Gå til hovedinnhold

Rask bosetting avgjørende

Den beste måten å gi barn som har flyktet alene til Norge omsorg, stabilitet og normalitet, er å sørge for raskest mulig bosetting i et familiebasert omsorgstilbud. SOS-barnebyer har utviklet modeller som sikrer barna trygghet og beskyttelse, og gjør integreringen enklere for kommunene.

15. august 2018

Barn som har flyktet alene til Norge har behov for stabil og trygg omsorg. De ønsker seg en hverdag med rammer, rutiner og veiledning. De trenger normalitet mer enn noe annet.

Belastende ventetid

I 2017 tok det i gjennomsnitt 19 måneder før enslige mindreårige asylsøkere ble bosatt. Å leve så lenge i uvisse om fremtiden er svært belastende for barn og unge. Lang ventetid gir negative utslag både fysisk og psykisk, og kan vanskeliggjøre integreringsarbeidet for dem som får opphold.

Dagens system er i tillegg til å være skadelig for barna og ungdommene som kommer, også svært ressurskrevende for det norske mottaksapparatet.

Rask bosetting

For å oppnå noe som ligner normalitet i hverdagen bør barn bosettes raskest mulig i et familielignende omsorgstilbud. Helst innen få uker etter ankomst.

SOS-barnebyer har utviklet modeller som kan brukes i kommuner som skal bosette barn alene på flukt. Disse innebærer rask bosetting i en familie i et lokalmiljø. Det vil gi barna en trygg tilknytning og en mer normal bosituasjon mens man venter på behandling av asylsøknad.

Bedre kvalitet og lavere kostnader

Sannsynligheten for en ny flyktningstrøm de nærmeste årene er svært stor. Ved å samle fagmiljøene, alt fra mottak og vergemål til rekruttering og oppfølgning av fosterhjem, innenfor en og samme enhet, kan vi øke kvaliteten og potensielt redusere kostnadene knyttet til mottak og oppfølgning av barn som flykter til Norge alene. 

Flere kommuner jobber allerede sammen med oss om disse modellene. For eksempel Drammen, Asker og Bodø. Barnet vil nyte godt av å komme raskt inn i en familie og integrert i et lokalmiljø, få avklart forventninger til opphold, og få opplæring og hjelp de kan forstå. Det er bedre både for hvert enkelt barn og lokalsamfunnet de kommer til.

Se filmen: