Gå til hovedinnhold

Slik beskytter vi barna

En av barns viktigste rettigheter er beskyttelse mot vold, utnyttelse og krenkelser. Vi har en forpliktelse til å sikre at denne retten ikke blir brutt. Som en barnerettighetsorganisasjon er det å sørge for at alle barn og unge våre programmer og aktiviteter blir godt ivaretatt og beskyttet, det aller viktigste vi gjør.

03. september 2021

Det er absolutt nulltoleranse i SOS-barnebyer mot alle former for fysisk eller psykisk vold og misbruk – også i land der fysisk vold mot barn ikke er straffbart. 

Forhindre, avdekke og håndtere

SOS-barnebyer internasjonalt har egne team som på tvers av fagfelt og landegrenser jobber for å sikre at barns beskyttelse blir ivaretatt i alle våre programmer.  Vi har felles internasjonale retningslinjer og prosedyrer for å forhindre, avdekke og håndtere brudd på barns beskyttelse.

Alle ansatte i SOS-barnebyer har plikt om å varsle dersom de ser eller mistenker brudd på barns rettigheter. Enhver varsling skal håndteres etter faste internasjonale prosedyrer. Avhengig av hva som kommer frem i de første undersøkelsene, avgjøres det om det skal iverksettes gransking, og om denne skal være intern eller ekstern. Barnets beste skal ligge til grunn for alt vi gjør, og alle barn som er berørt følges opp av fagfolk.

Tre søsken. Foto: Cornel van Heerden
Det handler ikke bare om å beskytte barn mot fare, men også å sikre et positivt, trygt og stabilt miljø for barn og unge.

Bred og god opplæring

I mange av de landene vi er til stede i, står barns rettigheter svakt. Det mangler gode beskyttelsesstrukturer og vold mot barn både i hjemmet, på skolen og andre arenaer er utbredt. Derfor er det en viktig del av vårt arbeid å sørge for at både voksne, barn og unge får opplæring om barns rettigheter, og at barns rett til beskyttelse blir prioritert av myndighetene.

  • Alle barn og unge i våre programmer får opplæring og informasjon om barns rettigheter, grensesetting og retten til egen kropp, i tillegg til hva de skal gjøre og hvordan de kan varsle hvis de blir utsatt for krenkelser eller andre rettighetsbrudd.
  • Alle ansatte er forpliktet til å følge prinsippene for barns beskyttelse nedfelt i FNs barnekonvensjon.
  • Ansatte i SOS-barnebyer som jobber direkte med barna får grunnleggende opplæring i barns rettigheter og SOS-barnebyer retningslinjer for beskyttelse av barn. 
  • Alle ansatte, også her i Norge, må underskrive en såkalt adferdskodeks, code of conduct, med SOS-barnebyers retningslinjer for barns beskyttelse og hva som er akseptabel oppførsel som ansatt i SOS-barnebyer.
Alle ansatte er forpliktet til å følge prinsippene for barns beskyttelse nedfelt i FNs barnekonvensjon. Foto: Gunter Bieringer

Kontinuering jobb

Arbeidet med å sikre barn trygg omsorg og beskyttelse, er i stadig utvikling, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre og styrke våre rutiner og prosesser. De senere årene har vi lagt enda større vekt på å styrke barn og unges deltagelse, videreutdanne ansatte og foresatte i ulike utfordringer som er spesielle for vår målgruppe barn og sikre at barn og unges rett til god mental helse oppfylles.

Særlig ansvar

Som en rettighetsorganisasjon og med ansvar for å gi barn omsorg, har vi en særlig plikt til å sørge for at barn og unge under vår omsorg får oppfylt retten til utvikling og beskyttelse. Det handler ikke bare om å beskytte barn mot fare, men også å sikre et positivt, trygt og stabilt miljø for barn og unge. Vi har også et ansvar overfor dem som velger å støtte SOS-barnebyer økonomisk og som stoler på at vi gir barn den omsorgen og beskyttelsen de har krav på, og som vi har lovet dem.

Årlig rapportering

At barn blir utsatt for vold, utnyttelse og krenkelser, skal ikke skje på vår vakt. Samtidig vet vi at barneomsorg er en utsatt bransje og at vi jobber i flere land hvor dette er utbredt. Brudd på barns beskyttelse og rettigheter har skjedd og kommer til å skje, også hos oss, uansett hvor gode retningslinjer og prosedyrer vi har. Derfor er det helt nødvendig at vi har gode mekanismer for å avdekke og håndtere dette, når det skjer. Det gjør oss også bedre til å forhindre at det skjer igjen.

SOS-barnebyer internasjonalt gir hvert år ut rapporten Annual Child Safeguarding som inneholder en oversikt over arbeidet med å sikre barns beskyttelse, og også de sakene hvor vi ikke har lykkes med det. Åpenhet og viljen til å lære, er nødvendig for at vi skal bli enda bedre.

Les mer om hvordan vi jobber for barns rettigheter.