Zimbabwe har 1,6 millioner foreldreløse barn, i tillegg til et større antall som lever i svært fattige og utsatte familier. Foto: SOS-barnebyer

Zimbabwes usynlige barn

På verdensbasis finnes det mer enn 200 millioner barn som ikke har blitt registrert. I Zimbabwe mangler mange barn og unge identitetspapirer. Uten identitetsdokumenter anerkjennes de ikke som likeverdige borgere av myndighetene.

Zimbabwe har over en million foreldreløse barn, i tillegg til et større antall som lever i svært fattige og utsatte familier. Mange av disse barna må klare seg selv eller de blir tatt vare på av en storesøster/-bror, en bestemor eller en annen slektning som ofte har ansvar for store søskenflokker.

De usynlige barna

SOS-barnebyer jobber med papirløse barn i distriktene Glen Norah, Glen View og Budiriro i hovedstaden Harare. Her mangler hele 25 prosent av foreldreløse og sårbare barn identitetspapirer. Barn uten identitetspapirer får ikke tilgang til grunnleggende rettigheter som utdanning og helsehjelp - de er henvist til et liv utenfor samfunnet.

Det finnes flere grunner til at barn ikke blir registrert. Mange familier lever i fattigdom, og klarer ikke dekke kostnadene forbundet med fødselsattester, registrering og transport til aktuelle kontorer. Enslige mødre og foreldre som har kommet til landet som illegale immigranter kan også føle en viss usikkerhet knyttet til prosessen. I tillegg er korrupsjon og byråkrati en hindring. 

Alle barn teller, men ikke alle barn blir telt!

Fødselsattest gir rettigheter

Barnerettighetene ligger til grunn for alt arbeidet til SOS-barnebyer. Artikkel 7 i FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter fastslår at barn har rett til fødselsregistrering og navn, samt statsborgerskap.

Retten til navn og nasjonalitet

  1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem
  2. Partene skal sikre gjennomføringen av disse rettighetene i samsvar med sin nasjonale lovgivning og sine forpliktelser i henhold til relevante internasjonale instrumenter på dette området, særlig når barnet ellers ville blitt statsløs

En fødselsattest er mer enn et papir. Det bekrefter hvem du er og gir deg rettigheter til medisinsk behandling, til utdanning og til et navn. En fødselsattest er også en juridisk og sosial anerkjennelse, og en bekreftelse på tilhørighet til et land, et samfunn og en familie. De fleste av oss tar disse papirene for gitt.

Les mer om SOS-barnebyers krav at alle barn i verden må bli registrert!

Har du ingen identitet er det heller ingen som vet om deg. Fordi disse barna ikke er "sporbare" og ofte lever uten beskyttelse, er de svært utsatte for illegal adopsjon, menneskehandel, omsorgssvikt, utnytting og overgrep. Uten papirer får de heller ikke søke om pass, oppnå arverettigheter, søke formell jobb, åpne bankkonto, tegne forsikring, gifte seg formelt eller avgi stemme ved valg når de blir eldre. De omtales gjerne som "De usynlige".

SOS-barnebyer støtter sårbare barn og familier i Zimbabwe. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
1,6 millioner barn i Zimbabwe er foreldreløse.
Retten til utdanning forutsetter et trygt hjem. Foto: Camilla Elvik
Mange barn er ikke registrert og mangler identitetspapirer.
Gode venner i barnebyen i Bindura. Foto: Kaia Means
Barn uten identitetspapirer får ikke tilgang til grunnleggende rettigheter som utdanning og helsehjelp.
Barn leker i barnebyen i Waterfalls. Foto: Christine James
SOS-barnebyer samarbeider med lokale organisasjoner for å registrere barn i Zimbabwe.

Lokalt samarbeid

Det er viktig at innsatsen og prosessene for å gi barn sine grunnleggende rettigheter er bærekraftige. SOS-barnebyer har derfor som mål å styrke kapasiteten til, og samarbeidet mellom, myndighetene, lokale organisasjoner og andre aktører i lokalsamfunnet. 

I Zimbabwe samarbeider SOS-barnebyer med lokale organisasjoner som Justice for children. De tilbyr gratis rettshjelp og har fullmakt til å utstede fødselsattester. På denne måten får tusenvis av barn og ungdom en identitet – den onde sirkelen brytes og helt nye muligheter åpner seg. Dette arbeidet er helt avgjørende for at disse barna skal få fullverdige liv.

En stor og viktig del av det å hjelpe de usynlige barna består av opplysningsarbeid. Barn og foreldre vet ikke hvilke rettigheter de har på grunn av manglende papirer og informasjon. Informasjon om hvorfor disse papirene er så viktige, hvordan de kan fremskaffes og bistand til dette er en essensiell del av SOS-barnebyers arbeid i Zimbabwe.

Våre tema