Korrupsjon og mislighold

SOS-barnebyer har nulltoleranse mot alle former korrupsjon og økonomisk mislighold. Vi har strenge kontrollrutiner og jobber kontinuerlig for å forbedre våre systemer som skal forebygge og avdekke dette. 

Kampen mot korrupsjon er kompleks og må gjøres på mange plan. SOS-barnebyer jobber aktivt med å bygge holdninger, bevissthet og kunnskap om korrupsjon og mislighold i alle ledd i organisasjonen.

Korrupsjon avdekkes vanligvis gjennom våre interne gjennomganger, kontrollrutiner og revisjon, eller via direkte varsling. Vi har flere rapporterings-kanaler, inkludert anonyme. Alle påstander, uavhengig av type kanal, hvem som har varslet eller type aktivitet det er varslet om, er underlagt de samme prosedyrer og grundige undersøkelser.

Gode kontrollsystemer

SOS-barnebyer er til stede i 134 land og territorier over hele verden. Flere av disse landene ligger høyt oppe på Transparency Internationals «Corruption Perception Index». Misbruk, nepotisme, korrupsjon eller andre uregelmessigheter er en reel risiko og forekommer til tross for gode kontrollsystemer.

SOS-barnebyer internasjonalt utarbeider årlige rapporter som omhandler de sakene organisasjonen har behandlet de siste 12 månedene. Disse publiseres på våre nettsider.

Avsluttede korrupsjonssaker 2020

Gjennomgang av Norad-prosjektene i SOS-barnebyer i Zimbabwe gjennomført av internrevisor, avdekket bruk av Norad-midler på andre måter enn avtalt. Norads avslutningsnotat konkluderer med at det ikke ligger personlig vinning bak de økonomiske uregelmessighetene. Fordi det likevel er begått avtalebrudd, har SOS-barnebyer i Norge godtatt kravet om tilbakebetaling.

Avsluttede korrupsjonssaker 2019

I 2019 ferdigbehandlet SOS-barnebyer fem varslingssaker fra henholdsvis Filippinene, Tanzania, Zimbabwe og Peru. To av sakene gjaldt programmer i Peru hvor undersøkelser av varslene fant ingen hold i anklagene. Saken i Filippinene omhandlet et varsel om mulig bedrageri som til tross for undersøkelser ikke kunne la seg verifisere. Saken i Tanzania gjaldt varsel om mulig uriktig godtgjørelser og utbetalinger til ansatte. Undersøkelser viste ingen hold i anklagene. En intern revisjon i Zimbabwe fant to uregelmessigheter som etter ytterligere undersøkelser viste seg å ikke være av ulovlig karakter. I tillegg er en sak innmeldt i 2018 fra Nigeria blitt avsluttet i 2019. Varselet omhandlet uriktig bruk av organisasjonens midler. Undersøkelsene fant ingen hold i anklagene, men SOS-barnebyer Nigeria har innført en innskjerping i sine rutiner som følge av saken.

Avsluttede korrupsjonssaker 2018

I 2018 ferdigbehandlet SOS-barnebyer Norge to varslingssaker i henholdsvis Tanzania og Mosambik.

Saken i Mosambik ble undersøkt og beskyldningene funnet grunnløse. Etterforskningen i Tanzania fant ikke økonomisk mislighold i tråd med beskyldningene, men førte til innskjerping av interne rutiner. I tillegg er fem saker, innmeldt i 2017 fra henholdsvis Eswatini, Tanzania og Zimbabwe, blitt avsluttet. Tre av sakene var fra programmer i Eswatini, hvor mindre beløp ble bekreftet underslått. De ansvarlige er avskjediget og pengene betalt tilbake. SOS-barnebyer Eswatini har innført innskjerping i sine rutiner og regelverk.

Saken i Tanzania gjaldt kjøp av tjenester ikke levert og brudd på interne prosedyrer. Den ansvarlige er ikke lengre ansatt i SOS-barnebyer Tanzania. Saken i Zimbabwe gjaldt pengeoverførsler i strid med organisasjonens rutiner. Den ansvarlige er ikke lengre ansatt i SOS-barnebyer.

 

Som et medlem av Accountable Now og Transparency International, lover vi økt åpenhet og å jobbe utrettelig i kampen mot korrupsjon i alt vårt arbeid. 

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om våre internasjonale retningslinjer, regelverk og prosedyrer for forebygging, håndtering og avsløring av mulig korrupsjon se:

SOS-barnebyers Anti-Fraud and Anti-Corruption Guideline (pdf). 

Anti-Fraud-Anti-Corruption-Guideline

Good Management and Accountability Quality Standards (pdf).

Good-Management-and-Accountability

Code of Conduct

Code-of-Conduct