Policy: Hiv og aids

Effektive tiltak for å hindre hivsmitte blant barn, unge og omsorgspersoner er integrert i alle programmene som SOS-barnebyer implementerer og støtter.
Foto: Wolfgang Kehl
Aidsepidemien berører millioner av barns liv og fremtid. Mange fratas en trygg oppvekst gjennom tap av foreldre, slektninger, lærere og andre trygge voksne på grunn av aids. Et stort antall barn blir også selv ofre for sykdommen.

Hva vi ønsker å oppnå

SOS-barnebyer ser hvilken ødeleggende virkning den globale aidsepidemien har på barn og familiers liv. Vi fremmer full respekt for og beskyttelse av disse barnas og familienes menneskerettigheter uavhengig av deres hiv-status.

Vi mener at aids er en sykdom som kan forebygges. Derfor forplikter vi oss til å involvere barn og unge, for å skape og opprettholde et støttende miljø som reduserer barnas og omsorgspersonenes sårbarhet ovenfor hiv-smitte.

I våre programmer legges det stor vekt på at foreldreløse og sårbare barn rammet av aids også skal vokse opp i en trygg familie, og at de skal ha lik rett til utdanning og andre grunnleggende tjenester. De skal også beskyttes mot diskriminering og stigmatisering.

Gjennom partnerskap med andre jobber vi for å styrke både nasjonalt og lokalbasert engasjement for å møte behovene og rettighetene til barn som vokser opp i samfunn rammet av aids.

Våre målgrupper

  • Barn som lever med hiv og aids
  • Barn med foreldre, slektninger eller andre omsorgspersoner som lever med hiv og aids
  • Foreldreløse barn, inkludert barn som lever i barne-, søsken- eller besteforeldreledete familier
  • Barn som lever i fosterordninger

 Prinsippene vi jobber etter

  1. Effektive tiltak for å hindre hivsmitte blant barn, unge og omsorgspersoner er integrert i alle programmene som SOS-barnebyer implementerer og støtter.
  2. I alle SOS-programmer jobbes det aktivt for å redusere stigma og diskriminering av mennesker som lever med hiv og aids.
  3. Beskyttelse og støttetiltak for barn og familier som er berørt av hiv og aids innlemmes i våre programmer for å redusere belastningen på barnas liv og for å forbedre deres sjanser til å overleve og utvikle seg.
  4. For å lykkes i dette arbeidet er det en forutsetning at vi involverer barn og unge. De oppfordres og får støtte til å ta en ledende rolle i utviklingen, implementeringen og evalueringen av programmer som retter seg mot dem. Barns synspunkter blir hørt og tillegges stor vekt i alle avgjørelser som påvirker deres liv.
  5. Partnerskap med viktige aktører åpner for en sterkere og mer enhetlig reaksjon på barns og familiers behov, samt gir økt ansvarliggjøring av de som har ansvar for å respektere barns rettigheter.