Gå til hovedinnhold

Familiehjem

Familiehjemmodellen er en bo- og omsorgsløsning for barn og ungdom som har flyktet alene til Norge og som skal bosettes i en kommune. Den sikrer familiebasert omsorg med trygge, stabile omsorgspersoner, og det legges stor vekt på kvalitet og langsiktighet i omsorgen.

Basert på over 70 års erfaring

Modellen er basert på SOS-barnebyers over 70 år lange erfaring med å drive familiehjem og andre omsorgstiltak i Norge og i andre europeiske land. Som pionerkommune var Asker med å bidro til utviklingen av modellen og tilpassing til norske kommuner.

Familiehjem er spesielt godt egnet for de yngste barna, men også for ungdom som trenger tett oppfølging. Det er et svært godt tilbud til søsken som har flyktet sammen, uten foreldre. 

Våre nye barn

Prosjektet startet opp høsten 2015. En viktig del av prosjektet var etablering av familiehjem, som en ny bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige. I løpet av 2016 - 2017 etablerte Asker åtte familiehjem etter denne modellen. Utviklingen av modellen ble finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet.

Familiehjemmodellen

Familiehjem gir familiebasert omsorg med trygge, stabile omsorgspersoner.  Modellen gir stor fleksibilitet for kommunen, og kan også brukes ved vanlig fosterhjemsplassering. I tillegg har den vist seg å være mer kostnadseffektiv enn flere av dagens ordninger.

Familiehjemmodellen har mange likheter med forsterkede fosterhjem, men også trekk som skiller den fra andre omsorgsmodeller:

  • Familiehjem blir etablert i egnet bolig som kommunen stiller til rådighet, og tre til fem barn og fosterforeldre lever sammen som i en familie.
  • Familiehjemmene er barnas hjem. Det betyr at barna blir boende i hjemmet også i avlastningsperiodene - eller dersom fosterforeldrene skulle slutte som fosterforeldre Barna beholder dermed hjem, venner, skole og nettverk, noe som sikrer dem stabilitet i oppveksten
  • Familiehjemmodellen er avhengig av tett oppfølging fra faglig sterkt støtteapparat. Fosterforeldrene har tilgang på faglig støtte, praktisk hjelp og avlastning.. Det legges stor vekt på kvalitet og stabilitet i omsorgen.I tillegg til fosterforeldrene er det tilknyttet familieveileder, miljøarbeider og avlaster til hvert familiehjem for å sikre tilstrekkelig støtte til fosterforeldrene.
  • Avlastningsfrekvens og mengde avtales i samråd med barnevernet. Målet er at en fast avlaster som kjenner barna, flytter inn i familiehjemmet når fosterforeldre har fri.
  • Familiehjem gir mulighet for nye typer fosterforeldre. Fosterforeldrene kan være enslige eller par, og erfaring og bakgrunn vil variere. Siden kommunen stiller bolig til rådighet, er det mulig å rekruttere også omsorgspersoner som selv ikke har egnet bolig. Fosterforeldrene går gjennom intervjuer, får opplæring og tett veiledning og oppfølging underveis. Fosterforeldrene får lønn som i statlige fosterhjem. 

Se filmen og møt fosterfar Hiva Mirzai og guttene som bor der:

Play

Positive rapporter fra NTNU

NTNU Samfunnsforskning har fulgt prosjektet Våre nye barn og evaluert etableringen av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger. Forskere Berit Berg og Gry Mette D. Haugen slår fast at familiehjemsmodellen er levedyktig og bør være en del av tiltaksviften i alle kommuner som bosetter barn alene på flukt. Rapportene viser ser tydelig at en familie som kan gi stabilitet, forutsigbarhet og støtte, er en god omsorgsløsning for barn som har flyktet alene til Norge. Les mer her.

Last ned rapport fra 2018.

Last ned oppfølgingsrapport fra 2020

Willy-Tore Mørch. Foto: Carsten Aniksdal

Willy-Tore Mørch

- I et familiehjem bygges positive relasjoner mellom ungdommen og fosterforeldrene, som er en forutsetning for vellykkede løsninger på dagligdagse utfordringer. Kontinuiteten og de nære relasjonene i et familiehjem utløser ressurser som gir håp om en framtid i Norge.

Willy-Tore Mørch, psykolog

Magne Raundalen, psykolog

Magne Raundalen

- Integreringsreisen starter så å si ved kjøkkenbordet i fosterhjemmet. Det er stor forskjell på å ha et hjem som base, sammenlignet med å få tildelt en hybel eller bli en del av et ledet bofellesskap. De store fordelene med et hjem er at det ligger i et allerede integrert felt med naboer, veier, busstopp, skole og muligheter for nære og noen mer fjerne fritidsaktiviteter.

De enslige mindreårige flyktningene blir gjennom sin status som fosterbarn en del av en familie. Det er det beste som kan hende dem.

Magne Raundalen, psykolog

Mer informasjon

Familiehjem i Asker

Asker kommune var SOS-barnebyers samarbeidspartner i prosjektet Våre nye barn.

Intervju - vi er som en familie

14 årige Hamid kom alene til Norge. Så fikk han en ny familie i Asker.

Veiviseren

Kommuneansatte kan lese mer om familiehjem som bo- og omsorgsløsning i Veiviseren.

Veileder for fosterforeldre

Psykologene Willy-Tore Mørch og Magne Raundalen har i samarbeid med prosjektet "Våre nye barn" laget en veileder for fosterforeldre som skal ivareta enslige mindreårige flyktninger. Denne kan også brukes av andre som jobber tett med enslige mindreårige flyktninger. Last ned pdf.

Brosjyre familiehjemmodellen

Last ned brosjyren med mer informasjon om familiehjemmodellen. 

Kjersti Movold

Kjersti Movold

ProsjektlederKlikk for å sende e-post