Gå til hovedinnhold

Grieg Foundation

Samarbeidet mellom Grieg Foundation og SOS-barnebyer startet allerede på midten av 1980-tallet og har spilt en nøkkelrolle i SOS-barnebyers arbeid for utdanning, barneomsorg, nødhjelp, entreprenørskap, politisk påvirkning og utvikling av policyer.

Siden 2012 har Grieg Foundation finansiert SOS-barnebyers prosjekt for å fremme like muligheter og rettigheter til utdanning for gutter og jenter i åtte afrikanske land (Malawi, Eswatini, Nigeria, Mosambik, Tanzania, Zambia, Uganda). Takket være engasjementet til Grieg Foundation har:

  • tusenvis av jenter og gutter fått mulighet til å gå på skolen
  • infrastrukturen og sanitærforhold ved skolene er forbedret
  • økt sikkerheten for jenter på skoleveien
  • mer enn 55 lokalsamfunn har fått opplæring i tiltak for å forhindre tenåringsgraviditet og barneekteskap.

I tillegg, som et resultat av rettighetskampanjer støttet av Grieg Foundation er lovgivingen i flere land endret for å forby barneekteskap.

– Det er helt avgjørende at gutter og jenter får de samme mulighetene alt fra de er små. Grunnlaget for holdninger til hva som er rett og galt og forventninger til eget liv blir lagt tidlig i barndommen.

Elisabeth Grieg

Viderefører engasjementet

Fra 2021 skal Grieg Foundation videreføre engasjementet for SOS-barnebyers arbeid i Malawi, Zambia, Eswatini og Nigeria.

 Stiftelsen er også med på å finansiere et doktorgradsstipendiat som blant annet skal forske på hvordan god psykisk helse påvirker barnas livskvalitet, utvikling og til å tåle utfordringer i livet.

Stiftelsen støtter SOS-familieprogram i Malawi og Zambia for å sikre at 15000 barn som står i fare for å miste omsorgen fra foreldrene sine kan få god omsorg i egen familie. 

Fattigdom, arbeidsledighet, sykdom, psykologiske og sosiale faktorer og for stort forsørgeransvar er blant faktorene som gjør at familier sliter med å klare seg selv. Ett av målene er å gi opplæring og støtte til foreldre slik at de kan skaffe familien inntekt og anstendige levevilkår. Tiltakene er satt sammen for å sikre at det mest grunnleggende kommer på plass. Men målet er at det er familien selv som skal klare å skape endring og gi dem håp om at hverdagen faktisk kan bli levelig. Troen på at det finnes muligheter til en bedre fremtid og vissheten om at de ikke står i det alene gjør mennesker i stand til å løfte seg ut av en vanskelig situasjon.

Vi er veldig opptatt av hjelp til selvhjelp, det er på mange måter den røde tråden i vårt filantropiske arbeid.

Elisabeth Grieg

Grieg Gender Challenge

I Eswatini og Nigeria bidrar Grieg Foundation til Grieg Gender Challenge Program som har et spesielt søkelys på jenters rett til utdanning. Programmet tar sikte på å minimere barrierer som hinder jenter fra å få seg en utdanning. Arbeidet inkluderer å bekjempe skadelige kjønnsnormer i samfunnet, støtte omsorgspersoner til å utdanne døtrene sine, forbedre sanitæranlegg på skolene og gi undervisning i seksuell- og reproduktiv helse for å forhindre tenåringsgraviditet.

Elisabeth Grieg med to jenter i Bindura, Zimbabwe. De to unge mødrene sluttet på skolen, men har nå fått en ny mulighet til å fullføre sine studier takket være Grieg Foundation. Foto: SOS-barnebyer

Bilde: Elisabeth Grieg med to jenter i Zimbabwe. De to unge mødrene sluttet på skolen, men har nå fått en ny mulighet til å fullføre sine studier takket være Grieg Foundation.

For mer informasjon, besøk Grieg Foundations nettsider.

Vår samarbeidspartner Grieg Foundation har 20 års jubileum i 2022, og det var også dette året vårt samarbeid ble formalisert. Men samarbeidet har vart lenger, gjennom hele tre generasjoner Grieg. Grieg Foundation har ikke bare bidratt med penger, men også retning og endringsvilje.

Se filmen om samarbeidet og hvordan vi jobber, her:

Les mer om