lidelse) gjorde det umulig for Gladys å forlate hjemmet for å  søke dagjobber, finne brensel eller få tak i mat. Noen av barna hennes bodde hos naboer, og Gladys levde et uverdig liv og følte seg stigmatisert av samfunnet. Hun følte ikke et felleskap med andre kvinner i lokalsamfunnet, og barna hennes var i ferd med å slutte på skolen siden de  opplevde å bli utestengt på grunn av fattigdom.  

Heldigvis endret livet seg for Gladys. Hun ble med i SOS Malawi sitt famiIliestyrkingsprogram og fikk støtte til hus, tilgang til mat og opplæring i positivt foreldreskap. I den første natten i det nye huset følte Gladys og barna hennes fred. “Jeg ble gitt en ny sjanse- en ny start!” Gladys beskriver flyttingen til et nytt hus som fantastisk: “Vi ble velsignet med et fantastisk hus og tilgang til mat, nå kan vi bo sammen som en familie alle sammen”. I dag er Glady’s familie akkurat som alle andre familier og hun er tilfreds med livet sitt i landsbyen. Hun føler også et bedre fellesskap med andre kvinner i lokalsamufnnet; barna hennes er tilbake på skolen og er ivrige etter å bli en del av fellesskapet og lære.  

Ved spørsmål om hva det betyr for familier som hennes at du velger å støtte SOS familiestyrkingsprogram, er ikke Gladys i tvil; “Ved å gi til SOS kan du være trygg på at du vil bidra til å endre noens liv, du vil faktisk kunne snu det opp ned!”

Elina sitter ved symaskinen sin og fire av hennes fem barn står bak henne

Barnefamilienes klare-seg-selv-reise

Familier i krise har ofte mange og sammensatte utfordringer. SOS-familieprogrammet i Ngabu gir familier helhetlig støtte slik at de kan løfte seg ut av fattigdom og en vanskelig situasjon. Gjennom egeninnsats skaper familiene selv varig positiv endring. Elina er en av dem som har fått støtte fra SOS-barnebyer. Gjennom yrkesopplæring og støtte til å etablere en egen liten bedrift, er hun i gang med å endre livet for seg og familien.

- At jeg nå er selvstendig skredder og klarer meg selv, har gitt meg selvtillit og tro på fremtiden for meg og de fem barna mine. Planen min nå er å utvide virksomheten og jeg ser på andre forretningsideer for å ha flere ben å stå på. Så langt har jeg klart å kjøpe to geiter og tre høner, som også vil gi meg inntekter, sier Elina.

Sammen bygger vi gode lokalsamfunn for utsatte barn i Ngabu

Du kan bidra til at de aller mest usatte barna i Ngabu får et bedre liv.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål?

Kontakt Turid Weisser
Mobil: 480 05 167

Behovet er stort i Ngabu