Gå til hovedinnhold

Om samarbeidet

”… barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse…” står det i innledningen til FNs Barnekonvensjon, helt i tråd med SOS-barnebyers visjon gjennom over 60 år. SOS-barnebyer jobber for alle barns fundamentale rett til et trygt hjem, en familie og en god oppvekst.

Omsorg og beskyttelse er forutsetninger for å innfri barns rettigheter. SOS-barnebyer gir sårbare barn et trygt hjem, utdanning og muligheter til å bidra i samfunnet som voksne. Et trygt hjem gir grunnlag for selvstendighet og et meningsfullt voksenliv. Dette er erfaringsmessig den beste investeringen for langsiktige og gode resultater. Sponsorstøtten fra Ulstein Group bidrar derfor ikke bare til en bedre fremtid for det enkelte barn, men også til utvikling av det samfunnet barna og ungdommen lever i.

I år 2000 ble FNs tusenårsmål underskrevet av verdens regjeringssjefer, et av de viktigste løftene som er blitt gitt til verdens fattigste. Flere av tusenårsmålene har gode sjanser for å innfris, i hver fall delvis. Men verden står ovenfor så store utfordringer som ingen organisasjon, nasjon eller privatperson kan løse alene. Vi er derfor avhengig av å slå sammen de gode kreftene for å skape en bedre verden for fremtidige generasjoner.

ULSTEIN GROUP - turning visions into reality

Ulstein Group har siden 2010 vært en av SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartnere. Den 3-årige avtalen startet med renoveringen av SOS-barnebyen i Porto Alegre, en av de største byene i det sørlig Brasil. Samarbeidet ble fornyet i 2013, og i den nye avtalen vil Ulstein finansiere familieprogrammet i Lubango i Angola med 1 million kroner i året.

SOS-barnebyen i Porto Alegre

SOS-barnebyen i Porto Alegre sto ferdig i 1975 og har gitt flere generasjoner av foreldreløse og forsømte barn muligheten til en trygt hjem. SOS-barnebyen i Porto Alegre består av 13 familiehus. I 2011 bodde det 72 barn i åtte familiehus, ett av familiehusene fungerte som bolig for assistentene i barnebyen, og fire familiehus var ubebodde grunnet bygningenes tilstand. Til sammen skal 99 barn få plass i barnebyen når renoveringen er ferdigstilt. Arbeidet startet den 20. juni 2011 og er nå fullført.

SOS-familieprogrammet i Lubango

Familieprogrammet i Lubango startet som et nødhjelpsprogram i 1996 på grunn av borgerkrigen som herjet landet. I 2005 ble dette gjort om til et SOS-familieprogram. Programmet hjelper i dag 514 barn i 114 familier i barnebyens nærområde som står i fare for å å miste sine omsorgspersoner. Programmet bidrar blant annet til å øke familienes kompetanse om barneomsorg slik at de kan beskytte og hjelpe barna sine til å få en bedre fremtid.

Les mer om samarbeidet mellom Ulstein og SOS-barnebyer.