Gå til hovedinnhold

Klare anbefalinger for å nå målene

Dette er våre anbefalinger for at barn uten foreldre eller andre omsorgspersoner blir inkludert i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål.

FNs-baerekraftsmaal

Bærekraftsmålene anerkjenner at strategiske investeringer i barn er nøkkelen til å nå mange av målene.

I rapporten "En verden som bryr seg" ("A world that cares") kommer SOS-barnebyer med konkrete og gjennomførbare anbefalinger til hvordan innsatsen for å nå målene kan skape positiv endring også for barn uten omsorg. Rapporten viser også hvorfor relevant og pålitelig data og statistikk er nødvendig for å kunne sikre at alle blir inkludert. Følgende mener vi må til for å oppfylle de viktigste bærekraftsmålene:

 

Mål #1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden kan nå barn som lever uten omsorg hvis myndigheter:

 • bedrer beskyttelsesstrukturene for barn
 • hever kvaliteten på alternativ omsorg
 • styrker fagpersoner som jobber med barn uten omsorg
 • støtter foreldre og bedrer utsatte familiers økonomiske situasjonen

 

Mål #4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle kan nå barn som lever uten omsorg hvis myndigheter:

 • øker barns mulighet til omsorg, positiv utvikling og læring fra tidlig alder
 • sikrer unge tilgang til utdanning og opplæring innen relevante tekniske fag, håndverks- og servicefag
 • sørger for utdanningsmuligheter som gir relevant kompetanse for formell sysselsetting og entreprenørskap
 • sørger for at utdanningsinstitusjoner tar hensyn til utfordringene til barn uten stabil voksenomsorg

 

Mål #8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle kan nå barn som lever uten omsorg hvis myndigheter:

 • utvikler arbeids- og barnevennlig politikk slik at foreldre kan jobbe uten at barna  blir overlatt til seg selv
 • utvikler tiltak spesielt rettet mot ungdom som har vokst opp uten foreldreomsorg slik at de har samme tilgang til utdanning, yrkesopplæring og jobbmuligheter som andre

 

Mål #10: Redusere ulikhet i og mellom land kan nå barn som lever uten omsorg hvis myndigheter:

 • etablerer juridiske og sosiale beskyttelsesmekanismer som sørger for at barn som har vokst opp uten foreldreomsorg kan delta for fullt på alle samfunnsområder, både sosialt, økonomisk og politisk 
 • sørger for datagrunnlag som identifiserer de grupper barn som i dag blir stående utenfor

 

Mål #16: Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivå kan nå barn som lever uten omsorg hvis myndigheter:

 • øker anerkjennelsen av at barn uten foreldreomsorg i større grad blir rammet av vold, og hvilke konsekvenser det har
 • implementerer og håndhever lovverk og tiltak som skal beskytte barn mot vold, utnyttelse, misbruk og vanskjøtsel, både i biologisk familie og i alternativ omsorg

 

Åtte bærekraftsmål er særlig viktige for SOS-barnebyer arbeid.