Kart over Europa med alle SOS-barnebyene markert med logo-ikoner.

Land i Europe

Europe

SOS-barnebyer i Europa

2016

  • 11 580 barn og unge ble støttet gjennom SOS-familier og ungdomsprogrammer
  • 146 800 barn og voksnefikk støtte gjennom SOS-familieprogrammer
  • 8 100 barn og voksne fikk støtte til skolegang og utdannelse

 

Les om

Utfordringer i Europa 

Barnefamilier rammes hardt

Den økonomiske tilbakegangen i Europa har ført til kutt i offentlige velferdsordninger i mange land. I tillegg til at det rammer utsatte barnefamilier direkte ved at de får mindre støtte, fører kutt i offentlige utgifter til økte skatter, reduserte lønninger og færre jobber i offentlig sektor. Det har igjen bidratt til en ytterlige økning i arbeidsledigheten.

Barn mangler omsorg

Fattigdom, arbeidsledighet og utbredt rusmisbruk, sliter på familiene i flere europeiske land. Det er mange tilfeller av sosialt foreldreløse barn, hvor foreldrene er til stede, men ute av stand til å gi barna tilstrekkelig omsorg.

Barn får senskader

Barn som opplever vold og mishandling i hjemmet kan få alvorlige helse- og utviklingsmessige senskader. De får ofte problemer med å knytte seg til andre, de opplever angst, usikkerhet og har dårlig selvfølelse. I verste fall får de post-traumatisk stressyndrom og depresjon. De har større risiko for å droppe ut av skolen, få sosiale problemer og de ender ofte i en selvforsterkende spiral av fattigdom og misbruk.

Overlater barna til myndighetene

Mange kvinner får barn i ung alder. De er ofte alene med omsorgen, har lav utdannelse, dårlig økonomi og boforhold. Mange gir opp og overlater omsorgen til barnet til myndighetene.

Ingen oppfølging av ungdom

Barn som har vokst opp i store institusjoner får ofte problemer når de flytter ut og må klare seg selv. På institusjonene blir alle gjøremål utført av de ansatte, og barna lærer ikke elementære ferdigheter som matlaging, klesvask og rengjøring. De har aldri handlet inn mat, og aner ikke hva ting koster. Ingen gir dem råd om utdanning, jobb og økonomi. Når de har flyttet ut av institusjonen får de liten eller ingen oppfølging sosialt og økonomisk fordi ettervernet er for dårlig. 

Søsken splittes

Hvert år trenger 1 000 nye barn i Norge fosterhjem. I dag mister mange barn under barnevernets omsorg kontakten med søsknene sine.  Det finnes ingen statistikk på antall søskenplasseringer i barnevernet og på hvor mange av disse som splittes. Tall fra 70 kommuner, viser at seks av ti søsken blir splittet i barnevernet. 

Barn må flytte ofte

I Norge opplever mange barn i barnevernets omsorg å bli flyttet gang på gang gjennom barndommen. Det finnes ingen landsomfattende statistikk, men tall fra Unifob Helse i Bergen viser at hvert fjerde barn som barnevernet tar ut av familien, flytter fem ganger eller mer. Stadige flyttinger gjør tilværelsen ustabil og utrygg. De barna som lever på oppsigelse kjenner på en stadig usikkerhet om hvor de skal bo, hvem som skal ta vare på dem og hvilken skole de skal gå på. Gjentatte flyttinger gjør at de mangler tilhørighet. Mange barn, som det offentlige har omsorg for, vokser opp uten en eneste stabil relasjon.

Dårligere levekår

70 prosent av de tidligere barnevernsbarna i Norge har mottatt sosialhjelp en eller flere ganger i perioden 1997-2005, mot 12 prosent hos dem som ikke har fått hjelp fra barnevernet. Undersøkelser viser at barnevernsbarn har dårligere levekår, lavere utdanning og inntekt, høyere arbeidsledighet og dårligere helse i voksen alder, enn personer som ikke har vært i barnevernet. Hjemløse barn blir ofte hjemløse voksne.