SOS-barnebyer jobber for at gutter og jenter skal ha like rettigheter. Foto: Iván Hidalgo

Jobber for barns rettigheter

Rettighetsarbeid
SOS-barnebyer jobber for at myndigheter i Norge og internasjonalt skal ta sitt ansvar og sørge for at alle barn får oppfylt sine grunnleggende rettigheter til et trygt hjem, utdanning og god helse.

Vårt mål er at barn skal vokse opp med stabilitet, at de skal føle tilhørighet og få trygghet fra en voksen omsorgsperson og være beskyttet mot vold og omsorgssvikt. Hvis barnets biologiske familie ikke klarer å oppfylle disse grunnleggende behovene, må barn får dem dekket i gode omsorgsalternativer.

SOS-barnebyer jobber for at norske myndigheter skal:

 • sørge for at barn som lever under vanskelige forhold skal få rett hjelp til rett tid
 • forebygge at søsken må vokse opp i ulike fosterhjem
 • styrke norsk barnevern og fosterhjem for å sikre stabil og forutsigbar omsorg for barn som ikke kan bo sammen med sin biologiske familie
 • støtte ungdom som har vokst opp i alternative omsorgsordninger i overgangen fra barn til voksen
 • se hver enkelt barn, lytte til deres meninger og ta beslutninger basert på individuelle behov
 • jobbe for å styrke rettighetene til de mest utsatte barna

SOS-barnebyer jobber for at lokale og nasjonale myndigheter i de landene vi arbeider skal:

 • styrke barnevernsstrukturer og beskyttelsesstrukturerfor barn
 • bedre støtten til familier i krise
 • sikre god kvalitet på alternative omsorgsløsninger for barn som ikke kan bo hos sin biologiske familie
 • sørge for at ingen barn ikke blir fratatt mulighet til god omsorg på grunn av alder, kjønn, funksjonshemming, hiv eller annen staus.
 • sikre alternative omsorgsordninger av høy kvalitet som er tilpasset det enkelte barn og deres søsken. 

I Norge jobber SOS-barnebyer for at barn under barnevernets omsorg skal få vokse opp sammen med søsknene sine, og kun skilles når det er til barnas beste. Praksis i dag er at svært mange søsken blir plassert i ulike fosterhjem. SOS-barnebyer mener også at det er problematisk at barn under barnevernets omsorg bor i midlertidige hjem i lengre tid, og ofte opplever å måtte flytte fra hjem til hjem. SOS-barnebyer jobber for at norske myndigheter skal prioritere å styrke barnevernstjenestene slik at barn som trenger det får riktig hjelp til riktig tid.

På EU-nivå arbeider vi for at barn i alternativ omsorg må gis sterkere rettigheter og få et kvalitativt bedre omsorgstilbud enn det mange får i dag. I Europa vokser mange barn opp i store institusjoner med 100-200 barn, få ansatte og liten, om noen, oppfølging og stimulans.

 

Internasjonalt har vår viktigste målsetning vært å sikre en langsiktig omsorg for alle barn, gjennom å arbeide for sterkere barnevernsstrukturer i land over hele verden. Mange land følger ikke FNs retningslinjer for alternativ omsorg, og dette har SOS-barnebyer synliggjort og satt på dagsorden både i media og overfor politiske beslutningsmyndigheter. 

Bli SOS-fadder

Velg månedlig beløp

Velg sted

Våre tema