Gå til hovedinnhold

Viktige bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en overordnet strategisk plan for å bidra til en bedre verden, og blitt det mest synlige verktøyet relevante aktører kan bruke for å vise nettopp dette.

Denne felles arbeidsplanen bestående av 17 mål og 169 delmål utviklet av ledere fra 193 land i 2015, med målsetting om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringene og bygge partnerskap for global bærekraft innen 2030. 

For oss er det viktig å kunne vise at vårt arbeid også bidrar til bærekraftsmålene, både for å sikre at våre strategiske mål er i tråd med disse, og for å synliggjøre overfor partnere og givere at ved å støtte oss vil de samtidig kunne bidra til FNs bærekraftsmål.  Bærekraftsmålene bidrar også til å sikre viktige humanitære prinsipper som «Leaving no-one behind» og «Non-discrimination».

Les mer om bærekraftsmålene, hva som er utfordringen, hva vi gjør og hvilken effekt det har.  

Bærekraftsmål nr. 1: Å utrydde fattigdom

Mange familier står i fare for å miste omsorgen for barna sine. SOS-barnebyers program, der vi jobber forebyggende med disse familiene, bygger særlig opp under bærekraftsmål 1: å utrydde ekstrem fattigdom og halvere andelen mennesker som lever i relativ fattigdom. Ekstrem fattigdom er en av hovedårsakene til at barn mister foreldreomsorgen, det kan også føre til en rekke andre utfordringer som dårlig helse, ingen mulighet til skole- og utdanning, og økt eksponering for vold, overgrep og omsorgssvikt.  For å møte bærekraftsmål 1, jobber vi blant annet for at omsorgspersoner og unge mennesker skal få yrkesopplæring, eller støtte til utvikling av småskalabedrifter med målsetting om å forbedre den økonomiske situasjonen til familiene.

Å jobbe forebyggende med familier bidrar til flere bærekraftsmål fordi vi:

  • sørger for bedre tilgang til god utdanning for barn og unge
  • støtter barn og familier som har helseutfordringer
  • fremmer likestilling
  • sørger for anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • bidrar til å bedre barns rettigheter ved å påvirke myndigheter til å ta mer ansvar overfor barn og familier som lever i sårbare situasjoner

En undersøkelse viser effekten av SOS-barnebyers arbeid:

  • 90 prosent av de spurte har trygge familieforhold og sosiale nettverk.
  • 95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene har fått foreldre som aktivt er involvert i deres liv.
  • 90 prosent av de spurte har dekket minst to av tre grunnleggende behov som bolig, mat og helse.
  • 60 prosent av barna som er vokst opp i en SOS-familie eller deltatt i SOS-familieprogrammet fått utdanning og sikrer sitt eget levebrød.
  • Totalt sier 80 prosent av tidligere deltakere at de er fornøyde med livet sitt.