Forebygging av korrupsjon i SOS-barnebyer

I SOS-barnebyer er åpenhet og etterrettelighet en forutsetning for alt vi gjør. Vi er forpliktet til å bruke våre midler og ressurser på en god og transparent måte, og å sørge for at pengene brukes til å ivareta barns omsorgsbehov.

SOS-barnebyer har i likhet med norske myndigheter et nulltoleranseprinsipp for økonomisk mislighold. Alle saker håndteres med stort alvor. Kampen mot korrupsjon er kompleks og må gjøres på mange plan. I løpet av de siste årene har SOS-barnebyer lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med å forebygge korrupsjon. Dette har vi gjort gjennom å fokusere på holdninger og kunnskap hos våre medarbeidere, større åpenhet samt utvikling av enda bedre kontrollrutiner i vår organisasjon.

 

Vi jobber verdibasert 

SOS-barnebyers kjerneverdier er «mot, engasjement, tillit og ansvarlighet». Disse verdiene veileder vår virksomhet og er en viktig del av SOS-barnebyers korrupsjonsforebyggende arbeid. Vi jobber etter høye etiske standarder og alle SOS-barnebyers medarbeidere må signere og anerkjenne disse. SOS-barnebyer jobber aktivt med å bygge holdninger, bevissthet og kunnskap rundt korrupsjonsarbeidet i alle ledd i organisasjonen, helt ut i programmene.

Vi forebygger

SOS-barnebyer er til stede i 134 land og territorier over hele verden. Flere av disse landene ligger høyt oppe på Transparency Internationals «Corruption Perception Index». Vi vet at misbruk, nepotisme, korrupsjon eller andre uregelmessigheter er en reel risiko og forekommer til tross for gode kontrollsystemer. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre og etablere bedre og transparente systemer og rutiner for å minimerer risikoen og muligheten for korrupsjon.

En viktig del av dette er utvikling av gode rutiner og sjekklister for god økonomiforvaltning i programmene. Disse etterprøves ved jevnlige programbesøk og kontrolleres i tillegg gjennom ekstern revisjon i programlandene. I tillegg er målrettede opplæring av våre medarbeidere viktig slik at de selv er i stand til å avdekke og rapportere mulig korrupsjon.

Vi rapporterer. Vi reagerer

SOS-barnebyer har startet flere prosjekter der medarbeiderne læres opp til å gjenkjenne og avsløre korrupsjon. Ledelsen, styremedlemmer og medarbeidere er alle pliktige til å rapportere mistenkelig oppførsel som beskrevet i SOS-barnebyers Code of Conduct. Korrupsjon avdekkes vanligvis gjennom våre interne gjennomganger, kontrollrutiner og revisjon, eller via direkte varsling. Vi har flere rapporteringskanaler, inkludert anonyme. Alle påstander, uavhengig av type kanal, hvem som har varslet eller type aktivitet det er varslet om, er underlagt de samme prosedyrer og grundige undersøkelser. SOS-barnebyer aksepterer ikke korrupsjon og igangsetter tiltak for å identifisere korrupsjon, samt foretar juridiske tiltak for å få tilbake tapte verdier. SOS-barnebyer internasjonalt har en egen uavhengig, juridisk enhet «Integrity, Compliance and Legal Unit» som er ansvarlig for å følge opp og sikre riktig håndtering av korrupsjonssaker.

Vi er åpne

Ved å fremme enda større åpenhet og bevissthet i hele organisasjonen, ønsker SOS-barnebyer å vise ansvarlighet og leve opp til den tilliten som er gitt av våre støttespillere.

SOS-barnebyer internasjonalt utarbeider årlige rapporter som omhandler de sakene organisasjonen har behandlet de siste 12 månedene og publiserer disse på de internasjonale nettsidene. SOS-barnebyer Norge ønsker også å være en pådriver for større åpenhet rundt økonomiske misligheter. Hvert år publiseres en liste over avsluttede korrupsjonssaker i årsberetningen til SOS-barnebyer og disse publiseres på våre nettsider. Rapporteringen skjer på et overordnet nivå, av hensyn til varslerne og retten til personvern i den enkelte sak.

 

 

 

Avsluttede korrupsjonssaker 2018

I 2018 ferdigbehandlet SOS-barnebyer Norge to varslingssaker i henholdsvis Tanzania og Mosambik.

Saken i Mosambik ble undersøkt og beskyldningene funnet grunnløse. Etterforskningen i Tanzania fant ikke økonomisk mislighold i tråd med beskyldningene, men førte til innskjerping av interne rutiner. I tillegg er fem saker, innmeldt i 2017 fra henholdsvis Eswatini, Tanzania og Zimbabwe, blitt avsluttet. Tre av sakene var fra programmer i Eswatini, hvor mindre beløp ble bekreftet underslått. De ansvarlige er avskjediget og pengene betalt tilbake. SOS-barnebyer Eswatini har innført innskjerping i sine rutiner og regelverk.

Saken i Tanzania gjaldt kjøp av tjenester ikke levert og brudd på interne prosedyrer. Den ansvarlige er ikke lengre ansatt i SOS-barnebyer Tanzania. Saken i Zimbabwe gjaldt pengeoverførsler i strid med organisasjonens rutiner. Den ansvarlige er ikke lengre ansatt i SOS-barnebyer.

 

Som et medlem av Accountable Now og Transparency International, lover vi økt åpenhet og å jobbe utrettelig i kampen mot korrupsjon i alt vårt arbeid. 

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om våre internasjonale retningslinjer, regelverk og prosedyrer for forebygging, håndtering og avsløring av mulig korrupsjon se:

SOS-barnebyers Anti-Fraud and Anti-Corruption Guideline (pdf). 

Anti-Fraud-Anti-Corruption-Guideline

Good Management and Accountability Quality Standards (pdf).

Good-Management-and-Accountability

Code of Conduct

Code-of-Conduct