8. desember

Hvert eneste minutt blir 267 barn født i verden. De blir født i ulike land, og inn i ulike kulturer og familier. Og uansett hvor barn blir født, har de de samme rettighetene og de samme egenskapene og evnene. Men ikke alle barn får muligheten til å vokse og utvikle seg, med god helse og skolegang. Alt for mange barn i verden må klare seg alene.

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Hva er det beste med å ha en familie?
  • Hva skjer i Norge hvis barn blir alene, må de klare seg selv? (Mange har familie som kan passe på dem, hvis ikke har myndighetene ansvar for å hjelpe dem og gi dem ny familie).
  • FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn i hele verden. Hvilke rettigheter kjenner dere til? (Alle barn er født frie og er like my verdt, har rett til navn og nasjonalitet, rett til beskyttelsen, rett til helsehjelp og mat/drikke, rett til å gå på skole, rett til lek og hvile, rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til)
  • Alle land, bortsett fra ett, har sluttet seg til barnekonvensjonen – hvilket? (USA)
  • Barn har de samme rettighetene, men ikke alle får de oppfylt. Hva tenker dere om det? Hvordan synes dere det er i Norge?
  • Har dere hørt om FNs bærekraftsmål? Hva er det? (En felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030)
  • Et av målene er å sikre utdanning til alle. På grunn av koronapandemien ble skoler i 190 land stengt. Hvordan var det å ha hjemmeskole? Hvordan tror dere det har vært for barna i land der man ikke hadde mulighet til hjemmeskole?