Kompetansemål

SOS-barnebyers undervisningsmateriell understøtter Kunnskapsløftets hovedområder og kompetansemål. Se hvilke mål til opplæring som materiellet er relevant for:

BARNESKOLER

UNGDOMSSKOLER

VIDEREGÅENDE SKOLER

Det finnes syv barnebyer i Colombia, i tillegg til fem ungdomshus, en skole, to sentre for yrkesopplæring og seksten sosialsentre.

BARNESKOLER

Geografi

 • Sammenligne liv og virke i Norge og i noen andre land

Samfunnsfag

 • Skape og illustrere fortelling om mennesker som lever under ulike vilkår, og sammenligne levekår
 • Gi eksempler på hvordan mennesker mener ulikt, at møte mellom ulike mennesker kan være både givende og konfliktfylte, og snakke om empati og menneskeverd

KRLE

 • Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker

Piktogrammer-alle-fargerPiktogrammer-alle-farger

UNGDOMSSKOLER

Samfunnsfag

 • Gjøre rede for kolonialisme og imperialisme og gi eksempler på avkolonisering
 • Undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt
 • Sammenligne størrelse, struktur og vekst i befolkninger og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyere tid
 • Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store forskjellene mellom fattige og rike, og drøfte tiltak for likere fordeling
 • Gjøre rede for begrepene holdninger, fordommer og rasisme, og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirket, og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme

KRLE

 • Utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet
 • Innhente informasjon om og finne særtrekk ved noen religions- og trossamfunn lokalt og nasjonalt, herunder sikhisme, Baha’i-religionen, Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
 • Utforske religioners stilling og særpreg i et land utenfor Europa med og uten digitale verktøy.
 • Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati
 • Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner,
  samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur

Engelsk

 • Fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette
 • Uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon
 • Innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner
  knyttet til eget utdanningsprogram
 • Presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder

Piktogrammer-alle-fargerPiktogrammer-alle-farger

VIDEREGÅENDE SKOLER

Samfunnsfag

 • Gjøre rede for kolonialisme og imperialisme, og gi eksempler på avkolonisering

Engelsk

 • Fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette
 • Uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og
  situasjon
 • Innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 • Presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder

Historie

 • Bruke digitale verktøy til å hente ut informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger
 • Finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • Presentere sentrale trekk ved kolonialismen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver
 • Finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900-tallet, og reflektere over hvordan landet kunne utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted