Gå til hovedinnhold

Korrupsjon og mislighold

SOS-barnebyer har nulltoleranse mot alle former korrupsjon og økonomisk mislighold. Vi har strenge kontrollrutiner og jobber kontinuerlig for å forbedre våre systemer som skal forebygge og avdekke dette. 

Kampen mot korrupsjon er kompleks og må gjøres på mange plan. SOS-barnebyer jobber aktivt med å bygge holdninger, bevissthet og kunnskap om korrupsjon og mislighold i alle ledd i organisasjonen.

Korrupsjon avdekkes vanligvis gjennom våre interne gjennomganger, kontrollrutiner og revisjon, eller via direkte varsling. Vi har flere rapporterings-kanaler, inkludert anonyme. Alle påstander, uavhengig av type kanal, hvem som har varslet eller type aktivitet det er varslet om, er underlagt de samme prosedyrer og grundige undersøkelser.

Gode kontrollsystemer

SOS-barnebyer er til stede i 134 land og territorier over hele verden. Flere av disse landene ligger høyt oppe på Transparency Internationals «Corruption Perception Index». Misbruk, nepotisme, korrupsjon eller andre uregelmessigheter er en reel risiko og forekommer til tross for gode kontrollsystemer.

SOS-barnebyer internasjonalt utarbeider årlige rapporter som omhandler de sakene organisasjonen har behandlet de siste 12 månedene. Disse publiseres på våre nettsider.

Avsluttede korrupsjonssaker 2021

I 2021 ferdigbehandlet SOS-barnebyer to saker fra henholdsvis Nigeria og Tanzania. I Nigeria gjaldt saken underslag av et mindre beløp. Den mistenkte sa opp sin stilling før saken var ferdig undersøkt. Siden kostnadene forbundet med rettslig sak var langt høyere enn organisasjonens tap, ble denne avsluttet til tross for at man fant hold i anklagene. På bakgrunn av saken er det interne regelverket innskjerpet. I Tanzania gjaldt saken en anbudsprosess med uriktig involvering fra styret i organisasjonen. I tråd med samarbeidsavtalen mellom SOS-barnebyer Tanzania og SOS-barnebyer Norge, varslet SOS-barnebyer Norge mulig avslutning av samarbeidet om saken ikke ble løst tilfredsstillende. Ved SOS-barnebyer Tanzanias generalforsamling i juli 2021 ble det valgt nye styremedlemmer og ny styreleder. Samarbeidet mellom organisasjonene er derfor gjenopprettet, og organisasjonen har ikke lidd økonomiske tap som følge av dette.

Avsluttede korrupsjonssaker 2020

Gjennomgang av Norad-prosjektene i SOS-barnebyer i Zimbabwe gjennomført av internrevisor, avdekket bruk av Norad-midler på andre måter enn avtalt. Norads avslutningsnotat konkluderer med at det ikke ligger personlig vinning bak de økonomiske uregelmessighetene. Fordi det likevel er begått avtalebrudd, har SOS-barnebyer i Norge godtatt kravet om tilbakebetaling.

Avsluttede korrupsjonssaker 2019

I 2019 ferdigbehandlet SOS-barnebyer fem varslingssaker fra henholdsvis Filippinene, Tanzania, Zimbabwe og Peru. To av sakene gjaldt programmer i Peru hvor undersøkelser av varslene fant ingen hold i anklagene. Saken i Filippinene omhandlet et varsel om mulig bedrageri som til tross for undersøkelser ikke kunne la seg verifisere. Saken i Tanzania gjaldt varsel om mulig uriktig godtgjørelser og utbetalinger til ansatte. Undersøkelser viste ingen hold i anklagene. En intern revisjon i Zimbabwe fant to uregelmessigheter som etter ytterligere undersøkelser viste seg å ikke være av ulovlig karakter. I tillegg er en sak innmeldt i 2018 fra Nigeria blitt avsluttet i 2019. Varselet omhandlet uriktig bruk av organisasjonens midler. Undersøkelsene fant ingen hold i anklagene, men SOS-barnebyer Nigeria har innført en innskjerping i sine rutiner som følge av saken.