Gå til hovedinnhold

Må styrke barns rettigheter

- Vi må minke gapet mellom barns rettigheter og den virkeligheten mange barn opplever. Det sa programsjef Sissel Aarak i høringen i Stortingets utenrikskomité i dag.

15. oktober 2018

- I dag er det et stort gap mellom de rettighetene barn har krav på og den virkeligheten mange barn opplever. Dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål om at ingen skal etterlates, må Norge jobbe for å redusere dette gapet.

Det var budskapet fra Sissel Aarak, programsjef i SOS-barnebyer, da hun møtte i budsjetthøringen i Stortingets utenrikskomité tidligere i dag. - Vårt formål her i dag er å be komiteen om å prioritere tiltak i statsbudsjettet som bidrar til at dette gapet minker, sa hun.

Aarak viste til en merknad som ble lagt inn da utenrikskomiteen behandlet stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utviklingspolitikken våren 2015. Der påpeker komiteen nettopp dette gapet, og ber om tiltak som bl.a. sikrer uavhengige nasjonale overvåkningsinstitusjoner for barns rettigheter i alle land. Komiteen ba også regjeringen sikre at Norge kan bidra med faglig hjelp til utvikling av rettssystemer og barnevern i fattige land.

I 2019 fyller FNs barnekonvensjon 30 år, og artikkel 20 i barnekonvensjonen handler om medlemslandenes ansvar for foreldreløse barn. I 2009 kom FNs retningslinjer for alternativ omsorg, som gir nærmere bestemmelser om hvordan denne artikkelen skal følges opp.

Sissel Aarak mener Stortinget må sette av penger til å overvåke i hvilken grad FNs medlemsland har implementert disse retningslinjene. UNICEF, Redd Barna, SOS-barnebyer og flere andre barneorganisasjoner har utviklet et verktøy som nettopp skal måle hvor langt land er kommet i denne implementeringen.

- Vi må vite hvor mange barn som har behov, og hvilke beskyttelsesstrukturer som mangler for å kunne bidra med gode løsninger. Dette vil være et viktig steg for å minke gapet mellom barns rettigheter og de mest marginaliserte barnas virkelighet i dag, sa Aarak.

SOS-barnebyer ber om:

  • At Stortinget setter av 16 millioner på kapittel 152 post 72 til å kartlegge implementeringen av FNs retningslinjer for alternativ omsorg i Norges partnerland.  
  • At Stortinget følger opp komitémerknaden fra 2015 ved å be regjeringen vurdere hvordan Kunnskapsbanken kan bidra med faglig hjelp til utvikling av rettssystemer og barnevern i fattige land.

Les hele høringssvaret her.