Gå til hovedinnhold

Endringer for bedre beskyttelse av barn

SOS-barnebyers handlingsplan inneholder 24 punkter for forbedring, som skal gjelde for hele organisasjonen. På de åtte prioriterte områdene er det allerede gjort fremskritt.

12. oktober 2021

Tidligere i år vedtok SOS-barnebyers internasjonale senat en handlingsplan med 24 punkter, basert på anbefalingene fra to uavhenige rapporter.

Handlingsplanen inkluderer endringer som skal:

  • øke kvaliteten i våre programmer for forhindre tilfeller av vold og misbruk
  • sikre støtte og oppfølging til alle som opplever vold eller misbruk
  • forbedre våre retningslinjer og kontrollsystemer særlig på området barns beskyttelse
  • sørge for bedre styresett og organisasjonskultur.

Handlingsplanen gjelder for alle de 137 landene som er med i føderasjonen. Nå i første fase gjennomføres flere endringer i enkelte medlemsland, og tilbakemeldinger og læringspunkter herfra blir tatt med videre i prosessen mot nye standarder som skal gjelde globalt.

På de åtte prioriterte områdene i handlingsplanen, er det allerede gjort fremskritt.

Uavhengig ekstern kommisjon

Den eksterne, uavhengige kommisjonen som skal undersøke tidligere og nylige brudd på retningslinjer, inkludert vold og misbruk, korrupsjon, misbruk av midler og brudd på barn og voksnes rettigheter i SOS-barnebyer, er på plass og startet arbeidet 1. oktober. Her kan du lese mer om kommisjonens sammenstning og mandat.

Umiddelbar støtte til alle som har opplevd vold eller misbruk

Midler fra organisasjonens reserver har blitt satt av til et fond som skal dekke individuell oppfølging til barn, ungdommer og andre som har opplevd vold eller misbruk i SOS-barnebyers programmer. Medlemsland kan søke om ekstra bevilgning fra dette fondet, en søknad er allerede innvilget og 20 flere er under arbeid.

Ombudsperson

En ordning med en egen ombudsperson for barns beskyttelse skal sørge for rettighetene til barn og unge som har opplevd vold eller misbruk. På internasjonalt nivå utarbeider organisasjonen Proteknon Foundation en pilot for en ombudspersonstilling, som skal være på plass i november 2021. Det er også to piloter, som inkluderer tre land, for ombudspersonsystem på nasjonalt nivå. Dette skal økes til 20 land i 2022, og skaleres videre opp i årene fremover.

System for håndtering av hendelser (Incident Management system)

Flere slike systemer er allerede på plass, og vi skal innen utgangen av 2023 ha implementert ett enkelt globalt system for hele føderasjonen. Dette skal håndtere alle større hendelser som omhandler brudd på barns beskyttelse og andre retningslinjer (compliance).

I november 2021 skal alle eksisterende verktøy og prosedyrer for varsling, håndtering og gransking av brudd på retningslinjer gjennomgås og evalueres. I etterkant lages brukermanualer som vil sørge for samsvar i håndtering og forebygging av brudd på barns beskyttelse, seksuell trakassering, utnyttelse og korrupsjon.

Barn og unges deltagelse

Gjennom et eget Protective Behaviours program skal alle barn og unge lære om og bli trygge på sine egne rettigheter. Dette programmet, som allerede brukes i flere land, gjør barn og unge mer involvert i avgjørelser som angår deres omsorgssituasjon, og er med på å forebygge vold og misbruk i relasjonene mellom barna og gir dem en sterke stemme når det kommer til barns beskyttelse.

SOS-barnebyer har også fått støtte fra EU for å innføre et nytt toårig prosjekt kalt Applying Safe Behaviours, som går på forebygging av vold mellom barn. De som har omsorgsansvar for barn og unge opplæring i forebygging og håndtering av vold mellom barn, i tillegg til at det settes fokus på dette også i lokalsamfunnet ellers.

Code of conduct og HR

SOS-barnebyers code of conduct, som beskriver forventninger, forpliktelser og krav til alle som jobber i SOS-barnebyer, skal oppdateres og implementeres i hele føderasjonen innen januar 2023. Innen utgangen av 2021 skal et eget kompetanse-rammeverk, som definerer hva slags adferd som skal til for å skape et trygt og godt miljø, være på plass. Dette vil også bli brukt i rekrutteringsprosesser, resultatstyring og utviklingsmål.

Forebygging av seksuell trakassering, utnytting og vold (PSHEA)

Det internasjonale senatet har allerede vedtatt en PSHEA-forskrift, og denne vil bli implementert over hele føderasjonen innen 2024. Dette inkluderer bevisstgjøring og forebygging, samt prosesser for varsling og håndtering av saker.

Høyrisikoland

I noen land står barns rettigheter særlig svakt. For å sikre barns beskyttelse vil SOS-barnebyer i 25 slike høyrisikoland få ekstra bevilgninger til opplæring av ansatte, barn og unge. Dette arbeidet er allerede i gang i det østlige. og sørlige Afrika. Land i Sentral-Europa og Midtøsten har også gjennomført kartlegging av risikofaktorer for brudd på barns beskyttelse. I juni lanserte SOS-barnebyer også et nettbasert kurs om barns beskyttelse for samtlige land i føderasjonen.

Les hele handlingsplanen på engelsk her