Barn trenger å oppleve mestring. Foto: Joris Lugtigheid

Hvem støtter vi

Barna
Barn får sine rettigheter bedre ivaretatt enn før. Men en stor gruppe barn faller utenfor – de omsorgsløse.

En trygg og stabil familie er det beste utgangpunktet for å gi barn god omsorg og beskytte.

De omsorgsløse barna

Vi anslår at hvert 10. barn i verden lever uten, eller står i fare for å miste omsorg fra voksne.

Dette utgjør 220 millioner barn. Barn uten foreldreomsorg har få forutsetninger for å få en trygg oppvekst, utdanning, helsetjenester og til å komme seg ut av fattigdom. At barn mister omsorg, fører til alvorlige problemer for individ og samfunn.

SOS-barnebyer jobber for å sikre barn et trygt hjem

Forebygge at barn mister omsorg fra familien

SOS-barnebyer støtter familier som er i en kritisk vanskelig situasjon, slik at barna får god omsorg, gjennom våre familieprogrammer. Dette gjelder familier hvor foreldrene sliter på grunn av fattigdom, sykdom eller rusproblemer, og familier hvor besteforeldre eller eldre søsken har et for stort omsorgs- og forsørgeransvar

Tilbyr gode omsorgsalternativer

SOS-barnebyer sørger for at barn som er alene får et trygt hjem i en SOS-familie i en barneby eller annen fosterfamilie. Dette gjelder barn som er foreldreløse, har kommet bort fra familien sin eller er forlatt, og barn fra familier som til tross for støtte ikke klarer å gi god nok omsorg.

 

SOS-barnebyer jobber med familier, lokalsamfunn og myndigheter på alle plan for å bedre barns oppvekstsvilkår. Foto: Patrick Wittmann
SOS-barnebyer jobber med familier, lokalsamfunn og myndigheter på alle plan for å bedre barns oppvekstsvilkår. Foto: Patrick Wittmann

Barna blir glemt

De omsorgsløse barna er en sammensatt gruppe ingen har fullstendig oversikt over.

I mange land i verden blir ikke alle barna registeret ved fødsel. Det er ikke uvanlig at myndighetene ikke aner hvor mange barn som lever i landet, eller hva som er livssituasjonen deres.

De er heller ikke definert som egen målgruppe i hverken statistikker, rapporter eller undersøkelser. I de tilfeller de er med i oversikter, er det under sekkebetegnelsen «sårbare barn», som inkluderer flere grupper.

De omsorgsløse barna blir derfor ikke sett. De får lite hjelp fra myndighetene i landet de bor i, og blir i stor grad glemt i utviklingspolitikken.

- Hvis jeg ikke hadde kommet til barnebyen tror jeg ikke jeg ville hatt mulighetene til å gå på skole og universitet. Livet ville vært tøft. Mange barn her bor på gata.

Lungile, 17 år som har vokst opp i barnebyen Siteki, Swaziland

Dette er de omsorgsløse barna:

 • barnearbeidere og gatebarn
 • barn i besteforeldre- eller barneledede familier
 • barn i svært marginaliserte familier
 • barn utsatt for vold og misbruk
 • barn på barnehjem eller andre institusjoner
 • barn som er på flukt, blant migranter, i hærer eller geriljabevegelser
 • barn som er noens ektemake eller ung mor
 • barn som er utsatt for menneskehandel, prostituerte eller som er med i organisert kriminalitet
Det koster å gi barn en god barndom. Men det koster veldig mye mer å la det vær. Både for hvert enkelt menneske, og for samfunnet. Fra slummen i Manila, Filippinene. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Det koster å gi barn en god barndom. Men det koster veldig mye mer å la det være. Både for hvert enkelt menneske, og for samfunnet.

Konsekvensene

Barn uten foreldreomsorg opplever mange rettighetsbrudd. At de blir fratatt retten til beskyttelse og omsorg er åpenbar, men i tillegg fratas de muligheten til skolegang og god helseoppfølging. De får heller ikke oppfylt retten til lek og fritid, de blir ikke hørt i saker som angår dem og får ikke tilstrekkelig levestandard. De lever ofte i ubeskyttede omgivelser og er mer utsatt for diskriminering, barnearbeid, vold, misbruk og menneskehandel. Jenter blir i enda større grad enn gutter fratatt muligheten til skolegang og et godt helsetilbud. Mange jenter må slutte skolen for å gifte seg tidlig eller fordi de blir gravide i ung alder.

God omsorg gir barn bedre livskvalitet, kognitive ferdigheter, språk, sosial-, emosjonell og fysisk helse. De får bedre utdanning og står sterkere i arbeidslivet. Ved ikke å investere i å gi barn god omsorg, slik at de kan vokse og utvikle seg til selvstendige voksne, går samfunnet glipp av en viktig ressurs.

Årsakene

Grunnene til at barna mister omsorg er mange, men fattigdom er svært ofte en underliggende årsak. Barn blir fratatt muligheten til en barndom med omsorg fra voksne på grunn av:

 • foreldre med for liten og ustabil inntekt
 • foreldre med dårlig helse og manglende helsetilbud
 • foreldres dødsfall
 • tidlig ekteskap og graviditet
 • overgrep, vold eller misbruk
 • omsorgssvikt og rus
 • krig, konflikt eller naturkatastrofer
 • mangel på helhetlige tiltak som kan forebygge omsorgssvikt
 • mangel på gode omsorgsalternativer til barn som ikke kan bo med biologisk familie 
   

Du kan også bli fadder

Velg beløp per måned

Velg sted

Våre tema